Rus -og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom - SLT

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


SLT koordinerer lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom i aldersgruppen 12 - 18 år. Enkelte av tiltakene kan favne aldersgruppen opp til 23 år. SLT-koordinator vil til enhver tid prioritere områder som krever rask og koordinert inngripen ut fra endringer i ungdomsmiljøet som skaper bekymring. SLT har også ansvaret for de forebyggende tiltakene i arbeidet med hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Hva finnes av rus -og kriminalitetsforebyggende tiltak?

Det rus-, og kriminalitetsforebyggende arbeidet spenner over mange sektorer i kommune, stat, frivillig og privat virksomhet. I Skien har vi fordelt arbeidet på seks ulike innsatsområder. Under hver område vil du finne oversikt over tiltakene og hvem som har ansvar for det.

Hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

SLT har ansvaret for de forebyggende tiltakene i arbeidet med hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Hva gjør vi i samarbeid med skolene?

Nærmiljøgrupper for ungdomsskolene

Det ble etablert nærmiljøgrupper for hver ungdomsskolekrets. Gruppene består av skolens ledelse, politiet, fritidssektoren, Forebyggende helse og skolenes miljøterapeuter. Temaene som drøftes i møtene er knyttet til
rus-, og kriminalitetsforebygging, konkrete bekymringer og/eller episoder i nærmiljøet, samt konkrete tiltak som kan settes inn raskt dersom det er behov for det. Gruppene møtes minimum en gang pr. halvår, men ved behov
samles gruppen for å sette inn raske tiltak i forhold til ulik problematikk som dukker opp i nærmiljøet. Har du bekymringer for ungdom i ditt nærmiljø, kontakt SLT koordinator.

Nettverksgrupper i videregående skole

Det er etablert nettverksgrupper ved hver skole. Temaene som drøftes i gruppene er knyttet til rus-, og kriminalitetsforebygging i skolemiljøet. SLT-koordinator har ansvar for å følge opp nettverket.

Etterskoletid tilbud for ungdomsskoleelever

Team Fritid har i dag etter skoletid tilbud for 5.–7.trinn i Gulsethallen og for ungdom i Kongerødhallen, Menstadhallen og Gjerpenhallen. Tilbudet inkluderer et gratis brødmåltid, fysisk aktivitet i hall, varierende kulturtilbud, lavterskel møteplass og trygge voksne. Målet er å få etablert etterskoletid tilbud ved alle ungdomsskolene og å få til et tettere samarbeid med skolene om tilbudet, særlig miljøterapeutene, for å sikre at så mange barn/ungdommer som mulig benytter seg av tilbudet. Etterskoletid er et sårbart tidsrom hvor det er viktig å ha et godt alternativ til ungdommer som ikke umiddelbart ønsker å gå hjem.

Hovedansvar: Team Fritid

Tilbud til skoler og FAU om foreldremøter med temaene alkohol, narkotika, sosiale medier, psykisk helse

Tilbud om foreldremøter som omhandler temaene alkohol, narkotika, ungdomskultur, rollelæring, sosiale medier, seksualitet, risiko og råd. Ofte formidlet av forebyggende seksjon hos politiet, forebyggende helse, miljøterapeut og SLT kooridnator. Ta kontakt for å bestille et tema til foreldremøte, eller om du ønsker et opplegg til klassen du er lærer for.

Hovedansvar: SLT-koordinator

Psykisk helse – klasseundervisning for elever i videregående skole

Alle videregående skoler skal ha et psykisk helseprogram. Forebyggende helse kan bistå inn med et 2 timers undervisningsopplegg om normalitetsbegrepet. Helsesøster tilbyr de videregående skolene undervisningsopplegg for å forebygge mobbing. 

Hva gjør vi hvis ungdom ruser seg eller begår kriminaliet?

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Tiltaket er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner som fengselsstraff, forelegg og samfunnstjeneste for ungdom. Konfliktrådet skal forvalte straffegjennomføringen gjennom oppfølgingsteam.
Dette forutsetter et nært samarbeid mellom konfliktrådet, kommunen, politiet, påtalemyndighet og domstolene.
Hovedansvar: Konfliktrådet

Tverretatlig akuttgruppe

Gruppen skal tilby raskest mulig hjelp til akutt hjelpetrengende ungdom som begår kriminalitet, har vedtak etter barnevernsloven og har saker under etterforskning hos politiet. Representantene i gruppen har beslutningsmyndighet og er ansvarlige for å melde saker til politiet som innkaller gruppen ved behov.

