Helsestasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forebyggende helsetjeneste til barn, ungdom og gravide skal bidra til å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forbygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Postadresse for all post til Forebyggende helsetjeneste: Postboks 158, 3701 Skien

Jordmor 

Svangerskapsomsorgen ved jormor holder til på Kverndalen- og Gulset helsestasjon.

Tilbudet er til alle blivende foreldre og vi anbefaler å ta kontakt tidlig i svangerskapet for viktig livsstilsinformasjon og tett oppfølging. Dette er for å gi barnet den beste starten. Tjenesten er gratis.

Jordmor tilbyr
 • Individuelt tilpasset svangerskapskontroll
 • Samtaler om svangerskap, fødsel, barseltid og amming
 • Fødselsforberedende kurs i samarbeid med Grenland familiekontor
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Etterkontroll 6-8 uker etter fødsel med prevensjonsveiledning
Besøksadresse / Åpningstider / Timebestilling

For timebestilling ta kontakt med Kverndalen helsestasjon, telefontid mandag kl. 08.00 - 13.00, tirdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00 - 14.00.

Gulset helsestasjon (ved Gulsetsenteret), Nyhusvn. 6A, har jordmortjeneste mandag og fredag, tlf. 35 58 43 80.

Kverndalen helsestasjon, (Sentrum), Kongensgt. 31, har jordmortjeneste mandag til fredag, tlf. 35 58 15 18

Omvisning i fødeavdelingen

Fødeavdelingen tilbyr omvisning. Kontakt fødeavdelingen for avtale, tlf. 35 00 47 64

Tidlig inn 

Forebyggende helsetjeneste har en egen tjeneste som følger opp gravide og barselkvinner som viser tegn på depresjon i svangerskapet eller i barseltiden. Gjennom konsultasjonssamtalene og ved hjemmebesøk fanger jordmødrene og helsesykepleierne på helsestasjonen opp kvinner som har behov for oppfølging. Ved å komme tidlig inn i forløpet kan man i de fleste tilfeller forebygge mer alvorlige tilstander og bidra til å styrke relasjonen mellom foreldrene og barna.   

Helsestasjon 0-6 år 

Helsestasjon for sped- og småbarn 0-6 år er et helsefremmende - og forebyggende tiltak for denne aldersgruppen og deres foreldre. Det er helsestasjon for sped- og småbarn på Kverndalen, Solum, Klyve og Gulset. Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade. 

Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes. 

Besøksadresse / Åpningstider / Timebestilling

Gulset helsestasjon (ved Gulsetsenteret), Nyhusvn. 6A, tlf. 35 58 43 80.

Åpent tirsdag og onsdag kl. 08.00 - 14.00, torsdag i lik uke kl. 08.00 - 14.00.

Ellers etter avtale men helsesykepleier.

 

Klyve helsestasjon, Klyvevn. 58, tlf. 35 50 49 90

Åpent onsdag og torsdag kl. 08.00 - 14.00. 

Ellers etter avtale med helsesykepleier.

 

Kverndalen helsestasjon (Sentrum), Kongensgt. 31, tlf. 35 58 15 18

Åpent mandag kl. 08.00 - 13.00, tirdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00 - 14.00.

Ellers etter avtale med helsesykepleier.

 

Solum helsestasjon (på Herkulesområdet), Ulefossvn. 24, tlf. 35 58 43 70

Åpent mandag kl. 08.00 - 13.00, tirsdag kl. 08.00 - 14.00, torsdag i ulik uke kl. 08.00 - 14.00.

Ellers etter avtale med helsesykepleier.

Hjemmebesøk etter fødsel

Det anbefales hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte.

Første besøk bør gjennomføres 7.–10. dag etter fødselen.

