MMO-senter RUS

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Åpningstider: Hverdager klokken 08.30-15.00
Besøksadresse: Kverndalsgata 10, 3717 Skien. Se kart
Telefon: 35 58 14 69

MMO-senteret

Du trenger ikke henvisning eller vedtak for å henvende deg til MMO-senter RUS.
Alle som er berørt av rusutfordringer kan ta kontakt, også deg som kun vil ha råd og veiledning.
Tilbudet retter seg i hovedsak til personer over 18 år, men vi deltar også i tiltak til unge helt ned i 13 års alder i samarbeid med Barnevern og Helsestasjon for ungdom (HFU).

MMO-senteret undersøker og følger opp, dersom du har bekymring i henhold til begynnende og/eller alvorlig rusbruk, eller bekymringsmeldinger om gravide som ruser seg.

Vi tilbyr rusrelaterte lavterskel helsetjenester (Feltpleien) og oppsøkende team i forhold til skadereduksjon.
Motivasjon og oppfølgingsarbeid på ulike livsområder for å overvinne individuelle hindringer for ruskontroll/rusfrihet. Aktivitets- og arbeidstilbud, behandling og tilbakefallsforebyggende oppfølging, samt mestringsgrupper tilpasset alder og rehabiliteringsstadiet.

MMO-senter RUS har høyt kvalifisert personell med ulik Helse- og sosialfaglig-, samt pedagogisk utdanning og som jobber sammen og i tverrfaglige spesialiserte team.

-          Feltpleien

-          UNG team

-          RUS team

-          Motivasjon og Oppfølgingsteam (MO-team)

-          Arbeids- og aktivitetsteam

Tjenestetilbudet tilpasses individuelt der ulike tiltak settes inn ved skiftende behov og eller samtidig. Brukermedvirkning er vesentlig og vektlegges ved utarbeidelse av mål for oppfølging og tiltaksplan.

Vi kan inneha koordinatorfunksjon
og tilby individuell plan (IP) der det er behov for og ønske om dette.

 

Bruk vårt søknadsskjema. Dersom du vil ha mer informasjon om, eller ønsker å benytte deg av vårt tilbud. Du vil da bli kontaktet pr. telefon.

 

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Skien kommune, postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Tjenester 

Feltpleien

Feltpleien er et lavterskel skadereduserende/helse og sosialtilbud til rusavhengige med drop-in tjeneste. Tjenesten er tidsubegrenset, tverrfaglig/tverretatlig og kan bidra med koordineringsfunksjon ved behov.

Hovedmålet er å sikre et helse/sosialtilbud til mennesker som ikke klarer å ta i bruk ordinære tjenester.

Psykiatrisk sykepleier og miljøarbeider er tilgjengelig alle hverdager mellom 0800-1500.

Urinprøver utføres mandag og torsdag kl. 08.30-11.00 / 12.30-14.00.

Brukerutstyr utleveres gratis i enhetens ekspedisjon alle dager. Overdoseforebyggende arbeid, opplæring/utdeling av naloxonespray og ernæringsveiledning. Henvisning til gratis tannbehandling.

Feltpleien utfører sårstell, generell infeksjonsbehandling, oppfølging og bistand til behandling av hepatitt C, vaksinasjon av hepatitt B, influensa m.m.

Brukere av Feltpleien kan også få utført øreakupunktur.

Feltpleien er tidligintervenerende, kriseforebyggende og driver oppsøkende virksomhet, samt motivasjons og endringsarbeid for brukere av tjenesten som ikke ønsker fast oppfølging/tjenester.

 

LAR

Enheten har utleveringspost for medikamentell substitusjonsbehandling for opiatavhengige (LAR) på oppdrag fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter som skal reise utenlands, kan her motta dokumentasjon på sin LAR-behandling.

Seksjon for rus og psykiatri (SRP), Sykehuset Telemark, er ansvarlig for medisinering og utleveringsordning. LAR-konsulenter fra SRP er tilgjengelige i våre lokaler to dager i uken for «drop in»-samtaler.

  

UNG-prosjektet

UNG-prosjektet er et todelt lavterskeltilbud for unge under 25 år som har falt ut av skole og arbeid, samt har manglende kontakt med NAV/hjelpeapparatet på bakgrunn av rusproblematikk og psykiske utfordringer.

Det trengs ikke henvisning eller vedtak for å delta i prosjektet. Det er ikke oppmøteplikt og deltakelse er valgfritt og gratis.

Vi har et mål om å fylle hverdagen med meningsfylte, sosiale og fysiske aktiviteter, individuelt og i gruppe. Det stilles ikke krav til rusfrihet for å delta i UNG-prosjektet, men flere av aktivitetene fordrer nykterhet.

