Skien helsehus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har samlokalisert sine spesialiserte helsetjenester ved Skien helsehus som ligger i nærheten av Sykehuset Telemark HF. Samhandlingsreformen oppfordrer kommunene til å samle spesialiserte helsefagmiljøer. Målet er å unngå unødvendige innleggelser i sykehus og i større grad kunne ta hånd om pasientene i primærhelsetjenesten i kommunen. Enhetene ved Skien helsehus har i ulik grad fokus på behandling, utredning, avklaring, pleie og rehabilitering.

Avklaring

Pasienter som blir skrevet ut fra sykehuset, kan få et opphold ved avklaringsenheten på inntil 14 dager. Her vil pasienten bli kartlagt både funksjonelt og medisinsk og vil kunne bli tildelt enten et korttidsopphold eller et rehabiliteringsopphold. Enkelte kan også med tilstrekkelig helsehjelp klare seg hjemme. Enheten har tett kontakt med hjemmetjenesten og pårørende. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Pris for tjenesten

Opphold ved avklaringsenheten regnes som et korttidopphold, og egenandelen beregnes derfor som ved opphold ved korttidsavdelingen.

Se Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester, § 4 Egenandelens størrelse ved korttidsopphold.

Har bruker hatt flere korttidsopphold med betaling av egenandel etter § 4, kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf.: 35 58 94 19

Enhetsleder Elisabeth Westli. Tlf.: 35 58 94 20

Korttidsopphold

Tidsbegrenset døgnopphold på korttidsavdeling for dem som trenger opptrening og/eller skal komme seg etter sykdom/skade, som kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet eller er akutt syke eller døende.Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Kriterier

Søker må ha rett på helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Søker må selv ønske korttidsopphold og det må foreligge egensøknad. Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.

Pris for tjenesten

Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester, § 4 Egenandelens størrelse ved korttidsopphold:

Har bruker hatt flere korttidsopphold med betaling av egenandel etter § 4, kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf.: 35 58 94 21

Enhetsleder Eva Setten Storm. Tlf.: 35 58 94 18

Søk om korttidsopphold

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Lindrende

Lindrende enhet er en spesialisert enhet for palliativ/lindrende pleie av dårlige kreftpasienter eller pasienter med annen alvorlig lidelse. Formålet med oppholdet er avklaring av problematikk, lindring eller avlastning. Pasientgruppen er i hovedsak kreftpasienter, men også andre pasienter med smertelindringsbehov. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Kriterier

Pasienter som har uhelbredelig kreftsykdom, spesielle nevrologiske sykdommer og andre pasienter med kort forventet levetid. Inneliggende pasienter ved Sykehuset Telemark skal først være vurdert av palliativt team på Sykehuset Telemark. Pasienter som bor hjemme og ønsker opphold på lindrende enhet, skal først være vurdert av kreftsykepleier og fastlege.

Pris for tjenesten

Oppholdet på avdelingen er kostnadsfritt. Pasientene betaler medisin og medisinsk utstyr selv.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf.: 35 58 93 52 

Vakttelefon: 950 10 983

Enhetsleder Ove Myklemyr. Tlf.: 35 58 93 23

Rehabilitering

Rehabiliteringsenheten gir tilbud om døgnbasert rehabilitering og er et tilbud til innbyggere i Skien kommune over 18 år. Rehabilitering gis til personer som på grunn av funksjonstap trenger hjelp til å gjenvinne tidligere ferdigheter. Tilbudet gis ved Skien helsehus.

Det gis også tilbud om gruppetrening for hjemmeboende og tilbud om rehabilitering til brukere i eget hjem.

Kriterier

Søkeren må være motivert og ha evne til aktiv deltakelse i egen rehabiliteringsprosess. Oppholdet skal være planlagt med klare mål og tidsrammer. Målsettingen er at brukeren skal tilbake til hjemmet.

Pris for tjenesten

Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester, § 4 Egenandelens størrelse ved korttidsopphold:

Har bruker hatt flere korttidsopphold med betaling av egenandel etter § 4, kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf.: 35 58 93 48

Vakttelefon: 971 19 179

Enhetsleder Ove Myklemyr. Tlf.: 35 58 93 23

Søk om rehabilitering

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

KAD/Øyeblikkelig hjelp

Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) også kalt Øyeblikkelig hjelp sengepost, tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Det må være avklart at pasienten kan ivaretas på kommunalt nivå (ikke behov for sykehusinnleggelse), og som forventes å være ferdig behandlet innen 3 til 5 døgn.

Du kan ikke selv henvende deg til øyeblikkelig hjelp. Dersom du har behov for dette tilbudet er det en akutt henvendelse fra lege til lege, via fastlege, legevaktslege eller akuttmottaksleger på STHF.

Tilbudet gis ved Skien Helsehus, og enheten er et interkommunalt samarbeid mellom Skien, Drangedal, Nome og Siljan

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Ulefossvegen 51, 3730 Skien. Tlf.: 35 58 94 16

Enhetsleder Elisabeth Westli . Tlf.: 35 58 94 20

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) omfatter også mennesker med lettere til moderate rus og/eller psykiske lidelser. Hensikten er å unngå, forebygge eller forhindre innleggelser i spesialisthelsetjenesten når det ikke er ønskelig eller nødvendig. ØHD skal gi rask helsehjelp i form av pleie og omsorg, ikke behandling eller utredning.
Fastlegen vurderer om kommunens ØHD er det rette tilbudet, evt. i samråd med spesialisthelsetjenesten.

Skien kommune har 2 ØHD-plasser innen rus og psykisk helse:

  • 1 plass ved korttidsenheten ved Skien helsehus, primært for de med lettere psykiske lidelser,
  • 1 plass ved Findal bofellesskap, primært for rus/psykiske lidelser.

Les mer om ØHD-tilbudet ved Skien helsehus.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 27.10.2016 14:30
Sist endret: 01.12.2021 12:23
Skien helsehus

Besøksadresse:

Ulefossvegen 51
3730 Skien

Telefon: 35 58 94 00