Spesialpedagogiske tjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spesialpedagogiske tjenester, SPT,  skal bidra til at barn og unge i Skien kommune utvikler livsmot og livskompetanse.  Alle ansatte i SPT arbeider for at barn og unge med særskilte opplæringsbehov skal oppleve et inkluderende og sosialt fellesskap, der de får økt sitt læringsutbytte, blir sett og opplever mestring.

SPT

Besøksadresse:

Rådhusplassen 2
3724 SKIEN

Telefon: 35589166

Kontaktperson: Magne Larsen Frigaard

Tittel: rektor

Telefon: 99786892

Kontaktperson: Mette S. Halvarp

Tittel: konsulent

Telefon: 35589166

Hva er SPT?

SPT er en undervisningsenhet i kommunalområde Oppvekst og består av tre avdelinger som hver gir tilpasset opplæring, både ordinær- og spesialundervisning, til barn og unge med ulike behov. All vår virksomhet skjer etter Opplæringsloven og gjeldende læreplaner, samt Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 

Nettsider:

https://www.udir.no/nullmobbing/

Trafikksikkerhetsplan SPT

Personvern i skolene

  SPT Skoleprosjektene    

Hvilket tilbud gir SPT Skoleprosjektene?

Hvilket tilbud gir SPT Skoleprosjektene?

SPT har ansvaret for fire skoleprosjekter og ett praktisk arbeidstreningstilbud: Kanalprosjektet, Klovholt alternative skole, Miljø- og aktivitetssenteret (MAS), Århus miljøskole og SPT Arbeidstreningen.

  • SPT Skoleprosjektene er en del av Skien kommunes grunnskoletilbud, hovedsakelig for elever fra 5.-10. trinn. 
  • SPT Arbeidstreningen er en integrert del av SPT Skoleprosjektene, hovedsakelig for elever fra 8.-10. trinn.
  • Hvert skoleprosjekt har 7-10 elevplasser og stor voksentetthet.
  • Målgruppa er i hovedsak elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette på hjemmeskolen.
  • Målet med all opplæring i skoleprosjektene er å gi hver enkelt muligheten til å få utnyttet sitt potensiale, oppleve mening, mestring og erfare inkludering i et læringsfellesskap. Dette skjer gjennom et daglig arbeid hvor hver enkelt elev får sin skoledag tilrettelagt etter sitt behov både sosialt og faglig.
  • På 10.trinn er det et spesielt fokus på overgangen til videregående opplæring, og SPT Skoleprosjektene hjelper til med innsøkingen.
  • Elever i SPT Skoleprosjektene skal få tilbud om å delta på ulike fritidsaktiviteter i løpet av skoleåret og ferier. Det enkelte skoleprosjekt har ansvaret for gjennomføringen.

Arbeidsmåtene i SPT Skoleprosjektene er varierte. De varierer mellom tradisjonelle, alternative metoder og mellom praktisk (uteskole, snekring, sveising, cross, mm) og teoretisk tilnærming til lærestoffet. Dette blir synliggjort i elevens IOP. All opplæring følger gjeldende lov- og læreplanverk, samt Strategisk plan for Oppvekst.

Det er et nært samarbeid med foresatte og hjemmeskolen. Elevene i SPT Skoleprosjektene tilhører fremdeles sin hjemmeskole, og får vitnemål derfra.

Det er eleven, foresatte og rektor på hjemmeskolen som skriver søknad om plass ved et skoleprosjekt. I den anledning er det mulig å gjøre avtale om besøk ved et av skoleprosjektene. Tilbudet om plass kan være både hel- og deltid.  Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT før en søker. Opplæringen ved SPT Skoleprosjektene regnes som spesialundervisning.

Det er Pedagogisk råd som fatter endelig vedtak om skoleplass ved SPT Skoleprosjektene. Vedtak om plass gjøres for ett år om gangen.

