Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Avlastning barn og unge

Avlastning gis for å avlaste den som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning er ment å gi omsorgsyter mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis.

Kontaktinformasjon til avlastningsboligene
Avlastningsboligene
BoligAdresseLederTlf.nr
Einaren Einaren 11, 3744 Skien Hanne Broby 35 50 63 00 | 916 04 283
SAMBA Ulefossv 55, 3710 Skien Hanne Broby 35 00 29 20 | 916 04 283
Kriterier

Omsorgspersoner med et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett på avlastning. Det vil si at barnet/omsorgsmottaker ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt eller delvis avhengig av praktisk eller personlig hjelp i dagliglivets gjøremål.

Pris for tjenesten

Tjenesten koster ikke noe. Har familien spesielle ønsker vedrørende aktiviteter under avlastningsoppholdet, må familien dekke evt. utgifter til dette.

Søk om avlastning (pdf)

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Dagsenter

Marensro er et dag- og habiliteringssenter for personer med nedsatt funksjonsevne hjemmeboende i Skien kommune.

Marensro tilbyr ulike aktiviteter og trening samt sosialt samvær. Marensro har eget varmtvannsbasseng og en egen sanseavdeling. Det arrangeres gruppeturer med ulike tema.

Hovedmålet er at brukerne skal opprettholde eller forbedre sitt funksjonsnivå, samt utvikle ferdigheter og evner. Det utarbeides en individuell plan og målsetting.

Ved behov for og ønske om voksenopplæring, vil Marensro være behjelpelig med å søke om dette. Undervisningen foregår ved Marensro.

Mottoet til Marensro er: "Alt er mulig."

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og postadresse: Cort Adelersgate 7, 3722 Skien
Enhetsleder Elisabeth Borg. Tlf.: 35 90 52 80 | 402 23 562

MATS er et arbeids - og aktivitetssenter for personer med nedsatt funksjonsevne hjemmeboende i Skien kommune, som har avsluttet videregående skole eller har fylt 20 år.

Hverdagen på MATS skal være oversiktlig og tydelig for brukeren. Det brukes dagtavler, timeplaner og ukeplaner. Brukeren får en individuell plan og mål å jobbe mot.

MATS tilbyr et variert spekter av arbeidsoppgaver og aktiviteter som vedgruppe, kantinegruppe, tekstilgruppe, hobbygruppe, musikkgruppe og malegruppe.

Mottoet til MATS er: "Et godt sted å være."

Kontaktinformasjon

Besøksadresse og postadresse: Strømdaljordet 8, 3727 Skien
Enhetsleder Heidi Kløverød. Tlf: 35 59 91 25 | 900 37 088

Søk om plass ved dagsenter

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Fritidskontakt

Fritidskontakt/støttekontakt er en tjeneste man kan søke på dersom man av ulike årsaker trenger hjelp/oppfølging for å delta på ulike sosiale aktiviteter utenfor hjemmet.

Kriterier

De som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt eller delvis avhengig av hjelp for å delta på fritidsaktiviteter.

Pris for tjenesten

Fritidskontakttjenesten er gratis. Du må selv dekke kostnader for aktiviteter du skal delta på.

Søk om fritidskontakt

Søk om fritidskontakt for barn (pdf)

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Ønsker du å bli fritidskontakt/støttekontakt?

For mer informasjon og søknadsskjema, klikk her.

 

Tilrettelagte tjenester

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søk om tilrettelagt bolig

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Kontaktinformasjon tilrettelagte tjenester

Stigertun enhet 1: telefon 91 88 87 54
Stigertun enhet 2: telefon 47 61 66 99
Stigertun enhet 3: telefon 90 61 66 64

Lærings og Mestringsteamet (LMT): telefon 40 80 60 56
Tamburlund 1: telefon 97 54 88 95
Halvdansgate: telefon 47 51 13 68

Arkaden: telefon 90 57 60 84
Søndre Falkumvei 5: telefon 47 60 38 50
Søndre Falkumvei 7 : telefon 94 81 04 29


Maribakkane 1: telefon 90 24 96 88
Maribakkane 2: telefon 91 73 82 03
Maribakkane 3: telefon 90 24 70 22


Skottekroken: telefon 46 83 59 93
Gulsethmyra: telefon 40 90 88 44

Tamburlund 2: telefon 95 22 63 32
Sportsplassen: telefon 35 58 13 15 - 47 60 29 14
Holbergsgate: telefon 47 60 33 08

Haugesgate: telefon 35 54 46 33

Skotfosstorvet: telefon 99 12 28 40
Marensro: telefon 90 25 73 63
MATS: telefon 35 59 91 25 (hvor man få en meny og kan velge gruppe)
Mobil vakttelefon: telefon 40 91 68 48
Einartun: telefon 91 75 98 46 eller telefon 48 26 50 73
SAMBA: telefon 40 90 70 20
Einaren: telefon 40 80 60 51
Tyrisvingen: telefon 47 51 49 30

Bo- og livsmestring: telefon 48 18 30 79
Lieparken telefon: 91 67 61 69
Solbergtun: telefon 994 64 618

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 27.10.2016 14:19
Sist endret: 14.12.2022 15:14