Velferdsteknologi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Målet med velferdsteknologi er at borgerne i Skien kommune skal kunne oppleve større trygghet, frihet og egenmestring i eget liv ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger.

Hva er velferdsteknologi?

Nettsider om velferdsteknologi

Veikart for tjenesteinnovasjon

Direktoratet for e-helse om velferdsteknologi

Helsedirektoratet om velferdsteknologi

KS om velferdsteknologi

Nasjonale rapporter om velferdsteknologi

NOU (2011:11) Innovasjon i omsorg

Helsedirektoratet (2012)Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Meld.St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Helsedirektoratet( 2015) Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger

Helsedirektoratet(2017) Andre gevinstrealiseringrapport med anbefalinger

Meld.St. 15 (2017-2018) Leve hele livet  -  En kvalitetsreform for eldre

Skien kommunes rapporter om velferdsteknologi 

Nasjonalt program for Velferdsteknologi: Gevinstrapport for Skien kommune, 2016

SINTEF & Skien kommune (2017)"Vi er stolt, men inte nøjd" Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

Opplæring i "Velferdsteknologiens ABC"

KS har i samarbeid med SINTEF og Universitetet i Sørøst-Norge utviklet en tverrfaglig opplæringspakke for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene. ABC-en består av fem emner som bygger på hverandre.

Emne A- Introduksjon til tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

Emne B- Fra brukerbehov til løsning

Emne C-Lovverk og etikk

Emne D-Utprøving og vurdering ved bruk

Emne E-Overgang til drift

Trygghetsteknologi

Skien kommune tilbyr ulike typer trygghetsteknologi etter en kartegging og vurdering av brukers behov. Dette kan være behov for økt trygghet inne, ute eller trygg lokalisering. Trygghetsteknologi har som mål å bidra til å skape trygghet, sikkerhet og forebygging der man er.

Ved behov for mer trygghet inne i eget hjem kan en søknad om stasjonær trygghetsalarm være løsningen.

Trygghetsalarmen består av en enhet som står plassert i boligen med en alarmknapp og med eksterne alarmenheter koblet til i form av et smykke eller et armbånd. Det kan også kobles til andre teknologier som for eksempel røykvarsler, fallsensor eller dørsensor. Trygghetsalarmen sender alarm via mobilnettet og videre til Alarmsentralen Telemark.

Trygghetsalarmen skal dekke behovet for å føle seg trygg inne og i egen hage.

Målgruppe
  • Personer over 70 år med behov for trygghet i eget hjem.

Ved behov for trygghet ute kan en søknad om mobil trygghetsalarm være løsningen.  Ved hjelp av mobil trygghetsalarm kan brukeren fortsette en aktiv livsstil ved at bruker kan varsle utenfor eget hjem ved behov. Både pårørende og bruker kan føle seg tryggere på at bruker har muligheten til å komme i kontakt med Alarmsentralen Telemark ved behov.

Sitat Per (78) "Jeg går en del turer i skogen alene, og føler meg sikrere med alarmen".

Målgruppe
  • Personer over 70 år som ønsker å være mer aktive og trygge utenfor eget hjem.

For personer med økende grad av demens eller annen kognitiv svikt, som fortsatt har behov for å være aktive og trygge utenfor eget hjem, er det mulig å søke om trygg sporing ved hjelp av lokaliseringsteknologi. 

Lokaliseringsteknologien fører til at bruker er mer aktiv og kan spores via GPS ved behov samtidig som det trygger pårørende og bruker i hverdagen.

Målgruppe
  • Personer med redusert orienteringsevne, som for eksempel demens og annen kognitiv svikt.

Pris for trygghetsteknologi

Prisen for trygghetsteknologi vil beregnes innenfor rammen av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søk om trygghetsteknologi

Ved behov for trygghetsteknologi fylles søknad om helse- og velferdstjenester ut. Søknaden blir vurdert av Tjenestekontoret i Skien kommune.

Søk om trygghetsteknologi

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

 

Velferdsteknologiprosjekter i Skien kommune

Teknoklubben

Teknoklubben er et tilbud for beboere på Klyvetunet der man kan teste ut spillteknologi. Teknoklubben er en sosial møtearena der man kan teste og prate om velferdsteknologi og dele et hyggelig måltid sammen. Dette tilbudet ledes av Heidi Rømhild.

APP i hjemmetjenesten

Skien kommune, Alarmsentralen Telemark og NetNordic har utviklet og implementert en APP for kommunikasjon mellom Alarmsentralen Telemark og hjemmetjenesten. I denne appen kan hjemmetjenesten se kart over hvor bruker befinner seg, få veibeskrivelse, få årsak og tiltakskode på alarmen som er mottatt, få en oversikt over innkommende og aksepterte alarmer, og ha en telefonliste til viktige telefonnummer. Alle utførte og kvitterte alarmer føres inn i det elektroniske pasientjournalsystemet CosDoc.

Mobile enheter i hjemmetjenesten

Skien kommune har testet ut og implementert det elektroniske pasientjournalsystemet CosDoc+ til bruk på bærbare datamaskiner med Windows 10. Fordeler med mobile enheter er at hjemmetjenesten bruker mindre tid på dokumentasjon, dokumentasjonskvaliteten bedres og samtidig ser vi at dokumentasjonsmengden øker. Nye versjoner av denne teknologien implementeres i alle sonene i hjemmetjenesten i Skien kommune i løpet av 2020.

Velferdsteknologisk knutepunkt

Velferdsteknologisk knutepunkt er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonalt velferdsteknologiprogram, direktoratet for e-helse, Alarmsentralen Telemark, Skien kommune, Bamble kommune,  Intelecom Group AS, DIPS Front (CosDoc) og Tieto Norway AS (Gerica).