Standard konsultasjonsprogram

Hjemmebesøk innen10 dager etter fødsel

 • 6 uker m/lege og helsesykepleier- vaksine: Rotavirus
 • 6 uker – 3 mnd: Tilbud om å være med i barselgruppe / arrangerer første samling

 • 3 mnd m/helsesykepleier – vaksine: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Haemophilus influensa/Polyomyelitt/Pneumokokk/Hepatitt B/Rotavirus

 • 4 mnd gruppe konsultasjon m/helsesykepleier og fysioterapeut

 • 5 mnd m/helsesykepleier – vaksine: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Haemophilus influensa/Polyomyelitt/Pneumokokk/Hepatitt B

 • 6 mnd m/lege og helsesykepleier

 • 8-10 mnd m/helsesykepleier

 • 12 mnd m/lege og helsesykepleier – vaksine: Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Haemophilus influensa/Polyomyelitt/Pneumokokk/Hepatitt B

 • 15 mnd m/helsesykepleier – vaksine: Meslinger/Kusma/Røde hunder

 • 18 mnd m/helsesykepleier

 • 2 år m/lege og helsesykepleier

 • 4 år m/helsesykepleier - syn, hørsel og SPRÅK 4 kartlegging

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut i fra behov.

Foreldreveiledningsgrupper

Det gis tilbud om veiledning til foreldre ved behov, individuelt og i grupper. Veiledningsmetoden som benyttes er COS-p (Circle of Security) 

Tverrfaglig samarbeid

Sammensatte utfordringer krever sammensatte tiltak. Helsestasjonen har utbredt tverrfaglig samarbeid med andre tjenester ved behov.

Prematurteamet

Prematurteamet består av helsesykepleier, barnefysioterpeut, PP-rådgiver og spesialpedagog. Prematurfødte barn født i uke 35+6 eller tidligere eller med fødselsvekt mindre enn 2000g henvises ved behov til prematurteamet for veiledning og tilrettelegging for en god start.

Prematurteamet følger alltid opp igangsatte tiltak.

Det vil ved enkeltsaker være behov for samarbeid mellom Prematurprogrammet ved HABU og Prematurteamet i kommunen. Dette gjøres med samtykke fra foreldrene. Dette kan for eksempel være der HABU har hatt et barn inn på kontroll og ser behov for oppfølging og tilrettelegging i barnehagen eller i hjemmet.

Primærhelsesykepleier mottar epikriser fra sykehuset v/barnepoliklinikken og HABU vedrørende «sine» enkeltbarn.

Henvisning til Prematurteamet

Henvisning til Prematurteamet i kommunen kan komme fra primærhelsesykepleier, barnehagen eller foreldrene selv

 • Behov for ekstra veiledning og trygging for foreldrene etter hjemkomst.
 • Ønske om nyfødt observasjon for å forstå det nyfødte barnet bedre ( NBO - Newborn Behavior Observation)
 • Informasjonsmøte med familiens nettverk
 • Milepælkartlegging av kommunikasjon, fin og grovmotorikk , personlig / sosialt, problemløsning (ASQ-Ages and Stages Questionnaires)
 • Tverrfaglig drøfting av enkeltbarn
 • Informasjonsmøte til barnehage personalet om generell prematuritet
 • Forberedende oppstartsamtale i barnehagene
 • Behov for oppfølging i barnehagen, observasjon med påfølgende veiledning til barnehagepersonell og foreldre
Kontakt

Helsesykepleier og koordinator av teamet, Gunn Sletteberg, tlf. 959 40 520

Spesialpedagog Fagenheten, Vigdis Nordby, tlf. 35 58 19 67 / 409 16 838

Spesialpedagog PP-tjenesten, Monica F. Hanssen,  tlf:35 58 15 70/ 958 72 466

Barnefysioterapeut Anita Hegdahl-Galterudhøgda,  tlf: 970 22 749

Helsesykepleier 1.-10. trinn

Skolehelsetjenesten omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid i alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven og privatskoleloven.

Skolehelsetjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) og Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Åpningstider

Gå inn på den enkelte skoles hjemmeside for oversikt over når helsesykepleier er tilstede.

Målrettede helseundersøkelser på bestemte alderstrinn (standard konsultasjonsprogram)

1. trinn:           

Helseopplysningsskjema og orientering om skolehelsetjenesten. Besøk i klassene og deltar på foreldremøte.

2. trinn:           

Individuell konsultasjon med alle elever og foresatte. Vaksine (mot kikhoste, difteri, stivkrampe og polio). Høyde og vekt.

