Veiarbeid, byggeprosjekter, vann- og avløpsprosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Det skjer mye i Skien. Her kan du lese mer om bygge- og anleggsarbeidet.

Vann- og avløpsprosjekter og veiarbeid

Mikkel Blikks gate, Chr. Magnus Falsens gate og Viggo Ullmanns gate

Anleggsperiode: februar - november 2023

Hva skal gjøres? 

Skien kommune skal utbedre vann- og avløpssystemet i de tre gatene med nye vann- og avløpsrør. Arbeidet starter i krysset Kapitelgata og Anders Vasbunds veg i uke 8, og fortsetter over friområdet mellom Mikkel Blikks gate 7 og Harmonien barnehage. Anleggstraséen er uthevet med rødt i kartet. Deretter fortsetter prosjektet langs friområdet i Chr. Magnus Falsens gate og Viggo Ullmanns gate markert med grønt i kartet. 

Kontaktperson

Per Egil Neset, prosjektleder fra Skien kommune, tlf. 91 66 07 18 eller peregil.neset@skien.kommune.no

Lasse Larsen, formann anleggslag fra Skien kommune, telefon 41 42 66 88.

Jernbanevegen og Bjørkevegen

Anleggsperiode: september 2022 - januar 2023

Hva skal gjøres?

I uke 37 startet Skien kommune å rehabilitere vann – og avløpsledninger i Jernbanevegen og Bjørkevegen. Det blir sprengningsarbeider i forbindelse med rehabiliteringen og omkjøring for kjøretøy og myke trafikanter blir skiltet.

Veikrysset Bjørkevegen og Jernbanevegen er stengt i ca. to uker fra 28. oktober. Omkjøring er via Jernbanevegen i retning sør mot Kiwi hvor bommen blir åpnet. Det er montert midlertidige fartshumper på omkjøringsveien. Skien kommune oppfordrer alle til å holde lav hastighet og ta hensyn til myke trafikanter.

Vi anbefaler skolebarn å gå mot Jernbanevegen 47/50A, for deretter å gå snarveien opp mot Rising Terrasse 20A/22 og videre rett frem for å komme til rundkjøringen ved skolen.

Når arbeidet i veikysset er ferdig, vil Bjørkeveien være stengt i et par måneder på grunn av spregningsarbeid.

Kontaktperson

Anette Hansen, telefon 99 56 93 07 eller epost anette.hansen1@skien.kommune.no

Byfogd Paus gate og Chr. H. Bloms gate

Anleggsperiode: juni 2022 – våren 2023

Hva skal gjøres?
Skien kommune har skiftet ut kommunale vann- og avløpsledninger i deler av Chr. H. Bloms gate og Byfogd Paus gate. 

Grave- og asfaltarbeid er ferdig og plen og grøntområder blir opparbeidet våren 2023.

GS Maskin AS utfører arbeidet for Skien kommune.

Kontaktpersoner
Daniel Dahle, prosjektleder i Skien kommune, epost: daniel.dahle@skien.kommune.no, telefon: 45 43 76 24
Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55

Kverndalen

Anleggsperiode: sommer 2022 - vår 2023.

Hva skal gjøres?

Skien kommune har lagt nye vann- og avløpsrør fra Kverndalsgate 10 til Kongensgate 33. 

Arbeidet ble koordinert med byggingen av Kverndalen bo- og dagsenter og gjennomført mens Kongensgate var stengt. Gravearbeidet var ferdig i desember 2022 og oppussing og asfaltering blir utført våren 2023.

GS Maskin AS er ansvarlig utførende entreprenør.

Kontaktpersoner
Magnus Knutsen, prosjektleder fra GS maskin, tlf.469 76 055 eller magnus@gsmaskin.no
Per Egil Neset, prosjektleder fra Skien kommune, tlf. 916 60 718 eller peregil.neset@skien.kommune.no

Blåbærlia og Klamra

Anleggsperiode: mai  – desember 2022, med etterarbeid frem mot våren 2023.

Hva skal gjøres?