Vi tilbyr trening, matlaging, spill, musikk, friluftsliv, E-sport, bistand i møte med det offentlige og legger til rette for aktiviteter etter ønske fra deltakerne.

Fokusområder:

-          Bedre livskvalitet

-          Bedre psykisk helse

-          Redusere rusbruk

-          Relasjonsbygging

-          Positivt endringsarbeid

-          Økt mestringsopplevelse

-          Styrke selvfølelse og egenverdi

-          Sosial tilpasning

Kontaktpersoner:

John Einar Nowbuth: 40 60 18 86        E-post: John.einar.nowbuth@skien.kommune.no

Herman Svanes: 45 26 02 77                E-post: Herman.svanes@skien.kommune.no

Mats Solum: 40 80 60 49                      E-post: Mats.solum@skien.kommune.no

Vi henter om det er ønskelig.

 

"På rett kjøl"

“På rett kjøl” er et samarbeidsprosjekt mellom Grenland politistasjon og Skien kommune, der målsettingen er å hindre utviklingen av en videre ruskarriere hos førstegangs lovbrytere, ved å gi den enkelte ungdom mellom 15-18 år et tilbud om personlig oppfølging gjennom en Ruskontrakt.

 

Ruskontrakt kan gis til ungdom som tas av politiet for første gangs narkotikabruk. Kontrakten bygger på en påtaleunnlatelse på vilkår av at ungdommen ikke begår nye straffbare forhold i 2 år og er rusfri i en gitt avtalt periode, som inkluderer urinprøver, samt samtale/veiledning for både ungdom og foresatte.

 

Ungdom som tilfredsstiller politiets kriterier kan få tilbud om en Ruskontrakt. Denne inngås av ungdommen, de foresatte og politiet. Kontraktene følges opp av MMO-senter RUS, Helsestasjon for ungdom og/eller Seksjon for rus og psykiatri-STHF.

Ved brudd på kontrakt vil saken gå tilbake til politiets ordinære straffeutforming.

  

Rusteam

Ruskonsulentene bistår mennesker med rusproblematikk. Hovedmålet er å motivere og veilede til økt ruskontroll eller rusfrihet. Vi gir veiledning, informasjons- og motivasjonsarbeid. Kartlegging, behandling og mestringsgrupper.

Ruskonsulentene jobber med rehabilitering etter utarbeidelse av individuelle endringsmål med deg og etter dine behov. Oppfølgingen er målrettet og prosessorientert. Vi henviser til poliklinisk og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten ved behov. Vi gir informasjon om og utarbeider en eventuell individuell plan (IP) sammen med deg, og koordinerer en ansvarsgruppe der det er naturlig.

Oppfølging før, under og etter behandling i TSB

Tilbakefallsforebygging

Ettervernsoppfølging

Undersøkelse etter Helse- og omsorgstjenestelovens §10.1, saksbehandling og oppfølging av § 10.2 og §10.3 (tvangstiltak)

 

MO-team

Hovedvekt på aktiviteter og utadrettede intervensjoner som styrker motivasjon og mestring for bedret ruskontroll/rusfrihet.

Vi bistår deg med å overkomme individuelle hindringer for bedret ruskontroll, bedret psykososial fungering, samt styrke rusfrie nettverk på ulike livsområder.

Oppfølging gjennom hele rehabiliteringsløpet.

 

Aktivitetsterapi

Metode for å mestre rus og psykiske utfordringer.

Aktivitetsterapi er et ledd i, og en metode vi benytter aktivt som et ledd i enhetens rehabiliteringstilbud.

Vi jobber helhetlig med en tanke om at kropp og sinn henger sammen og vi har en terapeutisk tilnærming i vårt arbeid med klare mål og tiltak.

Med en helhetlig tenkning med aktivitet/samtaler i kombinasjon kan våre brukere være bedre rustet til å håndtere de utfordringene de står i på en mer hensiktsmessig måte. I tillegg skape mer tilgjengelighet til å ta imot behandling og nyttiggjøre seg av de verktøy de lærer i rehabiliteringsopplegget.

Vi tilbyr ulike aktiviteter etter behov og psykisk og fysiske tilstand. Vi jobber i grupper og har individuell oppfølging, samt tilbyr vi en totrinnskombinasjon i grupper med stressmestringsøvelser yoga/mindfulness i første ledd og kognitiv terapi i etterkant.  

Vi har et mål om å formidle enkle selvreguleringsverktøy de kan benytte i sin hverdag.