Deltakere i gruppen er politiet, barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, BUF-etat og andre som er aktuelle i den konkrete saken.

Ruskontrakter - På rett kjøl

Tilbudet er en ruskontrakt til ungdom som registreres hos politiet for bruk av narkotiske stoffer. Ruskontrakten er en påtaleunnlatelse på vilkår, en alternativ reaksjonsform for unge lovbrytere. I kontrakten forplikter den unge seg til å gjennomføre spesifikke aktiviteter i en bestemt periode, mot at rettsmyndighetene avstår fra ytterligere rettsforfølgelse dersom kontrakten overholdes. Ungdommen forplikter seg til å levere urinprøver, ha samtaler og motta veiledning fra barnevern, forebyggende helse og rusteam. Foreldreveiledning kan også være en del av kontrakten. Ruskontrakter er en del av et tett samarbeid mellom politiet ved ungdomsjurist og etterforsker, og Skien kommune.

Hovedansvar: Forebyggende seksjon, politiet

Rusforebyggende arbeide i videregående skole 

Vi tilbyr rusforebyggende undervisningsopplegg på 3 timer om cannabis og alkohol for vg 1 eller 2. 

Undervisning: trygg russetid gjøres for russen hver år i samarbeid med politiet

Hovedansvarlig: Forebyggende helse/politi

Hasjavvenningskurs

Tilbud om individuelt hasjavvenningsprogram for ungdom på ruskontrakt. Kurset gjennomføres i
samarbeid mellom barnevern, forebyggende helse og rusteamet i kommunen og foregår på helsestasjon for ungdom hver onsdag ettermiddag.

Hovedansvarlig: Forebyggende helse

Nye trender, narkotiske stoffer

Det er etbalert en tverrfaglig gruppe som  skal sikre rask informasjonsflyt og håndtering av tiltak mellom de ulike instansene ved oppblomstring av «nye rusmidler» i ungdomsmiljøet. Gruppen skal også sikre at fagenheter og publikum får rask, konkret og nødvending informasjon om rusmidlene og hvor de kan henvende seg med bekymringer og eventuell informasjon.

Hovedansvar: SLT-koordinator

Hva gjør vi for å forebygge seksuelle krenkelser og konflikter mellom ungdom?

Stormøter i regi av konfliktrådet

Stormøter er en metodikk i Restorative Justice som benyttes for å forebygge, håndtere og megle i konflikter og som gir lovbryter anledning til å ta ansvar for sine handlinger overfor offer. Foruten offer og gjerningsmann kan ansvarlige og deltakere i stormøtene være ansatte i konfliktrådet, politiet, kommunen, organisasjoner eller tilhøre deltagernes sosialenettverk. Brukes mye i saker som involverer ungdomskonflikter, konflikter på nett, trusler og vold, ulovlig bildedeling, seksuelle krenkelser og nasking med mer.

Hovedansvar: Konfliktrådet

Forebygge og forhinde seksuelle overgrep mellom ungdom

Det er etableret et prosjekt i SLT for å få oversikt over hjelpeinnstanser og tiltak som trengs for å forebygge bedre på dette området. Målgruppen er gutter og jenter 12–22 år som kan bli – eller har blitt – lovbrytere eller ofre for seksuelle krenkelser av jevnaldrende. Foresatte og ansatte i relevante tjenester i kommunen, sykehus og politiet. Tiltaket omhandler både overgrep og krenkelser på nett/sosiale medier og i virkeligheten.

Hovedansvar: SLT koordinator

Hvordan formidler vi tilskudd, informasjon og kunnskap?

Natteravntjenesten

SLT-koordinator, sammen med politi og FAU har natteravnordning i sentrum. Ordningen vil fortsatt følge skoleruta
og natteravner rekrutteres fra foreldre i ungdomsskolene våre. Vi vil også forsøke å videreutvikle natteravnordningene i bydelene.  Arbeidet foregår i nært samarbeid med skolenes FAU og fullfinansieres av Tryg. Ønsker du å gå natteravn kan du kontakte SLT koordinator.

