Sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem eller bokollektiv er et heldøgnstilbud for deg som ikke kan bo hjemme lenger.

Kriterier

Du kan søke om et slikt tilbud hvis du oppfyller kravet om heldøgns omsorgstjenester etter Lov om helsetjenesten i kommunen. Det betyr at du er kommet i en situasjon hvor behovet for helsehjelp er blitt så stort at du ikke lenger kan bo hjemme. Som hovedregel skal alltid helsehjelp i hjemmet prøves ut først og deretter korttidsopphold ved Skien helsehus før heldøgns omsorgstjenester kan vurderes.

Pris for tjenesten

Betaling for langtidsopphold beregnes individuelt ut fra inntekt.

For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søk om langtidsopphold

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Avlastning for pårørende

Avlastning er tidsavgrenset døgnopphold og/eller tilbud ved dagavdeling i kommunen. Du får avlastning når du er i en livssituasjon med særlig tyngende omsorgsansvar.

Avlastningstiltak kan også ytes i hjemmet slik som praktisk bistand, fritidskontakt (støttekontakt) m.m.

Kriterier

Det skal foreligge et særlig tyngende omsorgsarbeid for omsorgsyter. I tillegg må omsorgsmottakeren være helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til daglige gjøremål.

Pris for tjenesten

Avlastningsopphold er gratis.

Søk om avlastning

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Dagavdeling

Dagavdelingen er lokalisert til Lyngbakken bo - og behandlingssenter og har en forebyggende, aktiviserende og avlastende funksjon.

Brukeren får transport til og fra dagavdelingen. Det er forskjellige aktivitetstilbud og det serveres frokost og middag.

Kriterier

Hjemmeboende, fortrinnsvis eldre, som av helsemessige grunner, ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud.

Pris for tjenesten

Det vil framgå av vedtaket hvor mye du skal betale.

Søk om plass ved dagavdeling

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Korttidsopphold

Tidsbegrenset døgnopphold på korttidsavdeling for dem som trenger opptrening og/eller skal komme seg etter sykdom/skade, som kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet eller er akutt syke eller døende. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Rehabilitering

Rehabiliteringsenheten gir tilbud om døgnbasert rehabilitering og er et tilbud til innbyggere i Skien kommune over 18 år. Rehabilitering gis til personer som på grunn av funksjonstap, trenger hjelp til å gjenvinne tidligere ferdigheter. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Sykehjem i Skien

Samtlige sykehjem/bokollektiv har slik postadresse: Postboks 158, 3701 Skien


Bakkane bo- og behandlingssenter
, Bakkane 7, 3728 Skien. Tlf: 35 53 96 00
Bakkane bo- og behandlingssenter
LederTlf.nr
Enhet 1: Elisabeth Norrman 452 73 118
Enhet 2: Åse Hanne Borgeraas 975 63 043

Gjerpen sykehjem og bokollektiv, Håvundvegen 17, 3715 Skien. Tlf: 35 50 36 50
Gjerpen sykehjem og bokollektiv
LederTlf.nr
Enhet 1: Anika Thorburn 970 12 471 
Enhet 2: Mona Nordseth 994 12 218

Gulset sykehjem og bokollektiv, Gulsetlia 11, 3726 Skien. Tlf.: 35 50 92 00
Gulset sykehjem og bokollektiv
LederTlf.nr
Enhet 1: Åshild Bratli 959 20 056
Enhet 2: Anne Bjørg Storkaas 409 16 887
Enhet 3: Grete Øya Rorge 482 57 238
Enhet 4: Håvard Lobben Seth 417 72 922

Haugsåsen bokollektiv, Haugsåsvegen 30, 3712 Skien. Tlf.: 35 91 39 00
Haugsåsen bokollektiv
LederTlf.nr
Enhet 1: Anne Stine Reidarsen  906 35 994 
Enhet 2: Gunn Hege Romnes 922 63 914
 
Lyngbakken bo- og behandlingssenter, Lyngbakkvegen 47, 3736 Skien. Tlf.: 35 11 58 00
Lyngbakken bo- og behandlingssenter
LederTlf.nr
Enhet 1: Jøran Høgmann Eriksrød
988 34 871
Enhet 2: Anne Ragnhild Stensrud 992 66 398
 
Melum bo- og servicesenter, Berganvegen 20, 3729 Skien. Tlf.: 35 91 34 20
Melum bo- og servicesenter
LederTlf.nr
Lena Kornkåsa Fjalestad 917 18 765

Nytt sykehjem

Skien kommune skal bygge nytt sykehjem i Kverndalen. Området ligger i sentrum rett ved kollektivknutepunktet på Landmannstorget. Sykehjemsprosjektet vil være koordinert med andre byutviklingsprosjekter som har med utvikling, oppgradering og fornyelse av denne bydelen å gjøre.

Les mer om det nye sykehjemmet

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Publisert: 20.10.2016 14:53
Sist endret: 01.04.2022 13:33