SFO - skolefritidsordningen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


De kommunale grunnskolene Skien har tilbud om skolefritidsordning (sfo) før og etter skoletid for de yngre eleven og for elever i barneskolen med særskilte behov. Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Hva er skolefritidsordningen?

Skolefritidsordningen er et frivillig og brukerbetalt tilbud som skal gi barna en trygg og god hverdag. Hovedelementene i SFO er tilrettelegging av lek og aktivitet med jevnaldrende under trygge og forutsigbare rammer. Skolefritidsordningene ved de kommunale grunnskolene i Skien tilrettelegger for aktiviteter inne og ute i nærmiljøet og samarbeider med lokale aktører og frivillige organisasjoner i den grad lokale forhold gjør dette mulig.

I skolefritidsordningen skal barna bli sett som en ressurs og oppleve mestring og medvirkning. Foreldre skal gis medvirkningsmuligheter.

Åpningstider

Skolefritidsodrningen er normalt åpen utenom undervisningstid mellom kl 07.30 - 16.30.

Skolefritidsordningen holder stengt i juli måned, jule- og nyttårsaften samt tre planleggingsdager i løpet av året. I tillegg kan det være endrede åpningstider i forbindelse med høytider.

Slik søker du plass i skolefritidsordningen

Hvem kan søke plass i Skolefritidsordningen?

Alle barn som er elever i en kommunal grunnskole på 1.-4. trinn kan søke sfo-plass på sin nærskole. Det samme gjelder elever med særskilte behov på 1.-7. trinn, som kan søke SFO-plass på den skolen hvor de er elev.

I praksis får alle søkere tilbud om plass dersom skolens areal er tilstrekkelig. Tilbud om ordinær plass gjelder til og med utgangen av 4. trinn. Hvis det er flere søkere enn skolen har plass til blir søkerne prioritert i henhold til vedtektenes § 7 b.

Om søknadsprosessen

Opptak til SFO for barn som skal begynne på skolen, skjer i vårhalvåret før skolestart. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom sfo har kapasitet. Plass i skolefritidsordningen søkes gjennom Foreldreportalen og svar sendes normalt ut rundt 1. mai.

En tildelt plass i skolefritidsordningen gis automatisk til utgangen av 4.årstrinn. Dersom eleven slutter før dette må plassen sies opp gjennom foreldreportalen.

Foreldreportalen: Søknadsskjema for SFO-plass

Foreldreportalen: Bekreft plass i SFO

Hva er prisen for plass i skolefritidsordningen?

12 timer gratis sfo for elever på 1. trinn (og 2.trinn fra høst 2023)

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer med gratis sfo for alle barn på 1.trinn for skoleåret 2022/23. Fra 1. augst 2023 gjelder denne ordningen også for elever på 2.trinn

Det er også gratis SFO for 1. trinn for alle familier med inntekt under 592 167 kr. Søknad om redusert betaling må sendes inn på hjemmesidene til Skien kommune.  

 Oppholdstid  Pris per måned
5 dager pr. uke

1680,- kr.

 4 dager pr. uke  1083,- kr.
3 dager pr. uke 441,- kr.
Halv plass 73,- kr.
2 dager pr. uke gratis
1 dag pr. uke gratis

Morgentilbud

gratis 

Kostpenger (matpenger) kommer i tillegg

Betalingssatser for skolefritidsordningen for elever på 2.-4.trinn

  Opphold Opphold med
mat etter skoletid
 Opphold med frokost
og mat etter skoletid
5 dager pr. uke

3230- kr.

3446,- kr. 3505,- kr.
 4 dager pr. uke  2707,- kr. 2879,- kr. 2927,- kr.
3 dager pr. uke 2207,- kr. 2336,- kr. 2372,- kr.
Halv plass pr. uke 1831,- kr. 1938,- kr. 1968,- kr.
2 dager pr. uke 1489,- kr. 1575,- kr. 1599,- kr
1 dag pr. uke 881,- kr. 923,- kr 937,- kr.

Morgentilbud
m/ frokost

989,- kr.
1049,- kr.

   
Redusert plass

Vær oppmerksom på at redusert plass ikke kan gi det samme aktivitetstilbudet som full plass. Dette gjelder også for dager skolen ikke har undervisning.

Ved betaling for redusert plass kan man heller ikke uten videre forvente å kunne benytte andre dager enn de som er avtalt på forhånd. Dette må til enhver tid vurderes av daglig leder.

Opphold enkeltdager

Det er mulig å benytte seg av opphold på enkeltdager i skolefritidsordningen, dersom en har behov for tilsyn utover den tid som er avtalt, eller kun har behov for en enkelt dag av og til. Dette forutsetter kapasitet på skolefritidsordningen.  Satsen er  220,- kr. pr. dag.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon på 15 % for barn nr. 2 og evt. ytterligere søsken. Moderasjonen gis på den laveste satsen. Full betaling for kost kreves også for barn med søskenmoderasjon.

Redusert betaling 

Redusert betaling i skolefritidsordningen

  • 1.-4.trinn: betalingen skal utgjøre maks 6% av familiens samlede inntekt (inntektsgrense 592 167,- kr.).
  • Foresatte til barn med særskilte behov kan søke friplass i sfo fra 5. til 7. trinn.
  • Søknadsfrist 15. mai for kommende skoleår for å få riktig faktura i august.
  • Inntekt dokumenteres med sist tilsendt skattemelding.
  • Det kan søkes om redusert betaling gjennom hele skoleåret. Denne vil da gjelde fra den 1. i måneden etter at søknaden og skatteoppgjør er mottatt.
  • Det søkes via Skien kommunes hjemmeside.

Trenger du veiledning, ta kontakt med Servicesenteret, Henrik Ibsens gate 2, eller på tlf: 35 58 10 00

Sfo- søknad om redusert betaling eller friplass

Betalingsbetingelser

Betalingsperiode
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Alle barn som startet i august, har betalingsstart og plass fra 1. august. Velger man oppstart senere i august, må man likevel betale for plassen i august. 
 
Betalingsfrist er satt til den 20. hver måned. Hvis regningen ikke betales vil kemnerkontoret stå for den videre innkrevingen; varsler, gebyr og evt. rettslig inkasso. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av plass i skolefritidsordningen.        

Fravær
Fravær fra skolefritidsordningen p.g.a at barnet er bortreist på ferie o.l. gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen.

Ved for sent henting av barn
Punkt 11.c. på vedtektene i skolefritidsordningen i Skien kommune står det at foresatte som henter barn etter stengetid-kl.16.30-regnes med for sent hentet. Det faktureres med et fast beløp: 175,- kr. pr. påbegynte halvtime.

Ønsker du å si opp eller endre en plass i skolefritidsordningen?

Ønsker du å si opp eller gjøre endringer på en plass i skolefritidsordningen gjøres dette i Foreldreportalen. Oppsigelse eller endring av plass har en måneds oppsigelse fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dersom plassen sies opp eller endres etter 1. april må du betale for plassen ut skoleåret.

Foreldreportalen: Oppsigelse av SFO-plass

Dokumenter om skolefritidsordningen

Rammeplan for skolefritidsordningen (sfo)

Vedtekter for skolefritidsordningen i Skien kommune

Publisert: 20.10.2016 08:19
Sist endret: 09.01.2023 13:36