PP-tjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som gir veiledning og hjelp til barnet/eleven, barnehage, skole og voksenopplæring når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste gitt i Barnehageloven § 33 og Opplæringsloven § 5-6 som skal arbeide forebyggende slik at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker. Tjenestene er gratis.

PP-tjenesten samarbeider tett med barnehage, grunnskole og voksenopplæring. Ofte har vi direkte kontakt med foresatte og deres barn. 

Barn i førskolealder

PP-rådgivere i småbarnsteamet jobber med barn under opplæringspliktig alder/førskolebarn. Vi samarbeider tett med foresatte og den som melder bekymring for barnet. Det er alltid drøftingsmøte i forkant av en eventuell henvisning.

Vi foretar utredning/kartlegging av barn der det vurderes

Utredningen kan innebære samtaler med foresatte, personalet i barnehagen eller skolen, eventuelle andre samarbeidspartnere. I samarbeid med foresatte og/eller personalet i barnehagen eller skolen vurderes behov for aktuell testing/kartlegging. Observasjon av barnet inngår alltid som en sentral del av utredningsforløpet. Hensikten med utredningen er å  skape en bedre forståelse for hvordan barnet fungerer for å  iverksette tiltak som kan være med på å fremme barnets utvikling. Vi tilbyr veiledning/rådgivning til foreldre og andre samarbeidspartnere, samt deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barnet.

Elever i grunnskolen

Vi arbeider systemrettet i forhold til skolene for å hjelpe dem å legge undervisningen bedre til rette for elever med utfordringer av faglig eller sosial art. Vi foretar utredning/kartlegging av elever der vi blir bedt om å vurdere behovet for spesialundervisning gitt i opplæringsloven § 5-3. Utredningen innebærer samtaler med foresatte, lærere og ikke minst eleven selv. Vi samarbeider med andre instanser ved behov. Vi foretar nødvendige kartlegginger og observasjoner, eventuelt innhenter rapporter fra andre der foresatte gir tillatelse. Hensikten med utredningen er å skape en bedre forståelse for hvordan eleven fungerer, for å iverksette tiltak som kan være med på å fremme barnets utvikling. Vi tilbyr veiledning/rådgivning til foreldre og andre samarbeidspartnere, samt deltar i tverrfaglig samarbeid rundt eleven.

Det blir opprettet journal. Foresatte har innsyn. Elever har også innsyn etter fylte 15 år, jf. personopplysningsloven. Det er PP-kontorets leder som gir innsyn. 

PP-tjenestens arbeidsoppgaver

Systemrettet arbeid i barnehager og skoler

PP-tjenesten er en sakkyndig og rådgivende tjeneste som samarbeider med barnehage og skole når det gjelder læringsmiljøet. Når det ikke gjelder det enkelte barn, men hele miljøet, kan det opprettes en systemsak.

Det er barnehagens leder eller skolens leder som melder systemsak til PP-tjenesten.

PP-tjenesten i Skien arbeider systematisk for å svare på forventningene som presenteres i sentrale lover og forskrifter, samt kommunale planer. Forventningene handler blant annet om at PP-tjenesten skal være lett tilgjengelig, bidra til helhet og sammenheng. PP-tjenesten skal kunne arbeide forebyggende ved å bidra på en slik måte at barnehager og skoler kommer i forkant av problemer og lærevansker.

Målgruppe er barnehagens ledelse, skolens ledelse og TPO-team.

Utredning og utarbeiding av sakkyndig vurdering 

Den kommunale PP-tjenesten er sakkyndig instans. Den skal utarbeide en sakkyndig vurdering som skal avklare om barnet/eleven har rett på spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller om det skal settes inn tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring. Tilmelding til PP-tjenesten skal skje i samråd med foresatte/elev. 

Rådgivning/veiledning

PP-tjenesten er en lovpålagt rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, og til barnehage, skole og voksenopplæringen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Tilmelding til PP-tjenesten fra barnehage, skole og voksenopplæring, skal skje i samråd med foresatte/elev. 

Hjelp med matematikk-, lese- og skrivevansker

PP-tjenesten bistår med kartlegging, utredning, veiledning, kurs og undervisning av matematikk-, lese- og skrivevansker. Når eleven, eller den voksne, har fått kartlagt eller utredet sine fagvansker, kan PP-tjenesten bistå med veiledning til skole og hjem. I noen tilfeller tilbys også kurs og undervisning til skole.

Skien PP-tjeneste har laget brosjyre om Lese- og skrivevansker og om Matematikkvansker.

Det er også laget screeningprøver som kan gjennomføres med enkeltelever man opplever strever med følgende fag:

Klasseledelse, læringsmiljø og utfordrende atferd 

PP-tjenesten er støttespillere i skolens arbeid, for å skape et trygt og godt læringsmiljlø. Gjennom observasjon, kartlegging, samtaler, undervisning, utprøving og evaluering av tiltak og modellering gir vi vårt bidrag til elev, foresatte og barnehage/skole/sfo.

 • Systematisk arbeid med å etablere et positivt læringsmiljø
 • Veiledning i forhold til god klasseledelse
 • Mobbing/utestenging - bistår/samarbeider med skolene i forhold til mobbe-/fraværsproblematikk
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Refleksjonspartner for ledelsen og ansatte i barnehage/skole/sfo
 • Bistå barnehage/skole i forhold til samarbeid med hjemmet
 • Deltar i tverrfaglig samarbeid
 • Kurs og kompetanseheving på grunnskole etter behov

Henvisning til PPT skal skje i samråd med foresatte/elev eller styrer/kontaktlærer/skoleleder.