 

Motivasjon og mestringsgrupper  

Rusmestringsgrupper

Askepotter:

Nettverks- og rehabiliteringsgruppe for kvinner med rusproblematikk og rusfrie ambisjoner.

"Askepottene" tilbyr rusfrie aktiviteter (stort sett ute i naturen) og tilrettelegger for nettverksbygging.

Vi har fokus på brukerstyring og å yte hjelp til selvhjelp.

"Askepottene" møtes første mandag i måneden.

Interesserte søker direkte til sin ruskonsulent.

 

 Askeladder:

Nettverks- og rehabiliteringsgruppe for menn med rusproblematikk og rusfrie ambisjoner.

"Askeladder" tilbyr rusfrie aktiviteter (stort sett ute i naturen) og tilrettelegger for nettverksbygging.

Vi har fokus på brukerstyring og å yte hjelp til selvhjelp.

"Askeladder" møtes siste søndag i måneden.

Interesserte søker direkte til sin ruskonsulent.

  

Rusfritt hus

Rusfritt Hus er en ettervernsbolig med plass til fire beboere som har behov for trygge rammer i en overgangsperiode i møte med en ubeskyttet hverdag. Gjennomført behandling er en fordel, og det er en forutsetning at den som søker er rus- og medikamentfri.

 

Botiden i Rusfritt Hus vil variere etter den enkelte beboers behov.

 

Rusfritt Hus innebærer:

 • Felleskap
 • Tett oppfølging
 • Optimale muligheter
 • Helhetlig tilrettelegging
 • Nettverksbygging
 • Arbeid/skole
 • Fritidsaktiviteter

Å bo i Rusfritt Hus er:

 • Tøft
 • Forpliktende
 • Fristende
 • Og bare for de som virkelig vil

Egenskrevet søknad med mål og begrunnelse leveres til Rusteamet.

Kontaktpersoner:

Hege Høydalen, tlf. 40 62 09 97, epost: hege.hoydalen@skien.kommune.no

Mats Solum, tlf. 40 80 60 49, epost: mats.solum@skien.kommune.no

   

Ettervernshuset

Ettervernshuset er lokalisert i nærheten av, og har samme personal som Rusfritt Hus. Dette er en to-mannsbolig hvor beboerne disponerer egen leilighet. Her tilbyr vi individuell oppfølging til personer som har behov for trygge rammer i en overgangsfase i møte med en ubeskyttet hverdag. Gjennomført behandling er en fordel, men det er en forutsetning at den som søker er rusfri.

Ettervernshuset er åpen for innsøking av personer som er under medikamentell behandling, for eksempel LAR, ADHD eller psykiske lidelser. Beboerne kan ikke gå på benzodiazepiner.

Botiden i Ettervernshuset vil variere etter den enkelte beboers behov.

Ettervernshuset innebærer:

 • Tett og individuell oppfølging
 • Optimale muligheter
 • Helhetlig tilrettelegging
 • Nettverksbygging
 • Arbeid/skole
 • Fritidsaktiviteter

Å bo i Ettervernshuset er:

 • Tøft
 • Forpliktende
 • Fristende
 • Og bare for de som virkelig vil

Egenskrevet søknad med mål og begrunnelse leveres til Rusteamet.

Kontaktpersoner:

Hege Høydalen, tlf. 40 62 09 97, epost: hege.hoydalen@skien.kommune.no

Mats Solum, tlf. 40 80 60 49, epost: mats.solum@skien.kommune.no

   

Opp og Jobb

Opp & Jobb er et arbeidsrettet for- og ettervernstiltak for unge voksne som på grunn av rusrelaterte utfordringer har falt ut av skole eller arbeid, og ikke får delta i ordinære arbeidsmarkedstiltak under NAV.

Hovedmål for oppfølgingen er varig rusfrihet og inkludering i ordinært arbeidsliv. «Vi møter deg der du er, og går sammen med deg til du er i mål».

Deltakere starter i «OPP-gruppen», som er en arbeidsforberedende fase. OPP står for opplevelse, puls og praksis, og hovedfokus er rusfrihet, rutiner og stabilitet.  Tiltaket tilbyr heldagsprogram fra 8-14.15 hver dag, med fysisk aktivitet, tur, individuelle samtaler og praktisk bistand, gruppesamtaler, temagrupper og praktisk arbeid.

Deltakeren avanserer til «Jobb-gruppen» når vedkommende vurderes som klar for ekstern arbeidstrening. Deltaker og arbeidsgiver følges primært opp ute på arbeidsplass, oppfølgingen fortsetter også etter ordinær ansettelse om ønskelig.

