Skoleplass i Skien kommunale grunnskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Skien grunnskole! Alle elever i skolepliktig grunnskolealder har plass på en nærskole i Skien. Under finner du informasjon om innmelding, flytting og utmelding fra de kommunale grunnskolene i Skien.

Skal eleven starte på  1. trinn til høsten?

Det å starte på skolen er en viktig milepæl for barn og foreldre. En god start er viktig! Så fort som mulig i skoleåret før eleven begynner, og senest 1. november, må eleven være digitalt innmeldt til nærskolen.
Du vil normalt få informasjon om innmelding tilsendt. Ta kontakt med nærskolen dersom du ikke har fått informasjonsbrev innen 15. oktober.

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmerst folkeregistrert bostedsadresse. Dette bestemmes av skolekretsstrukturen i kommunen. Dersom du er usikker på hvilken skolekrets bostedsadressen hører til, finner du dette i Skolekart Skien  eller ved henvendelse til Servicesenteret i kommunen på telefonnummer 35 58 10 00.

Dersom barnet har fått plass på en ikke-kommunal grunnskole er det viktig at nærskolen får beskjed. Dette gjøres ved å sende en e-post til skolen der det opplyses hvor eleven skal starte.

Kontaktinformasjon til grunnskolene i Skien

Dersom du har problemer med å bruke det digitale innmeldingsskjemaet kan du ta direkte kontakt med nærskolen. 

Grunnskole - Innmelding 1. trinn

 

Brosjyrer om skolestart:

                       
Fra barnehagen til skolen     

 

Om skolefritidsordningen og søknadskjema

Skal eleven flytte/bytte til kommunal grunnskole i Skien? 

Når en elev flytter til Skien kommune, eller bytter skoleplass til kommunal grunnskole, innmeldes eleven til nærskolen ved digital innskriving.

Dersom elev bytter bosted til en adresse i kommunen, kan det være at eleven nå hører til en annen nærskole. Eleven vil ikke kunne få fortsette på den nåværende skolen, uten godkjendt søknad.

Foresatte tar kontakt med skolen for å avtale oppstart.  Alle adresser i Skien er tilknyttet en kommunal nærskole. Dersom du er usikker på hvilken skolekrets adressen hører til, finner du dette i Skolekart Skien  eller ved henvendelse til Servicesenteret i kommunen på telefonnummer 35 58 10 00

Kontaktinformasjon til grunnskolene i Skien.

Innmelding til nærskole

Skal eleven flytte ut av kommunen?

Dersom eleven flytter ut av kommunen meldes dette på elektronisk skjema.

Melding om skolebytte ved flytting

Ønsker eleven å fortsette på samme skole etter flytting?

Utgangspunktet er at elevene skal gå på skolen i den skolekretsen de bor. Dersom man ønsker at eleven skal gå på en annen skole en nærskolen, må dette søkes om. I enkelte tilfeller blir søknad om å gå på en annen skole enn hjemmeskolen innvilget. I den forbindelse henvises til følgende vedtak i Hovedutvalget for kultur og undervisning:

Skolebytte skal ikke medføre økte utgifter for kommunen. Skolens elevtall, samlet antall klasser/grupper, romkapasitet, elevprognoser og skyssutgifter legges til grunn for beregning av kostnader. Dersom det ikke medfører økte utgifter eller andre særlige grunner taler imot, bør slike søknader innvilges.

Søknadskjema for søknad om å fortsette på samme skole etter flytting

Ønskes skolebytte?

Utgangspunktet er at elevene skal gå på skolen i den skolekretsen de bor. Dersom man ønsker at eleven skal gå på en annen skole en nærskolen, må dette søkes om. I enkelte tilfeller blir søknad om å gå på en annen skole enn hjemmeskolen innvilget. I den forbindelse henvises til følgende vedtak i Hovedutvalget for kultur og undervisning:

Skolebytte skal ikke medføre økte utgifter for kommunen. Skolens elevtall, samlet antall klasser/grupper, romkapasitet, elevprognoser og skyssutgifter legges til grunn for beregning av kostnader. Dersom det ikke medfører økte utgifter eller andre særlige grunner taler imot, bør slike søknader innvilges.

Ønskes skolebytte av særskilte grunner eller skolebytte til skole i en annen kommune, tar man kontakt med Oppvekst Administrasjon.

Foresatte som ønsker at barn skal gå på en annen skole enn hjemmeskolen, må fylle ut søknadsskjemaet under.

Rektorene på de angjeldende skolene gir sin uttalelse til kommunalområde Oppvekst, som igjen fatter vedtak om innvilgelse eller avslag. Vedtaket kan påklages og klagefristen er tre uker etter mottakelse av vedtak. En eventuell klage sammen med eventuelle nye opplysninger i saken, sendes til:

Skien kommune - Oppvekst Administrasjon, Postboks 158, Sentrum 3701 Skien

Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes saken til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for videre behandling. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Søknadskjema for søknad om skolebytte 

Skal eleven starte på en ikke-kommunal grunnskole?

Dersom en elev som er skrevet inn på kommunal nærskole skal starte på en ikke-kommunal grunnskole, må dette meldes.

Melding om skolebytte til ikke-kommunal grunnskole

Ønsker du å starte på voksenopplæring?

Skien kommunale voksenopplæring tilbyr ulike skoleløp både innenfor grunnskolens opplæringsomåde og introduksjons- og kvalifiseringsprogrammer.

Fremskutt eller utsatt skolestart?

Barn utvikler seg i ulikt tempo. Foreldre kan noen ganger lure på om det vil være hensiktsmessig å la barnet begynne på skolen ett år før ordinær skolestart eller ett år etter ordinær skolestart. Opplæringslovens lovtekst om utsatt eller fremskutt skolestart finner du i § 2.1. Her følger en orientering om hvordan man går frem, og hva en utredning av fremskutt eller utsatt skolestart innebærer:

Foreldre som vurderer fremskutt eller utsatt skolestart for sitt barn, må drøfte dette med barnehagen og sende søknad til Oppvekst Administrasjon. Barnehagen tar deretter ansvar for henvisning til PP-tjenesten (Pedagogisk Psykologisk tjeneste). Foresatte kan også selv kontakte PP-tjenesten. PP-tjenesten vil etter søknad og henvisning foreta en sakkyndig utredning av barnets modenhet.

Den sakkyndige utredningen gjøres på grunnlag av:

  • Pedagogisk rapport fra barnehagen
  • Samtale med foreldrene
  • Samtale med barnehagens personale
  • Samtale med barnet
  • Observasjon i barnehagen
  • Kartlegginger

Søknad om fremskutt skolestart må være hos Oppvekst Administrasjon  innen 1.januar det året barnet eventuelt skal begynne på skolen.

Søknad om utsatt skolestart må være hos Oppvekst Administrasjon innen 1. januar i kalenderåret barnet fyller seks år.

Søknaden sendes: Skien kommune - Oppvekst Administrasjon, Postboks 158, Sentrum 3701 Skien

Brosjyre om Skien grunnskole
     
Sammen om læring    
Publisert: 26.10.2016 09:34
Sist endret: 07.07.2022 08:42