Oppsøkende team

Gjennom SLT koordineres et oppsøkende team til bruk i planlagte arrangement og akutte situasjoner i ungdomsmiljøet. Teamet er fleksibelt og mobilt, både med hensyn til tid, sted og inndeling, og samarbeider tett både
med politiet og andre aktører i de periodene det er aktivt. Teamet skal være synlig og aktivt oppsøke ungdom og følge opp eventuelle bekymringer. Teamet består av ansatte fra barnevern, skole, forebyggende helse m.fl.
Skal du ha større arrangement for ungdom og ønsker Oppsøkende team tilstede, kan du kontakte SLT- koordinator.

Tiltak og tilskudd mot barnefattigdom

SLT-koordinator har ansvaret for å administrere den nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det innebærer å gjøre tilskuddet kjent for aktuelle søkere, behandle søknader, legge frem politisk sak, og å følge opp tiltakene som får tilskudd. For mer informasjon om tilskuddsordningen, kontakt SLT- koordiantor, eller se www.bufdir.no

Kriminalitetsforebygging på nett

SLT vil fortsette å øke kunnskapen om, og bevisstgjøringen på, sosiale medier som en risikofaktor for barn og unge. SLT vil ha et særlig fokus på informasjon om, og avdekking av ulike former for mobbing, radikalisering og risiko for rus og kriminalitet via internett. Det tas initiativ til en årlig temadag/dialogkonferanse for ungdom hvor internett og risiko settes på dagsorden.

Ungdomsundersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres på ungdomsskolene og VK 1 hvert tredje år, neste undersøkelse gjennomføres våren 2018. Gjennom undersøkelsen får kommunen og fagenhetene verdifull kunnskap om ungdoms hverdag og miljø. Undersøkelsen er avgjørende for hvilke områder som prioriteres i det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet og
sikrer at vi arbeider kunnskapsbasert og målgrupperettet. Skoler, elever og foresatte gis mer informasjon i god tid før gjennomføring.

Interkommunalt nettverk mellom miljøterapeutene

Det er etablert interkommunalt nettverk mellom miljøteraeputene i Bamble, Porsgrunn og Skien, politiet og SLT-koordinatorene. Nettverket utveksler informasjon, bekymringer og enes om aktuelle tiltak. Nettverket besitter i sum god kunnskap om ungdomsgrupperinger på tvers av kommunegrensene, «nye trender» i ungdomsmiljøet, og aktuelle steder hvor ungdom samles. Det sikrer også at miljøterapeutene kjenner hverandre på tvers av kommunegrensene og raskt kan kontakte hverandre og/eller politiet når noe dukker opp.

Media-, og informasjonskampanjer

SLT-koordinator vil sammen med Forebyggende seksjon i politiet gjennomføre  media- og informasjonskampanjer for å gi publikum kunnskap om, og kjennskap, til aktuelle saker som berører ungdomsmiljøet. Det vil være både positive og negative utviklingstrekk som vi mener det er viktig at flest mulig kjenner til. Det vil hver vår gjennomføres en informasjonskampanje i forbindelse med russefeiring og andre steder ungdom samles. SLT-koordinator har også et ansvar for å til enhver tid følge opp media om aktuelle saker i forbindelse med rus-, og kriminalitetsforebygging.

Kurs og foredrag

SLT-koordinator vil, i samarbeide med aktuelle fagenheter, utvikle kurs, informasjon og foredragstilbud til foreldre,
ansatte og unge innenfor temaene: UNGdata undersøkelsen, rus og rusforebygging, sosiale medier, minoritetsungdom og psykisk helse. Det vil til enhver tid være mulig å «bestille» og/eller etterspørre bidrag, foredrag, kurs og informasjon innenfor temaene rus-, og kriminalitetsforebygging. Ta kontakt med SLT-koordiantor for avtale.

Kontaktinformasjon,  aktuelle planer og nettsteder

Planer

SLT Handlingsplan

Handlingsveileder mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Undervisningsopplegg - forebygge radikalisering og hatkriminalitet

Nettsteder

Ung.no

Kontaktinformasjon

Natasha Ferguson Finseth

SLT-koordinator

natasha.ferguson.finseth@skien.kommune.no

M: 926 08 910

Arbeidsområde

Koordinator for det rus og kriminaliatetsforebyggende arbeidet i Skien

Publisert: 19.12.2016 09:25
Sist endret: 06.08.2020 08:11