Psykisk helse og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse,  eller er i en livskrise. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende.


Hjelpen gis av psykiske helsearbeidere i tverrfaglige team, og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du får oppleves nyttig for deg.


Vi jobber recovery-orientert. Det innebærer at vi jobber for å fremme samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Det betyr også at vi har fokus på menneskers muligheter til å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Våre verdier i arbeidet er respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.

https://www.napha.no/content/22713/Recovery---a-komme-seg

Oppfølging og behandling hos oss er gratis.

Enhet for psykisk helse og livsmestring starter opp gruppe for deg som vil lære metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne i møte med stress og belastninger i hverdagen. Vi møtes 6 tirdager. Du kan lese mer om tilbudet på skien.kommune.no

Rask psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt og opplever lite glede, mestring og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymring og indre uro som begrenser deg i hverdagen din? Har du søvnvansker som påvirker din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angstutfordringer og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker, samt begynnende rusutfordringer. Tilbudet er hovedsakelig for personer som ikke har mottatt lignende behandling tidligere.

Tilbudet er for alle innbyggere i Skien kommune over 16 år.

Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykisk lidelser. Vi tilbyr ikke utredninger, langvarig terapi eller uttalelser som gir rett til økonomiske ytelser via NAV-systemet. Dersom du er i behov av akutt hjelp, må du ta kontakt med fastlegen din eller legevakta (tlf.116117).

Ved behov for mer langvarige tjenester ta kontakt med Skien kommunens tjenestekontor (tlf. 35581870)

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

 • Gruppebehandling/workshops
 • Veiledet selvhjelp - en kombinasjon av oppfølging med terapeut via telefon og internettprogrammer for psykisk helse.
 • Individuell samtaleterapi med en ramme på 7 -10 samtaler.

Etter en kartleggingssamtale med deg i telefonen, vil teamet avgjøre hvilket behandlingstilbud du får tilbud om. Behandlingstilbudene er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenheng mellom tenkning, handling og følelser.

Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykisk helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom klient og terapeut, der et sentralt mål er at klienten lærers seg verktøy for å bli sin egen terapeut.

Det brukes tilbakemeldingsverktøy i behandlingsforløpet for å sikre at behandling skal oppleves nyttig og at det forløper på en passende måte.

Stabilt oppmøte er en forutsetning for å nyttiggjøre seg av tilbudet. Om man uteblir fra avtaler eller det går lang tid mellom hver avtale vil tilbudet avsluttes.

Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Det er ønskelig at personer som ønsker behandling i Rask psykisk helsehjelp selv tar kontakt.

Du kan henvende deg i vår telefontid mandager og onsdager mellom 12:00 – 14:00 på telefonnummer: 47677290.

Du vil da få snakke med en av våre behandlere og vi kan sammen finne ut hvordan vi best mulig kan hjelpe deg.

Det er påregnelig med noe ventetid fra førstekontakt til oppstart av behandling.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hvem er vi?

Tilbudet om rask psykisk helsehjelp er i regi av Psykisk helse og Livsmestring.

Rask psykisk helsehjelp er tverrfaglig sammensatt av behandlere med minimum 3-årig høyskole/universitetsutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kognitiv terapi.

De ansatte har taushetsplikt.

Psykisk helseteam

Oppfølging og behandling i psykisk helseteam

Psykisk helseteam gir psykisk helsehjelp til deg som er over 18 år og sliter med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad.


Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mennesker i størst mulig grad vil kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet på tross av sykdom og plager. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for deg som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, fremme mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

For å motta tjenesten er det en forutsetning at dine psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt og din opplevelse av livskvalitet. Du må oppholde deg eller bo i Skien kommune. Tjenesten er frivillig.


Tjenesten kan inneholde

 • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier
 • Deltakelse i aktivitets- og gruppetilbud
 • Hjelp til å etablere struktur og rytme i hverdagen, samt hjelp til å ivareta kosthold, døgnrytme, aktivitet og hvile.
 • Samtale og veiledning
 • Hjelp til å øke sosial kompetanse og til etablere meningsfulle aktiviteter
 • Eksponeringstrening og angstmestring
 • Hjelp til å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
 • Koordinering av ansvarsgruppe og utarbeidelse og individuelle plan

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak.


Du kan søke om tjenesten her. Søknad om helsetjenester


Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065

Individuell jobbstøtte (IPS)

Individuell jobbstøtte er et tilbud for deg med psykiske helseutfordringer og som ønsker hjelp til å finne en lønnet jobb. For å få til dette, har vi et tett samarbeid mellom Skien kommune, NAV og arbeidsgivere. Individuell jobbstøtte tar utgangspunkt i motivasjon, ønsker og kompetanse hos hver enkelt person.

Tilbudet er for deg som får oppfølging fra psykisk helse og livsmestring og har et ønske om jobb. Vi samarbeider tett med deg for å nå dine mål. Det viktigste er å tørre å prøve og at du ønsker deg en lønnet jobb.