Skien kommune har skiftet ut vann- og avløpsledninger med tilhørende kumsystem i Blåbærlia og Klamra. Overvann og spillvann er separert ved at dagens fellesledning er erstattet med to ledninger.

Samtidig som hovedledningene er skiftet ut, er de privateide stikkledningene fra kommunens hovedledninger fornyet ut av veibane. Ny stoppekran er påmontert på stikkledningen for vann i overgangen mellom eksisterende og utskiftet stikkledning. Det er også anlagt egen stikkledning for overvann fra kommunens hovedledninger og ut av veibane.

Det pågår etterarbeid/oppretting.

Til våren må resterende arbeider med fortau og siste lag asfalt utføres.
Det er ikke planlagt stenging av vei i denne forbindelse.

Arbeidet utføres av GS Maskin.

Kontaktpersoner
Magnus Knudsen, prosjektleder GS Maskin AS, epost: Magnus@gsmaskin.no, telefon: 46 97 60 55.

Lene Bakken, byggeleder og prosjektleder i Skien kommune, epost: lene.bakken@skien.kommune.no, telefon: 96 91 24 74.

Tangaråsen – Farbukta

Kart som viser fasene i prosjektet (pdf)

Anleggsperiode: Februar 2022 – august 2023

Hva skal gjøres?

Kommunalteknikk i Skien kommune skal grave nytt vann- og avløpsanlegg fra Tangaråsen til Farbukta. Dette vil berøre Steinsrudsvingen, Ulefossvegen og Elsetvegen. Arbeidet gjennomføres for å styrke leveringssikkerheten av vann til innbyggerne i Skien og oppgradere det kommunale avløpssystemet i området. I perioden med graving i Ulefossvegen vil gata være stengt for trafikk. Myke trafikanter vil kunne passere, men må forvente forsinkelser og perioder med full stengning. Eiendommer med adkomstvei fra Ulefossvegen vil ha adkomst til sin eiendom, med unntak av i perioden hvor grøften graves forbi eiendommens innkjøring. Det vises da til henstilling av biler på øvrig kommunal eiendom.

I perioden med graving i Ulefossvegen, vil pendelbuss P5 henvises til omkjøring over Varpedelet/Geiteryggvegen. I perioden med graving i Elsetvegen vil det benyttes lysregulering for passerende trafikk.

Kontaktperson
Anleggsleder i Skien kommune: Daniel Dahle, telefon 454 37 624 eller epost daniel.dahle@skien.kommune.no

Bomhovet

Anleggsperiode: januar 2022 - våren 2023

Hva skal gjøres?

Skien kommune skal skifte ut kommunale vann- og avløpsledninger i Anders Vasbunds veg  - Bratsberggate – Bomhovet – Hofgaards gate – Sanssoucivegen – Storms gate. 

Gravearbeidet blir ferdig i februar 2023 og det blir oppussing og asfaltering i løpet av våren 2023.

Kontaktperson

Per Egil Neset telefon 916 60 718 eller epost PerEgil.Neset@skien.kommune.no

Langbrygga sør

Anleggsperiode: 2022 -2024

Langbrygga sør skal rehabiliteres. Ny kaifront etableres ca. 90 cm lenger ut i elven enn tidligere, og det etableres ny vannledning. Grenland havn startet arbeidet høsten 2022.

Adkomsten på hele Langbrygga blir trolig redusert størstedelen av 2023.

Kontaktperson

Lene Bakken, telefon 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Langbrygga nord

Anleggsperiode:  2023 -

Langbrygga nord skal rehabiliteres. 

Skien kommune skal utvide lekeplassen og endre trafikkløsningen med bedre universell utforming. Arbeidet starter i løpet av 2023. 

Adkomsten på hele Langbrygga blir trolig redusert størstedelen av 2023.

Kontaktperson

Terese Kolberg Seynaeve, telefon 936 93 947, epost: Terese.Kolberg@skien.kommune.no

Forsterkning og rehabilitering av Dam Ulvsvann

Skien kommune er én av flere dameiere som må forsterke damkonstruksjoner etter nye og strengere krav til sikkerhet definert i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg -Damsikkerhetsforskriften».

