Kommunale avgifter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsgebyrer og feie- og tilsynsgebyr. Gebyrene fastsettes av bystyret.

Gebyrsatser 2023

Gebyrer 2023 vedtatt av bystyret 15.desember 2022

Eiendomsskatt

Se gjeldende skattesatser

Vann og avløp

Generell informasjon

Alle eiendommer og virksomheter som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter gjeldende satser. Gebyrsatsene vedtas årlig av bystyret.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende lokal forskrift for vann og avløpsgebyr, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Årsgebyret består av en fast del og mengdeavhengig del. Samme forbruk i kubikkmeter (m³) legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr. Abonnenter med vannmåler betaler for målt vannforbruk. Boliger uten vannmåler betaler et stipulert forbruk på 1,2 m3 pr kvadratmeter (BRA). For de som har store hus og lite vannforbruk, vil det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og dermed høyere fakturabeløp for både vann- og avløpsgebyr.

Alle virksomheter (næring, offentlige bygg ol.) skal ha vannmåler og betale etter måltforbruk.

Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som betales for bygninger som tilkoples vann- og/eller avløpsnett. Gebyret beregnes etter bruksareal (BRA). Bruksareal beregnes etter reglene i Norsk standard 3940 (NS 3940).

En utvidelse av eksisterende bolig mottar tilknytningsgebyr, dersom utvidelsen er større enn 20 kvadratmeter.
Det er reduksjon for bygninger som er mindre enn 300 kvadratmeter.


Renovasjon

På nettsidene til Renovasjon i Grenland finner du oversikt over renovasjonsgebyrene.

Renovasjonsgebyret inkluderer egen beholder for avfall til optisk sortering (matavfall, plastemballasje og restavfall), papp og papir, glass- og metallemballasje. Utover dette inngår utgifter til administrasjon, drift av renovasjonstjenestene og behandling av avfallet.

1. januar 2019 ble det innført standardabonnement for alle registrerte boenheter i Skien kommune. Antall boenheter hentes fra matrikkelen som er Norges offisielle eiendomsregister. En bolig kan inneholde flere boenheter. Dersom du har fått gebyr for flere eller færre boenheter enn det faktisk er på eiendommen, ta kontakt med Skien kommune for å få dette endret i matrikkelen. 

Har du spørsmål om renovasjonsgebyret, som for eksempel rabatter og dunkstørrelser, ta kontakt med Renovasjon i Grenland på telefon 35 10 10 10, eller se www.rig.no. Dersom du har spørsmål om matrikkel og eiendomsforhold, kontakt Skien kommune på telefon 35 58 10 00.

Slamtømming

Gjelder for boliger som ikke tilknyttet kommunal avløpsledning.
Slamavskiller (septiktanker) tømmes hvert annet år. Gebyret faktureres som en del av de kommunale eiendomsavgiftene. Gebyrsatsen er en årlig sats som fordeles på antall terminer pr år.
Tette tanker, ekstra tømminger og tømming av brakkerigger, festivaltoaletter etc, faktureres pr. tømming. Dette er en bestillingsordning.

Faktura

Fakturaen sendes i utgangspunktet ut tre ganger i året med forfall 20.februar, 20. juni og 20.oktober. Du kan velge om du vil betale kommunale avgifter tre eller 12 ganger i året. Les mer om hvordan du velger månedlig fakturering.

Vi oppfordrer deg til å velge eFaktura.  Det sparer miljøet og er tidsbesparende for deg og oss.

Kontaktinformasjon

Det er Innfordring/kommunale krav som har ansvaret for innkreving av kommunale avgifter. 

E-post: innfordring@skien.kommune.no 
Telefon: 35 58 10 50

Publisert: 09.06.2021 13:00
Sist endret: 04.01.2023 13:07