Aktivitets team

Aktivitetsteamet

Hermans hus:

Målgruppa er for deg over 18 år med psykiske helseutfordringer som ønsker en endring. Her kan du delta i et fellesskap med aktivitet som gir mulighet for mestring, mening og glede. En god og trygg møteplass hvor man kan treffe andre, få støtte og mulighet til å komme videre. Hos oss kan du bruke dine ressurser i et inkluderende og trygt miljø.

I oppstarten vil du få omvisning på huset og samtale. Du vil få støtte i å nå dine mål med å være på huset.

Huset er åpent fem dager i uka, fra mandag til fredag, mellom 10.00 og 14.30. Kveldsåpent hver onsdag fra 16.00 – 19.00.

Du kan bruke huset sånn som det passer dine behov og situasjon. Vi har ingen tidsbegrensning – du kan ha behov for huset en kort periode eller over flere år. Noen har glede av å delta i fellesskapet og det meste som skjer på huset. Du kan også kun velge å være med på en eller flere av aktivitetene. Arbeidsfellesskapene er for deg som enten bare trives med oppgavene eller som ønsker en type arbeidstrening, for eksempel i påvente av ordinært arbeid.

Det er tre som jobber på huset og er ansatt av kommunen. De som bruker huset kan også jobbe frivillig her. For å få til et best mulig tilbud, er det behov for deg som bruker, og det du ønsker å bidra med.

På Hermans hus kan du delta på:

En rekke ulike kreative aktiviteter som maling, lesesirkel, skriveklubb og teater. Fysiske aktiviteter som blant annet turer, sosiale treff med blant annet brettspill/ digitale spill. Huset har blant annet en egen gaminggruppe og håndarbeidsgruppe.

Det jobbes med å få i gang temagrupper, og en større variasjon i de fysiske aktivitetene.

I tillegg kan du på ulike kurs og ulike arrangementer.

Det blir servert varm lunsj flere ganger i uka. Du kan gjerne ta med deg egen niste også.

Du kan delta i våre arbeidsfellesskap, enten med hagestell, være med å lage mat, vedlikehold i huset, transporttjeneste m.m.

Vi har husmøter en gang i måneden. Her kan du være med å påvirke det som skjer på huset, eller bare komme å få informasjon.

Det er i utgangspunktet gratis å bruke huset. Vi tar en liten egenandel for mat og drikke, noen av kursene, og transport i vår minibuss.

Vi har også facebookgrupper som du kan bli medlem av når du har begynt å bruke huset.

Se også informasjon på vår offentlige facebookside Hermans hus.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Herman Baggers gate 4 A

Telefon: 47708317 (fagkoordinator)

 

Moflatakjeller´n:

Vi har også et tilbud for deg som først og fremst trenger et sted å være.

Målgruppa er «godt voksne» mennesker med psykiske helseutfordringer som har behov for et trygt og inkluderende fellesskap.

Vi fokuserer på gode samtaler og god lunsj sammen med andre. Det er de ansatte som lager maten. Her kan du også delta på bingo og ulike spill hvis du ønsker det.

Du vil treffe to ansatte på jobb som er ansatt i kommunen.

Åpent på tirsdag og fredag.

På grunn av begrenset plass, kan man benytte tilbudet to- tre timer av gangen. Det er to grupper pr. dag.

Kontaktinformasjon:

Moflatvn 1 A.

Telefon: 48144919 

Både Hermans hus og Moflatekjeller`n er lavterskeltilbud. Du trenger ikke å søke, men man må ta kontakt på forhånd.

Alle ansatte har helse- eller sosialfaglig utdanning og arbeidserfaring inne psykisk helse og tilrettelegging av aktivitet.

DU ER VELKOMMEN!

Inn på tunet

Mer informasjon kommer.

For å søke på tilbudet må du fylle ut søknadsskjema og sende til koordinator for tilbudet. Mer informasjon finner du i søknadsskjemaet.

Samarbeid med Røde Kors

Enhet for psykisk helse og livsmestring samarbeider med Røde Kors om tilbud for mennesker som opplever psykiske helseplager og/eller står i vanskelige livssituasjoner. Du kan lese om tilbudene til Røde Kors på deres hjemmesider: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/skien/

Kom Videre Mann er et gruppetilbud for menn som står i vanskelige livssituasjoner, eksempelvis samlivsbrudd, tap av jobb eller langvarige belastninger. Åtte menn møtes over åtte uker. Gruppene ledes av to frivillige menn med egne livserfaringer og opplæring i metoden. Fokus er på å komme seg videre i eget liv med de ressursene man har, men som kanskje er skjult eller glemt i vanskelige situasjoner. Tilbudet er gratis. Det arrangeres kurs løpende etter hvert som nok deltagere melder seg på. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle, ta kontakt!

Kontakt: line.lia@redcross.no / 99 40 87 40
Facebook: https://www.facebook.com/komvideremann/

Nettverksgruppene til Røde Kors har sosiale aktiviteter for mennesker som har lite familie og venner i nærheten og har lyst til å gjøre hyggelige ting sammen med andre.  Gruppene går på tur, lager mat, drar på kino, konserter, fotballkamper, spiller bowling og lignende sammen.  Det er mange aktiviteter hver måned og man bør være med på minst en aktivitet pr. uke.

Kontakt: line.lia@redcross.no / 99 40 87 40

 

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 04.10.2022 13:30