Barnehager i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I Skien kommune er det mange kommunale og ikke-kommunale barnehager som gir et trygt og godt heldagstilbud til barn i alder 0 - 6 år.

Både kommunale og ikke-kommunale barnehager er underlagt Kunnskapsdepartementet og er en del av utdanningssystemet. De kommunale barnehagene rapporter direkte til kommunalsjefen for Oppvekst. De ikke-kommunale barnehagene rapporterer til egne eiere. Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i samarbeid med barnas hjem. Den skal også bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og bidra til å skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

 

Barnehagene i Skien

Kart over barnehagene i Skien

Sentrum sone

Kommunale barnehager
Bakken barnehage
Falkum barnehage
Duestien barnehage

Lundedalen barnehage
Tufte barnehage
Venstøp barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Betanien hospitals barnehage
Gjerpenshavna barnehage
Hjerterommet familiebarnehage
Læringsverkstedet AS avd. Limi barnehage
Tabernaklets barnehage

Sone øst

Kommunale barnehager

Ballestad barnehage
Buerflata barnehage
Borgestad barnehage
Enggrav skole og barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Barnehagen Gregorius
Læringsverkstedet AS avd. Barnehagen Gustavas Hage
Bratsberghavna familiebarnehage
Brekke barnehage
Læringsverkestedet AS avd. Solkollen Bøle
Læringsverkstedet AS avd. Harmonien barnehage
Kapitelberget natur- og kulturbarnehage
Skauen kristelige barnehage

Sone Vest

Kommunale barnehager
Gimsøy barnehage
Gråtenmoen barnehage
Klosterskogen barnehage
Åfoss barnehage med avdeling Fuglespretten

Ikke-kommunale barnehager
Knøttene familiebarnehage
Maribakkane barnehage
Læringsverkstedet AS avd. Maurtua barnehage
Melum barnehage
Skogmusa barnehage
Trekløveren barnehage
Læringsverkstedet AS avd. Trollmyra barnehage
Varpet familiebarnehage Solvang

Sone Gulset

Kommunale barnehager
Gulset barnehage
Granåsen barnehage
Kollmyr barnehage
Skotfoss oppvekstsenter, barnehage
Tiedemannsjordet barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Einaren barnehage
Espira Kulturstien barnehage
Lillefot barnehage

Sone Klyve

Kommunale barnehager
Kverndammen barnehage

Ikke-kommunale barnehager
Læringsverkstedet AS avd. Kongerød barnehage
Læringsverkstedet AS avd. Klyveskogen barnehage
Troens liv barnehage

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er ikke en del av Skien kommunes ordinære barnehagetilbud. Åpen barnehage er et privat tilbud til foreldre med barn i barnehagealder hvor barn og foreldre møtes.

Åpen barnehage på Klyve menighetshus,  Kongerødvegen 8, tlf. 35 59 94 90.

Åpen barnehage på Gimsøy menighetshus, Thor Bunkholtsvei 27, tlf 35 50 63 78.

 

   

Slik søker du barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehagelovens §16 og §18 er:

  • barn som fyller 1 år innen utgangen av november
  • barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester

Det må søkes innen søknadsfrist 1. mars.

For å få plass i en kommunal barnehage må familien ha folkeregistrert bosted  i kommunen når plassen tas i bruk.

Dersom familien flytter ut av Skien kommune har man ikke lenger rett til en kommunal barnehageplass. Plassen vil da bli sagt opp.

Hvordan søke barnehageplass?

Skien kommune har ett samlet hovedopptak for både kommunale og ikke-kommunale barnehager i året. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette i følge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage .

Søknadsskjema for barnehageplass

Hva er prisen for barnehageplass?

For informasjon om priser og betalingsinformasjon i de ikke-kommunale barnehagene henvises det til den enkelte barnehages nettsider eller vedtekter. Her finner du pris- og betalingsinformasjon som de kommunale barnehagene. Regelverk for søskemoderasjon og redusert foreldrebetaling gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Betalingssatser for kommunale barnehager - fra 1. august 2022

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%20 timer i uka
Månedspris 

kr. 3000 ,-

kr. 2400,- kr. 1800,- kr. 1333,-
 Matpenger  kr. 328,- kr. 263,- kr. 196,-

etter avtale*

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud. *Matpenger for opphold 20 timer i uka avtales på den enkelte barnehage ut i fra hvordan oppholdstiden til barnet er fordelt.

 Betalingsbetingelser

Foreldrebetalingen er fordelt på 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Betalingsfrist er den 20. for inneværende måned, purregebyr og forsinkelsesrenter vil påløpe ved betaling etter forfallsdatoen. Manglende betaling for 2 måneder medfører tap av barnehageplassen.

Fravær

Fravær fra barnehagen på grunn av at barnet er bortreist på ferie og lignende gir ikke reduksjon i foreldrebetalingen. Det kan søkes om betalingsreduksjon/fritak ved langvarig fravær av andre spesielle årsaker

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % på øvrige barn. Moderasjonen gis på den minste plass % om barna har ulik størrelse på barnehageplassen. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt

Fra 1. januar 2023: Familier med inntekt under kr. 550 000,- kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen beregnes ut fra familiens inntekt, inntekt må dokumenteres ved siste års tilsendte skatteoppgjør. Ved vesentlig og varig endring i familiens inntekt i forhold til året før, kan det dokumenteres med siste utbetaling av lønn eller annet i tillegg til skatteoppgjør. Søknaden vil automatisk gi gratis kjernetid for 2-5 åringer om inntekten er under kr. 598 825,- Ordningene med redusert foreldrebetaling følger Forskrift om redusert foreldrebetaling.

Søknadsskjema om redusert betaling og gratis kjernetid

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2022: Gratis kjernetid er en ordning for familier eller husholdning med 2-, 3-,  4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de fire siste årene i barnehagen, samt de med utsatt skolestart. Retten til gratis kjernetid inntreffer fra oppstart av hvert barnehageår. Familier som har inntekt under kr. 598 825,- får rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke.  

Søknadsskjema om redusert betaling og gratis kjernetid

 

Har du spørsmål om priser eller moderasjonsbetaling kan Servicesenteret hjelpe deg på telefon 35 58 10 00.  

 

Ønsker du å endre barnehage eller si opp barnehageplass?

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage må søke innen 20. februar. Plass i barnehage må sies opp via foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

Ved ønske om endring av plasstype gjøres det i foreldreportalen med minimum en måneds varsel innen den 30. i måneden.

Oppsigelse av plass eller endring av plasstype etter 1. mars medfører fast månedlig betaling ut juni måned.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Publisert: 20.10.2016 08:19
Sist endret: 22.12.2022 08:57