Skjenking, servering og salg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige driften. Daglig leder må være myndig og må ha bestått etablererprøven.

Søknadsskjema for serveringsbevilling

Oppmelding til etablererprøven

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling. Skal du drive hotell eller restaurant og ønsker å servere alkohol må du søke om skjenkebevilling fra den kommunen restauranten eller hotellet ligger i. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. Du kan få bevilling for inntil fire år av gangen.

Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, men man kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder etter overdragelsen. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også få bevilling for en bestemt del av året eller for et enkelt arrangement.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Disse må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller.

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Søknadsskjema for serveringsbevilling og skjenkebevilling 

Oppmelding til kunnskapsprøven om alkoholloven

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Søknadsskjema for endrede vilkår 

Skjenkebevilling for enkelt anledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, et kollegium el. arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris og/eller ved salg fra bar. Bevillingen kan gis for inntil seks dager. 

Bevillingshaver må påse ar det ikke skjenkes alkohol til unge eller synlig berusede personer og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid. Bevillingen følger offentlig skjenketid.

Alkoholloven § 1-4C Engrossalg av alkoholholdig drikke:

Engrossalg kan skje til den som har bevilling til salg eller skjenking for en enkelt bestemt anledning når styrer og stedfortreder har dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve må fremvises ved engroskjøp.

OBS! Det er ikke lov å nyte medbrakt alkoholholdig drikke når man har fått bevilling for en enkelt anledning.

Søknadsskjema for enkelt bestemt anledning

Prisen pr enkelt anledning avhenger av arrangementets størrelse.

Arrangementer inntil 500 personer: kr 500 pr døgn.

Arrangementer med 500 eller fler: kr 5.100.

Ovennevnte gebyrer vil bli endret i tråd med de til enhver gjeldende satser for bevillingsgebyr fastsatt i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Omsetningsoppgave for skjenkebevilling

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikke med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Disse må ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide i virksomheten, være over 20 år, og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjennig av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier må det også søkes om ny bevilling. Driften kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder så fremt kommunen er underrettet om dette, og det søkes om ny bevilling innen 30 dager etter overdragelsen.

Søknadsskjema salgsbevilling

Omsetningsoppgave for salgsbevilling

Melding om endring i bevilling

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen. Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling. Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent kan dette få konsekvenser for bevillingen.

Søknadsskjema melding om endring i bevilling

Etablererprøven i serveringsloven

Prøvens hensikt er at daglig leder har kunnskaper om lovgiving av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Herunder skatte- og avgiftslovgiving, regnskapslovgiving, konkurslovgiving, økonomistyring, og arbeidsmiljøloven.

Prøven kan du ta hos Skien servicesenter, tirsdager kl. 09.15 eller 12.30. Prøvene avlegges elektronisk og du må melde deg opp på forhånd. Den koster 400 kr som betales kontant eller med BankAxept. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter til prøve, og heller ikke gir beskjed, vil du måtte betale gebyret på 400 kr.

Oppmelding til etablererprøven

Informasjon, læremateriell, og testportal finner du hos www.vinn.no

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Hvis man skal skjenke eller servere alkohol kreves det bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder. Man skal også ha bestått denne prøven hvis man skal arbeide som skjenkekontrollør.

Prøven kan du ta hos Skien servicesenter, tirsdager kl. 09.15 eller 12.30. Prøvene avlegges elektronisk og du må melde deg opp på forhånd. Den koster 400 kr som betales kontant eller med BankAxept.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter til prøve, og heller ikke gir beskjed, vil du måtte betale gebyret på 400 kr.

Oppmelding til kunnskapsprøven om alkoholloven

Informasjon, læremateriell, og testportal finner du hos www.vinn.no

Åpningstider for salg av øl

Salg av øl i skatteklasse 1 og 2 kan selges inntil følgende tidspunkt.

  • Vanlige hverdager til kl 20.00. 
  • Hverdager før 1. mai og 17. mai, og onsdag før Kristi Himmelfartsdag til kl 20.00.
  • Lørdager og dager før andre helligdager til kl 18.00.
  • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften til kl 16.00. 

Alkoholpolitisk handlingsplan i Skien kommune

 Alkoholpolitisk handlingsplan Skien 2020 - 2024

Lovverk

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Serveringsloven

Kontaktinformasjon

Salgsbevilling, serveringsbevilling og faste skjenkebevillinger:

Mats André Heivand, e-post: mats.andre.heivand@skien.kommune.no telefon 35 58 15 10.

Skjenkebevilling enkelt anledning:

Servicesenteret, e-post: servicesenteret@skien.kommune.no telefon 35 58 10 00

Publisert: 28.10.2016 08:55
Sist endret: 28.01.2022 10:01