Målgruppe er elever, foresatte og ansatte i barnehage/grunnskolen/sfo.

Logopedtjenester

Barn i barnehage og grunnskole kan søke om hjelp ved følgende vansker:

 • Språk-/talevansker
 • Fonologiske vansker
 • Stemmevansker
 • Stamming og løpsk tale
 • Spise- og svelgevansker
 • Leppe/kjeve/gane-spalte

Logopedene jobber med kartlegging/undervisning/veiledning/foreldrekurs/samarbeid med ulike instanser og/eller kompetansesenter.

Henvisning til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med foresatte/elev. Det er eget skjema for henvisning til logoped.

Kontakt oss

Besøksadresse: Senter for Oppvekst - PP-tjenesten, Kongensgate 31, 5. etasje
Postadresse: Postboks 158, 3701 Skien
Tlf. 35 58 15 70. Telefontid kl. 08.00- 15.45, sommertid kl. 08.00-15.00.
E-post: ppt@skien.kommune.no

Dersom du ønsker å sende brev elektronisk til PPT kan du benytte eDialog. Løsningen er en sikker måte å sende informasjon på, også dersom opplysningene er unntatt offentlighet eller personsensitive. Tilmeldinger sendes fortrinnsvis med eDialog.

Til eDialog

Ansatte
 
Team/funksjon NavnE-post
Enhetsleder Tom Erik Loraas  tom.erik.loraas@skien.kommune.no
Voksenopplæring Ben Marshall Brown  ben.marshall-brown@skien.kommune.no
Voksenopplæring Jørn Ørjansen  Jorn.Orjansen@skien.kommune.no
Småbarnsteamet Monica Forberg Hanssen  monica.forberg.hanssen@skien.kommune.no
Småbarnsteamet Anette Odden  anette.odden@skien.kommune.no
Småbarnsteamet Per Kristian Simmerlund  per.kristian.simmerlund@skien.kommune.no
Småbarnsteamet Gitte Gravklev  Gitte.Gravklev@skien.kommune.no
Småbarnsteamet Elin Ulstrup   elin.ulstrup@skien.kommune.no
Småbarnsteamet Linda Labråthen Johnsen   LindaLabrathen.Johnsen@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Lene Enkerud  Lene.enkerud@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Marianne Bjørntvedt  marianne.bjorntvedt@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Anders Rønningbakken  anders.ronningbakken@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Vibeke Gundersen  vibeke.gundersen@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Sofie Tveit   Sofie.Tveit@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Charlotte Haraldsen   charlotte.haraldsen@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Jørn Ørjansen  Jorn.Orjansen@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Mette Irene Borchgrevink   mette.irene.borchgrevink@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet  Anne Spade  anne.spade@skien.kommune.no
Grunnskoleteamet Guro Llerena Haakanes  GuroLlerena.Haakanes@skien.kommune.no
Logoped Unn Kristin Høye Svendsen  unn.kristin.hoye.svendsen@skien.kommune
Logoped Elin Engebretsen (permisjon)  Elin.Engebretsen@skien.kommune.no
Logoped Marthe Vale Wang   MartheVale.Wang@skien.kommune.no
Logoped Charlotte Askeland  charlotte.askeland@skien.kommune.no
Logoped Camilla Halvorsen camilla.halvorsen@skien.kommune.no
Logoped Susanne Brennseter Susanne.Brennseter@skien.kommune.no
Læringsmiljøteamet Kate Jorunn Kaasene  kate.jorunn.kaasene@skien.kommune.no
Læringsmiljøteamet Bente Kolstad  bente.kolstad@skien.kommune.no
Læringsmiljøteamet Thor Erling Tvedt

 ThorErling.Tvedt@skien.kommune.no

Læringsmiljøteamet Hanne Tangenes  hanne.tangenes@skien.kommune.no
Merkantil Nina Rygh Johansen  NinaRygh.Johansen@skien.kommune.no
Merkantil Ingunn Ursin Vaktskjold

 IngunnUrsin.Vaktskjold@skien.kommune.no

Slik søker du

Skjemaene/tilmeldingene fylles ut digitalt og sendes inn gjennom eDialog. eDialog er en sikker måte å sende informasjon på, også dersom opplysninger er unntatt offentlighet eller personsensitive. Ta kontakt med resepsjonen i PP-tjenesten dersom du ikke kan benytte eDialog, eller trenger skjemaene i word-format.

Til eDialog

De ulike skjemaene/tilmeldingene forteller hvilken dokumentasjon som er nødvendig som vedlegg. Det er viktig at dette overholdes for å unngå forsinkelser i behandlingsprosessen. Husk også at skjemaene skal ha nødvendige underskrifter.

Tilmeldingen behandles fortløpende. Når PP-tjenesten mottar tilmeldingen, vil det bli sendt mottaksbrev. Skole/foresatte/voksne vil bli kontaktet av PP-tjenesten når saken påbegynnes.

Spørsmål rundt behandlingen av tilmeldingen rettes til leder ved PP-tjenesten. 

Publisert: 25.10.2016 13:58
Sist endret: 20.02.2023 15:16