Kontakt for mer informasjon og eventuelt besøk:

NavnTelefonE-post
Magne Larsen Frigaard, rektor 99786892 magnelarsen.frigaard@skien.kommune.no
Per Arne M. Hanssen, undervisningsinspektør

92458990

per.arne.m.hanssen@skien.kommune.no
Oversikt over Skoleprosjektene og Arbeidstrening:

Kanalprosjektet

Stokkanvegen 23             - tidligere Dolva skole

Kjetil Hansen: 90989555

Klovholt alternative skole

Klovholtvegen 280

Anne Vatten: 45437717

MAS-miljø/aktivitetsenteret

Århusvegen 319

Roger Engh: 91339878

Århus miljøskole

Århusvegen 191

Erik Aas: 92034121

SPT Arbeidstrening

Voldsvegen 204, Geiteryggen

Tor Høgseth: 91118654

Her finner du mer informasjon/søknadskjema

Søknadsskjema SPT Skoleprosjektene

  SPT Svanen skole  

Hvilket tilbud gir SPT Svanen skole?

SPT Svanen skole er en grunnskole med spesialundervisning fra 1-10. trinn. SPT Svanen skole tar i mot elever med generelle lærevansker-lett til moderat psykisk utviklingshemming.

Skolen har 30 elevplasser, med undervisning i alle fag. Alle elever har individuell opplæringsplan, og elevgruppa deles inn i klasser på 6-10 elever. Elevenes undervisning foregår både i klassen og individuelt.

Trygghet og mestring er viktige stikkord i all aktivitet på skolen.

SPT Svanen skole ligger på Vold ca 12 km utenfor byen.(tidligere Svanvik b-skole)

Elevene på SPT Svanen skole har transport til og fra skolen fra busstorget i Skien- med egen ledsager på bussen. Transport til og fra busstorget følger kommunens regler for tilbringerskyss.

Skolen har et solid fagmiljø med spesialpedagoger/pedagoger og barne-og ungdomsarbeider. SPT Svanen skole har de siste årene hatt lærling i barne - og ungdomsarbeider faget.

Samarbeidsutvalget ved SPT Svanen skole har denne møteplanen for skoleåret 2022-2023:

Høst 2022: 31. august, 20.oktober, 1. desember

Vår 2023: 9. februar, 20. april

Møtene avholdes i Torggata 4, 3.etg, SPT sine lokaler, kl.18.00 - 20.00

NavnTelefonE-post
Magne Larsen Frigaard, rektor 99786892 magnelarsen.frigaard@skien.kommune.no 
Espen Gunstein Heddejord, undervisningsinspektør

97724787

espengunstein.heddejord@skien.kommune.no
SPT Svanen skole kontor

47517252

 

Pedagogisk plattform SPT Svanen skole

Infobrosjyre Svanen skole

Søknadskjema Svanen skole

Permisjon fra undervisning

IST Foresatte 
IST Lærere 
IST Administrasjon

Foresattportalen

 

  

  SPT Tospråk    

Hvilket tilbud gir tospråkavdelingen?

SPT koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter som går i grunnskolen. SPT behandler skolenes søknad om ressurser. SPT er base for de tospråklige lærerne som underviser ute på de ulike skolene.

Dette skoleåret er det ansatt 23 tospråklige lærere/assistenter fordelt på 16 språk. Se brosjyre tospråklig opplæring.

Hva gjør de tospråklige lærerne?

  •  Gir tospråklig fagstøtte
  •  Er med og styrker skolenes flerkulturelle kompetanse
  •  Er brobyggere i samarbeidet om den enkelte tospråklige elev

Den tospråklige opplæringen bygger på gjeldende læreplaner og Strategisk plan for oppvekst 2013-2023

 

Kontaktinformasjon

Navn Telefon E-post
Magne Larsen Frigaard, rektor 99786892 magnelarsen.frigaard@skien.kommune.no 
Haifaa Mardan Al-Egly, undervisningsinspektør 41606278 HaifaaMardanS.Al-Egly@skien.kommune.no

Her finner du mer informasjon

Nettider:

https://nafo.oslomet.no/

Publisert: 23.11.2016 12:03
Sist endret: 26.09.2022 14:33