6. trinn:           

Helseopplysning/pubertetsundervisning. Vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder).

7. trinn:           

Vaksine, kun jenter (mot humant papilloma virus, HPV).

8. trinn:           

Presentasjon av skolehelsetjenesten på foreldremøte. Aktuelle tema: Foreldrerollen, spisevaner, Søvn/hvile/aktivitet. Helseopplysning individuelt eller i grupper for elever i ”HELSEBEGREPET”. Aktuelle tema; psykisk helse, kosthold, tobakk og rus, fysisk aktivitet, smittsomme sykdommer. Høyde og vektmåling.

9. trinn:           

Undervisningsopplegg i tema psykisk helse. Tema for dagen er: Hva er psykisk helse? Hva er normalt? Hvordan vet du om en venn sliter? Hvor kan du få hjelp?

10. trinn:         

Påfyllingsdose av vaksine (mot, difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt).

Undervisningsopplegg i SAMLIV OG SEKSUALITET tilbys på ulike klassetrinn i ungdomsskolene etter samråd med den enkelte skole.

Andre tjenestetilbud
 • Overgangsmøte mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten i barneskolen.
 • Overgangsmøte mellom skolehelsetjenesten i barneskolen og skolehelsetjenesten i ungdomsskolen.
 • Individuell veiledning etter «åpen dør»- prinsippet.
 • Oppfølging av elever med spesielle behov.
 • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids-, og læringsmiljø.
 • Fast deltagelse i TPO-team (Tilpasset opplæring) på skolen, med PPT og barnevern.
 • Bidrar til skolens helseundervisning.
 • Innebærer også veiledning til skolens personale.
 • Ved spørsmål og behov for hjelp kan elevene, foreldrene eller lærerne ta direkte kontakt med helsesykepleier på den enkelte skolen eller til enhetsleder.
 • Tilbyr bistand til gruppevirksomhet i fht. ulike team etter behov på den enkelte skole/klasse. Dette kan blant annet være PIS-grupper (for barn med delt hjem), jente-/guttesnakkgrupper, Zippys venner (psykisk helseprogram for 1. - 4. klasse), Kjærlighet og grenser (et rusforebyggende program)

Helsesykepleier i videregående skole

Skolehelsetjenesten i videregående skole skal bidra til at ungdom har det bra og opplever mestring både fysisk, psykisk og sosialt når de går på videregående skole. Helsesykepleier har tett samarbeid med Helsestasjon for ungdom og jobber tverrfaglig med skolen og andre hjelpeinstanser. Helsesykepleier har taushetsplikt!

Åpningstider

Gå inn på den enkelte skoles hjemmeside for oversikt over når helsesykepleier er tilstede.

De videregående skolene i Skien:

Hva bistår helsesykepleier i videregående skole med?

Helsesykepleier i videregående skole for ungdom bistår blant annet med:

 • Samtaler og tiltak i forhold til seksualitet og samliv som f.eks prevensjon, angrepille, graviditetstest, seksuell legning, seksuelle overførbare infeksjoner og seksuelle overgrep.
 • Forebygging av psykososiale plager og psykisk belastning.
 • Samtaler om graviditet.
 • Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse som f.eks. trivsel, kosthold, søvn, spiseproblemer, selvmordstanker, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Samtaler og tiltak i forhold til rus og urinprøver.
 • Undervisning i klasser om seksualitet, rus, psykisk helse, og for russen.
 • Råd og veiledning av foreldre.
 • Tverrfaglig samarbeid og tiltak
 • Samarbeid med skole.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen er for ungdom mellom 13 og 23 år. Her kan ungdom få hjelp av helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Helsestasjon for ungdom bidrar med rådgivning, veiledning, undersøkelser og forebyggende behandling. De som jobber her har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. Det er både "drop-in" og timebestilling.

Helsestasjon for ungdom er et supplement til, og ingen erstatning for, skolehelsetjenesten. Helsestasjonen har tett samarbeid med skolehelsetjenesten og jobber tverrfaglig med andre hjelpeinstanser når det er behov for det.

