Strategisk plan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 er det overordnede styringsdokumentet for kommunalområdet Oppvekst. Planen formulerer de målene som Oppvekst i Skien kommune forventer å oppnå fram mot 2023. Planen er revidert og revisjonen ble politisk vedtatt januar 2018.

Planen er enkel, kortfattet og med klare strategier og mål. Dokumentet er en plattform for en helhetlig oppvekstpolitikk.Det gir grunnlag for konkrete tiltak og strategier og klargjør roller, ansvar og oppgaver for alle aktører som jobber med barn og unge i Skien kommune. Strategier og målformuleringer er knyttet opp mot vedtatte statlige og kommunale planer. Lovverk for barnehage, skole, helsetjeneste og barnevern er overbyggende for disse enhetenes aktivitet.

 
Strategisk plan

 

Handlingsplaner

Strategisk plan støttes opp av handlingsplaner på ulike områder.

Lesing og språkmiljø

Språk og lesing er grunnleggende ferdigheter for mestring i alle fag og krever en systematisk opplæring. Å kunne lese og skrive er viktig for å tilegne seg kunnskaper i fag og for å kunne delta i et tekstbasert utdannings- og samfunnsliv. Utvikling og læring av ferdigheter knyttet til dette er et gjennomgående tema fra barnehagen og ut 10. trinn i grunnskolen. Språkkommunestrategien skal bidra til kompetanseutvikling hos ansatte i skoler og barnehager. Kompetanseutviklingen skal bidra til økt kvalitet i læringsmiljøene for barn og elever med utfordringer i språk og lesing.

Språkkommunestrategi

Matematikk og matematisk læringsmiljø

I denne handlingsplanen vil du finne en oversikt over tiltakene som kommunene har innført i matematikksatsingen i perioden 2013-2019. Tiltakene tar utgangspunkt i hva forskning viser betyr noe for elevenes læring og berører områder både ved faget og fagets egenart, men også mer generell didaktiske og metodikk.  

Handlingsplan for matematikk

Spesialpedagogikk 

Et overbyggende mål med planen er at alle barn og unge skal få utnyttet sitt potensiale. Planen tar utgangspunkt i en pedagogisk grunnmur og redegjør for overbyggende prinsipper og tilnærmingsmåter med tanke på generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Videre inneholder den også en beskrivelse av strategier for hvordan skoler kan jobbe for at behovet for spesialpedagogisk hjelp eller undervisning reduseres. Pedagogisk analyse blir presentert som et verktøy for utvikling av læringsmiljø.

Spesialpedagogisk plan for skole

 

Oppfølging av fravær i skole

Oppfølging av fravær i skolen

Inkluderende barnehagemiljø

Plan for et Inkluderende barnehagemiljø rammer inn juridiske, etiske og faglige forpliktelser for barnehagen og hjelpetjenestenes arbeid, og vektlegger utviklingsprosesser for de relasjonelle sidene ved barnehagemiljøet. I tillegg omtales verktøy og ressurser som barnehagene og hjelpetjenestene skal benytte i disse prosessene. Disse bidrar til et felles grunnlag når det vurderes ulike tiltak knyttet til enkeltbarn og/eller barnegrupper.

Inkluderende barnehagemiljø

Den digitale skole

Den digitale skole i Skien er en handlingsplan for perioden 2016 til 2019. Denne planen inneholder både læringsmetoder og tekniske beskrivelser.  Temaet for planen er "mot smart læring"

Den digitale skole i Skien 2016-2019 - mot smart læring.


IKTplan for grunnskolene i Skien beskriver ulike læringsmål på de ulike trinnene.

Digitale barnehager

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Handlingsplanen omtaler blant annet nasjonale og lokale føringer for barnehagens digitale læringsmiljø, forventet digital kompetanse hos ansatte og ulike nasjonale nettressurser.n

Digitale barnehager 

Bibliotekplan

 

 

Biblioteksplanen

 

Samarbeid mellom hjem og skole

Sammen om læring

Alle foreldre er viktige for egne barns læring og utvikling. Når foreldre og skole formidler de samme positive forventningene, stimulerer det elevens trivesl og læring. Brosjyra "Sammen om læring" tar frem hvordan hjem og skole kan hjelpe eleven med læring og sosial trivsel. Brosjyra er viser også hva foreldrene kan forvente av skolen og hva skolen forventer av hjemmet.

Sammen om læring

Kvalitetsdokument SFO

Kvalitetsdokument SFO

Foreldremøtepresentasjoner

I barnehagen og på alle trinn i skolen vil det på foreldremøtene være samtale rundt felles emner for trinnet.

Oppstart i barnehagen

Siste året i barnehagen

Oppstart for 1.trinn
1.trinn  Leseopplæring
1.trinn Utviklende læring
2.trinn høst Lekser     
2.trinn vår Gode digitale vaner
3.trinn Læringsmiljø
4.trinn Barn og sosiale medier
5.trinn Den matematiske samtalen
6.trinn Leseutvikling og lesebestillinger
7.trinn En tenåring i huset
8.trinn Matematikk på ungdomstrinnet
9.trinn Psykisk helse

Publisert: 30.05.2018 09:23
Sist endret: 22.09.2022 08:49