Deltakelse vil kunne gi en mer strukturert hverdag, arbeidserfaringer og mestringsopplevelser, økt fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Deltakerne forventes å oppleve økt motivasjon, selvstendighet og meningsfullhet.

Ønsker du mer informasjon, eller ønsker å søke om tjenesten kan du henvende deg direkte til OPP & Jobb ved Cecilie Piil, tlf. 959 85 580/cecilie.piil@skien.kommune.no til NAV Skien eller Enhet for rus og livsmestring.

   

Miljøpatruljen

Miljøpatruljen er et lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige i Skien kommune.

Tiltaket har 10 plasser. Søknad og vedtak er ikke nødvendig. Det daglige arbeidet tildeles etter prinsippet om «førstemann-til-mølla».

Miljøpatruljen holder gatene i Skien by og strender i omegn rene. Private aktører kan henvende seg for oppdrag som bortkjøring av møbler og annet, plenklipping og rydding av hage.

Herkules kjøpesenter og Odds Ballklubb, privatpersoner og borettslag med flere har benyttet seg av dette tilbudet.

Deltakerne mottar kr. 200,- for én dags arbeid. Arbeidstid er kl. 08.00-14.00 med oppmøte i Kverndalen. Arbeidstakerne tilbys gratis lunsj kl. 11.00.

Hovedmål for tiltaket er å skape verdighet via sysselsetting, bidra til å styrke sosialt liv og fellesskapsopplevelser, og øke motivasjonen for endring.

Kontaktperson: Jarle Bergstrøm tlf: 40907019

 

Behov for bolig

Kommunal bolig

Skien kommune leier ut bolig til vanskeligstilte innbyggere over 18 år som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg bolig i det ordinære markedet. Barnefamilier prioriteres.

Søker må ha vært folkeregistrert i kommunen i ett år. Leiekontrakten er tidsavgrenset med varighet i inntil 3 år. Er behovet for kommunal bolig fortsatt tilstede, skal det søkes skriftlig om ny kontrakt. Takker søker nei til et boligtilbud, skal det leveres ny søknad.

Brudd på kontrakt og ordensforstyrrelser i bomiljø kan medføre utkastelse. Vedkommende kan da søke på ny. Søkere som skylder kommunen husleie og som ikke følger en nedbetalingsavtale, kan få sin søknad avslått.

Akutt bostedsløse henvises til NAV.

Servicesenteret hjelper gjerne med søknaden.

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

 

Natthjemmet og hybelhuset – Skien diakonale senter

Skien diakonale senter tilbyr hybler og overnatting til aktive rusavhengige over 18 år.

Hybelhuset har 12 hybler og interesserte kan henvende seg til senteret.

Beboerne tilbys personlig oppfølging, veiledning og bo-trening, praktisk bistand i forbindelse med f.eks. handling og flytting, samt bistand og støtte i samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet. Hyblene fungerer som midlertidige og varige boliger. Det arrangeres husmøter der beboerne deltar i å sette rammer for fellesskapet. Etablering i ordinær bolig er et mål.

Natthjemmet er åpent alle netter hele året fra kl. 22.00-09.00 og har 8 sengeplasser. Innslipp er frem til kl. 24.00. I tidsrommet 09.00-11.00 mandag-fredag kan brukerne oppholde seg på dagsenteret. Det gis tilbud om kveldsmat og frokost, og mulighet for dusj og klesvask. Tilbudet er gratis.

For mer informasjon, se senterets Facebook-side.

Nødbolig – NAV

Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret dersom du er i en nødsituasjon uten et sted å bo. Nav skal finne et midlertidig botilbud til deg dersom du ikke klarer dette selv.

Hvis du ikke har penger til å betale for det midlertidige botilbudet, kan du søke om økonomisk stønad.

For mer informasjon, gå inn på NAV.no.

Søknadsskjema for utskrift (pdf).  - Inn på tunet

 

Sosiale aktiviteter og treffsteder

Dagsenteret – Skien diakonale senter

Dagsenteret er et sosialt treffsted og fellesskap for mennesker over 18 år med rusavhengighet. Det stilles ikke krav til rusfrihet eller henvisning for å benytte seg av tilbudet.

Her tilbys to gratis måltider pr. dag og utlevering av matposer. Personalet tilbyr oppfølging, omsorg og samtaler, og bistår brukere i samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.

Senteret arrangerer turer, aktiviteter og kulturkvelder. Brukere ved senteret kan delta i selvhjelpsgruppen «Reskom», og i teater, sang og musikk med bl.a. oppsetning på Teater Ibsen og Ælvespeilet.

Hovedmålet med tilbudet er å tilrettelegge for sosial og kulturell aktivitet, motivere til rusfrihet og bidra til økt livskvalitet.

