Legater

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien skolelegat

Legatet er en sammenslåing av 15 mindre legater. Formålet med legatet er å gi støtte til høyere utdanning for evnerik ungdom hjemmehørende i Skien. I tillegg skal det til Frelsesarmeen i Skien tildeles kr. 1.500 til barne- og ungdomsarbeid. Dersom dette arbeidet skulle opphøre, kan det tildeles liknende arbeid innen Frelsesarmeen. (jfr. § 3 i vedtektene)

Under ellers like vilkår har de som kan vise til slektsskap med Hjørdis Nærum Nielsens slekt, uansett bosted, fortrinnsrett til hjelp.

Unntaksvis kan det gis støtte til organisasjoner/institusjoner til tiltak som nevnt ovenfor, likevel ikke for å lette skolens, evt. kommunens budsjett.

Søknadsfristen for å søke er 15. mars 2023. Svarbrev vil bli sendt ut i løpet av mai/juni 2023.

 Kriterier for tildeling:

 • Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 3 siste år
 • Søkers inntekts-, og formuesgrense reguleres til henholdvis 1G og 3G
 • Om søker bor hjemme i studietiden reguleres grensen for foresattes inntekt til 5G.
 • Søker må være mellom 18 og 25 år.
 • Søker bør ikke ha fått tildelt midler fra utdanningslegatene siste 3 år
 • Søkere som er sent i utdanningsfasen prioriteres
 • Søkere som er dårlig stilt økonomisk prioriteres
 • Tildelt beløp avhenger av søkermasse

Målgruppe

Ungdom som  tar høyere utdanning.

Tildelingsregler

Søknad skolelegater 2022

Når søknad er mottatt, sendes bekreftelse på dette. Etter administrativ behandling, avgjøres søknadene i legatstyret for skolelegater. Søkerne får skriftlig svar i løpet av april. Det er ingen klageadgang.

Vedlegg

Hvis man er borteboende; legg ved kopi av utskrift av likning for søker og  eventuelt ektefelle/samboer Hvis man er hjemmeboende; legg ved kopi av utskrift av likning for foreldrene og søker.

 

Skien legatfond til sosiale formål

Legatet er en sammenslåing av 31 enkeltlegater.

Formålet med legatet er å gi støtte til personer med sosiale behov, der støtten kan føre til at vedkommende i størst mulig grad gis sosialt sett tilfredsstillende kår, og størst mulig uavhengighet, i forhold til andre i det åpne samfunn (jfr. § 3 i vedtektene).

Støtte gis derfor normalt til tiltak som forbedrer livssituasjonen fremfor tiltak som vedlikeholder den. Støtte kan ikke gis der ordinære ordninger, lån/hjelp er etablert, da disse forutsettes utnyttet. Unntaksvis kan det gis støtte til organisasjoner/institusjoner til tiltak som nevnt i formålet.

Søknadsfristen for å søke er 15. mars 2023. Svarbrev vil bli sendt ut i løpet av mai/juni 2023.

Kriterier for tildeling:

 • Alle kan søke som er hjemmehørende i Skien kommune og har vært registrert i Skien folkeregister minimum de 2 siste år.
 • Legatet er ment å gå til et sosialt formål det vil si noe som gjør søkers livssituasjon enklere, enten på sikt eller for en kort periode.
 • Midlene er ikke ment å skulle dekke gjeld som søker har opparbeidet seg.
 • Søkere som er dårlig stilt sosialt/økonomisk prioriteres.
 • Andre eksisterende hjelpeordninger eller lånemuligheter skal være prøvd.
NB: Studenter henvises til å søke på skolelegatene.
Når søknad er mottatt, sendes bekreftelse på dette. Etter administrativ behandling, avgjøres søknadene i legatstyret for sosiale formål. Søkerne får skriftlig svar i løpet av april. Det er ingen klageadgang.
Vedlegg

Utskrift av likning for søker og  eventuelt ektefelle/samboer. Dokumentasjon på at andre etablerte ordninger er forsøkt og ikke imøtekommet. Eventuell kostnadsberegning for formålet det søkes støtte til.

Publisert: 24.10.2016 07:29
Sist endret: 20.01.2023 09:01