Åpningstider

Helsestasjon for ungdom har åpningstid
mandager kl. 9-19 
onsdager kl. 9- 17
torsdager kl. 9-18

Det er egen guttekveld på onsdager kl. 14-17

Vi har drop-in, men du kan også bestille time 35 58 15 02

Hva bistår helsestasjon for ungdom med?

Helsestasjon for ungdom bistår blant annet med:

 • Forebygging av uønsket svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
 • Informasjon om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
 • Resept på hormonell prevensjon, innleggelse av p-stav og spiral.
 • Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Forebygging av psykososiale plager og psykiske belastninger, med særlig fokus på grupper med spesielle behov og ungdom i risikosonen.
 • Foreldresamarbeid ut i fra behov.
 • Tverrfaglig samarbeid og tiltak.
 • Råd og veiledning på telefon.
Besøksadresse og kontakttelefon

Torggata 10, 3724 Skien - inngang Skistredet, Etasje - 3

Telefon: 35 58 15 02

Du finner oss også på facebook

Konsultasjonsteamet

Hvem er vi

Teamet er et tverrfaglig psykisk helseteam, som består av representanter fra fastlegene, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Distrikts-psykiatrisk senter (DPS), Forebyggende helsetjeneste, PP-tjenesten og barneverntjenesten

Målgruppe

Teamet gir råd og veiledning til fagpersoner i sammensatte saker som omhandler psykososiale vansker, psykiske vansker/lidelser hos gravide, barn og ungdom, 0 – 23 år. Foreldre / foresatte, barn og ungdom kan delta sammen med fagpersoner i møtet. Saker kan også løftes inn anonymt i en tidlig fase med råd om det er grunn til bekymring eller ikke.

Hva kan vi tilby

- Bistå ansvarlige fagpersoner i å vurdere symptomer, gi råd og veiledning om videre kartlegging/utredning og hvem som bør ha videre ansvar for oppfølging og tilrettelegging.

- Bidra til bedre flyt i samhandlingen mellom ulike instanser. Være lyttende og støttende til de som bringer saker inn.

- Bidra til at henvisninger til spesialisthelsetjenesten bygger på en bred tverrfaglig kartlegging og vurdering.

- Koordinator skriver referat fra konsultasjonsmøte som kan brukes som vedlegg til henvisning til spesialisthelsetjenesten eller som annen dokumentasjon. Koordinator ringer den som har brakt saken inn for teamet etter to til fire uker for å høre om utviklingen i saken.

Forebyggende og helsefremmende tjeneste til Enslige mindreårige

Forebyggende helsetjeneste har egen helsesykepleier som arbeider med å styrke egenomsorgen og bidra med oppfølging av enslige mindreårige i deres særlige utfordringer. EM-helsesykepleier samarbeider tett med skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, jordmortjenesten, voksenopplæringen, barneverntjenesten og enhet for enslig mindreårige, samt flyktninghelsetjenesten og smittevernkontoret.

Helsesykepleier Blandina Gongwe har kontor på Voksenopplæringen, Skagerak Arena og kan treffes på tlf. 992 24 410 / 35 50 38 39

Helsesykepleier til flyktninger og asylsøkere

Forebyggende helsetjeneste har egen helsesykepleier som arbeider helsefremmende og forebyggende blant flykninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere i Skien. Tjenesten skal bidra til å styrke helsetjenestetilbudet til i form av veiledning, opplysning og rådgivning med mål om økt mestring av hverdagens krav og styrket egenomsorg. Arbeidet retter seg mot alle aldersgrupper, men med særlig vekt på barn og unge og deres familier. Helsesykepleier til flykninger og asylsøkere samarbeider tett med flykninghelsestjenesten og smittevernkontoret, voksenopplæringen, Nav flyktningtjeneste, Nav sosial, fastlegene og alle målgrupper i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsesykepleier Hanne Guro Øyvang har kontor på Voksenopplæringen, Skagerak Arena.
Hun kan treffes på tlf. 480 939 74 

Lover og forskrifter

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inklusivt svangerskapsomsorg med jordmor er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med arbeidssted og telefonnummer

Publisert: 25.10.2016 13:04
Sist endret: 09.03.2023 12:21