Det pågår og planlegges tiltak for flere dammer, og hvis saksbehandling og nødvendige tillatelser foreligger tidsnok, er planen å forsterke og rehabilitere Dam Ulvsvann i 2024 fra mai/juni til oktober/november.


Redusert vannmengde i dammen

I forbindelse med arbeidene, må vannstanden i Ulvsvann midlertidig senkes med inntil 5 meter sammenlignet med normal vannstand.

Planen er å kunne starte å senke vannet i mars 2024, og la vannet fylles opp naturlig fra høsten 2024. Vi antar at det vil være normal vannstand i løpet av første halvdel av 2025.

Sikkerhetstiltak for allmennheten og trafikksituasjonen
Mens forsterknings- og rehabiliteringsarbeidene pågår vil stien over dammens gangbane være stengt for allmennheten. Det er forventet noe mer trafikk på veinettet til og fra dammen mens arbeidet pågår. Noe av trafikken vil være store og tyngre kjøretøy.

Kontaktpersoner

Andreas Tengelsen (leder kommunalteknikk/damleder) telefon: 920 34 032
epost: andreas.tengelsen@skien.kommune.no

Rune S. Sundvall (enhetsleder vann) telefon.: 916 60 714
epost: RuneSigurd.Sundvall@skien.kommune.no

Lene Bakken (prosjektleder) telefon: 96 91 24 74 eller epost lene.bakken@skien.kommune.no

Byggeprosjekter

Pågående prosjekter

Kverndalen bo- og dagsenter

Les mer om prosjektet

Ferdigstilte prosjekter

Duestien barnehage

Skien kommune har bygd ny barnehage på den tidligere tomten til Skien sykehjem. Barnehagen som grenser til Lundedalen, har plass til 180 barn fordelt på åtte avdelinger. En av avdelingene er en spesialavdeling. Bygget på rundt 1800 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, har et uteområde på rundt fem dekar. Bygget har en miljøprofil med bruk av massivtre og oppvarming fra Skien fjernvarme. Morgan AS var entreprenør for prosjektet. En ny gangvei til Lundedalen var en del av prosjektet.

Barnehagen var klar til oppstart i august 2020.

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget

Nytt kollektivknutepunkt og park ble åpnet i september 2020. Les mer om prosjektet

Ny legevakt

Skien kommune har bygd ny interkommunal legevakt i tilknytning til Skien helsehus. Legevakten er for 90-100.000 innbyggere i Skien, Siljan, Nome og Drangedal kommuner. Bygget var ferdig i begynnelsen av 2021.

Den nye legevakta er på totalt 890 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Bygget er universelt utformet. Hovedinngangen er lett tilgjengelig for publikum og det er en egen skjermet inngang for ambulanse og politi. Bygget har en miljøprofil både når det gjelder valg av materiale, oppvarmingsløsninger og parkerings- og trafikale løsninger.

Mynd entreprenør var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 30 millioner kroner.

Ny flerbrukshall og renovering av S-bygget på Lunde barneskole

Idrettshallen er  i massivtre og er på totalt 2625 kvadratmeter. Bygget var ferdig høsten 2020.

Se byggeprosessen

Betonmast AS var totalentreprenør for arbeidet med en kontrakt på rundt 69 millioner kroner. Inkludert i kontrakten var et nytt uteområdet som er vist i bildet nedenfor. På uteområdet er det fire øyer med gummidekke og ulike lekeapparater.

Renoveringen av S-bygget ble gjennomført med en entreprisemodellen med fire kontraktsparter. Mynd Entreprenør AS var hovedentreprenør og styrte byggeplassen med Elektro 4, ENWA Support og Multifag. S-bygget er fredet. Dette gjorde rehabiliteringsarbeidet krevende. Prosjektet var ferdig i september 2020. 

Se video som viser hvordan S-bygget ble renovert    Se 3D film av s-bygget  

Gravearbeid

Det er graves mange ulike steder i Skien. Se kart som viser alle gravearbeidene og hvem som er ansvarlig.

Publisert: 13.02.2020 14:58
Sist endret: 24.02.2023 08:51