Målet med prosjektet er å etablere et nasjonalt velferdsteknologisk knutepunkt for datautveksling mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal.

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark

Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark har gjennom tilskuddsordningen «Omsorgsplan 2020 - innføring av velferdsteknologiske løsninger» blitt valgt ut som et av de største samarbeidsprosjektene for velferdsteknologi i Norge med i alt 23 samarbeidende kommuner, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark og KomUt.

Satsningsområdene for prosjektet er digitalisering av trygghetsteknologi, implementering av lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn og kompetanseutvikling.

Prosjektet har siden oppstart våren 2017 holdt flere store og små konferanser og seminarer. Et av dem er rettet mot en innovativ felles anskaffelsesprosess av stasjonær og mobil trygghetsteknologi. Her har prosjektet holdt konferanser knyttet til behovskartlegging, workshops, dialogkonferanse i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet og teknisk seminar i samarbeid med Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet.

Prosjektet har også avholdt en rekke større konferanse i samarbeid med kompetansenettverket for velferdsteknologi i Telemark og Vestfold og USHT Telemark og Vestfold med fokus på digitalt tilsyn.

Digipas

Digipas er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skien, Larvik, Nedre Eiker, Horten og Sandefjord, Universitet i Sør-Øst Norge, Konsens AS, SINTEF (Digital, Sintef Teknologi og samfunn) AS og Imatis AS, der Skien kommune er prosjekteier.

Målet med Digipas-prosjektet er å forstå hvordan digitale verktøy og nye arbeidsprosesser kan forbedre og effektivisere kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i kommunehelsetjenesten og gi ledelsen bedre beslutningsstøtte.

Prosjektet har derfor fokusert på digitale pasientsikkerhetstavler som gir ansatte rask oversikt og oppgavestøtte. De digitale pasientsikkerhetstavlene er med på å sikre helhetlig oppfølging av brukere i hjemmetjenesten, bedre pasientsikkerhet og samtidig gi en bedre brukeropplevelse både for pasienter og ansatte.

Anskaffelse og implementering av trygghetsteknologi

Skien kommune er prosjekteier for fellesanskaffelsen av digital stasjonær og mobil trygghetsteknologi. Dette er en innovativ anskaffelsesprosess som har involvert 22 kommuner i Vestfold og Telemark. Viktige aktiviteter i prosjektet er brukerbehovskartlegging, dialogkonferanse og en- til en møte.

Denne anskaffelsen inkluderer stasjonær digital trygghetsteknologi og mobil digital trygghetsteknologi. 

Skien kommune har byttet ut alle trygghetsalarmer med nye digitale i 2019. Arbeidet med å implementere flere trygghetsteknologiske løsninger fortsetter i 2020.

Implementering av nytt pasientvarslingssystem på sykehjem

Ny institusjonsteknologi på sykehjem skal erstatte eksisterende pasientvarslingsanlegg , med fremtidsrettet varslingsteknologi for pasienter som bor på  sykehjemmene, samt tilhørende bokollektiv tilknyttet sykehjemmets tjenester. Hittil er utskiftningen foretatt på Gulset sykehjem og Haugsåsen bokollektiv. I 2020 vil Bakkane bo- og behandlingssenter og Melum bo- og servicesenter få oppgradert sine sykesignalanlegg.

Fremtidsrettet varslingsteknologi og velferdsteknologiske tiltak skal fremme livskvalitet og trygghet for beboere, samt gi en effektiviserende arbeidsdag for de ansatte i Skien og Bamble kommune. Sykesignalanlegget skal installeres i eksisterende bygningsmasse. Anlegget skal inneha basisfunksjoner som alarm, assistanse, tilstedemarkering og avstilling av alarm. I tillegg skal type alarm kunne tilrettelegges for den enkelte beboers behov for alarmering i henhold til funksjonsnivå og behov for trygghet. Pasientvarslingsanlegget skal benyttes til toveiskommunikasjon mellom beboer og ansatte, og ansatt til ansatt på sykehjemmet.

Anskaffelse og implementering av elektronisk medisineringsstøtte

Skien kommune har vært med på en felles innovativ anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Dette er en felles anskaffelse med nærmere 30 kommuner der kommunene kan dele erfaringer, utforske ulike behov i fellesskap og sammen utfordre markedet på å få fram framtidas løsninger. Fordelen med et slikt samarbeid er at det gir god grobunn for spredning da både kompetanseheving og tjenesteinnovasjon kan skje i flere kommuner parallelt.

Elektronisk medisineringsstøtte er tatt i bruk  i hele Skien kommune i 2019. I 2020 vil flere innbyggere vil få tilbud om medisindispensere, samtidig som vi tar i bruk flere nye løsninger. Erfaringer så langt er at dette tilbudet gir gode gevinster for innbyggerne våre.

Planlagte velferdsteknologiprosjekter i Skien kommune

  • Det fulldigitale nye sykehjemmet
  • Framtidens akutte tjenester
  • Utvikling av digitale løsninger for borgere i Skien kommune
  • Innføring av e-helse løsninger
  • Innføring av informasjons- og beslutningsstøttesystemer i pasientflyt og pasientsikkerhetsarbeid.
  • Gaveproffesorat i Velferdsteknologi i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Sykehuset i Telemark, Imatis AS, Telemark Fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Helseinnovasjon Telemark.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om eller behov for helse- og velferdstjenester i Skien kommune, slik som stasjonær og mobil trygghetsalarm og lokaliseringsteknologi, ta kontakt med Tjenestekontoret .

 

Publisert: 01.11.2018 13:01
Sist endret: 12.06.2020 10:25