Åpningstider
Dagsenteret er åpent alle dager unntatt lørdag.
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-22.00.
Onsdag og fredag kl. 12.00-16.00.
Søndag kl. 12.00-15.00.

For mer informasjon, se senterets Facebook-side.

Crux Tilja oppfølgingssenter– kirkens sosialtjeneste

Crux Tilja oppfølgingssenter tilbyr individuell oppfølging av mennesker med rusproblematikk og/eller kriminell bakgrunn.

Senteret har dagaktiviteter på eget motorverksted og innen kunst og håndverk. Her gis også mulighet til arbeidsrettet aktivitet og utdanning i tømrerfaget samt musikkundervisning. Senteret arrangerer turer og har fokus på å hjelpe deltakerne med å skape seg et sunt, aktivt og sosialt liv.

Hovedmål er å motivere til den enkeltes utvikling og endring, forebygge tilbakefall og føre mennesker tilbake til samfunnet.

Ruspåvirkning tillates ikke av hensyn til at alle deltakere skal kunne trives og mestre å være i miljøet.

Nettverksguider, Røde kors

Nettverksarbeidet til Røde Kors er et tilbud til mennesker som trenger støtte for å komme inn i et miljø eller i gang med en aktivitet.

Hovedmål er å gjøre det enklere å delta i aktiviteter og på sosiale arenaer i regi av Røde Kors. Nettverksguidenes rolle er primært å være en trygg kontaktperson.

For mer informasjon, se Røde Kors Skien

Recoveryportalen - Grenland


Recoveryportalen - Grenland sitt formål er å gjøre informasjon fra - og om bruker- og pårørendeorganisasjoner, selvhjelpsgrupper og frivillige organisasjoner som retter hele eller deler av sitt arbeid mot rusavhengige og pårørende, tilgjengelig for flere.

Vi publiserer også informasjon fra andre aktører som kan tenkes å være av interesse for målgruppen.

Er du bosatt i Grenland og definerer du deg som enten bruker, pårørende eller ansatt i tjenestene så finner du oversikt over tilbudene i regionen hos oss.

Ta gjerne kontakt dersom det er tilbud som bør legges inn i oversikten.

https://www.facebook.com/Recoveryportalen

For brukere

Ressursgruppa (brukerråd)

Ressursgruppa er et brukerråd bestående av klienter som mottar tjenester fra Mottak-, Motivasjon og Oppfølgingssenter RUS (MMO-senter RUS).

Ressursgruppa setter saker på dagsorden og gir tilbakemeldinger på arbeidet som utføres ved senteret. Gruppa drøfter det overordnede arbeidet og skal ikke diskutere enkeltsaker.

Eksempler på saker der ressursgruppa har hatt direkte påvirkning, er kommunal rusplan, utforming av brukerundersøkelse og planlegging av enhetens ettervernstilbud.

Det er lagt opp til minimum 4 møter i året. Møtene foregår i lokalene til MMO-senter RUS. Det serveres lunsj.

Interesserte tar kontakt med sin veileder i MMO-senter RUS.

A-larm

Tjenesten er et gratis veilednings- og oppfølgingstilbud til mennesker med rusproblematikk og deres pårørende.

Organisasjonens arbeid baserer seg på "hjelp til selvhjelp". Her tilbys individuelle samtaler og gruppesamtaler sammen med likemenn. Det gis hjelp til å bygge et rusfritt nettverk  Deltakere skal ikke møte ruspåvirket.

For mer informasjon, se a-larm.no/telemark.

Anonyme narkomane (NA)

Folk som ønsker å bli rusfrie trenger ikke å kjempe med sitt rusproblem alene.

Anonyme Narkomane har selvorganiserte selvhjelpsgrupper der rusavhengige i tilfriskning møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfrie. 

For mer informasjon, se nanorge.org

Anonyme alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere består av mennesker som tror på å dele erfaringer, styrke og håp med andre, og at egne problemer som løses i et fellesskap hjelper andre å friskne til.

Alle som har alkoholproblemer, også kombinert med andre rusproblemer, er velkomne til å delta.

For mer informasjon, se anonymealkoholikere.no

Selvhjelp Norge

Alle erfarer livsproblemer. Å delta i en selvhjelpsgruppe kan være nyttig for bearbeiding og selvutvikling. Her deltar alle på likeverdig grunnlag uavhengig av erfaring eller problem.

Selvhjelp Norge formidler muligheter og kunnskap om etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Det er gratis.

For mer informasjon, se selvhjelp.no

Brukerorganisasjonen R.O.T (Recovery og Tilfriskning) sine tilbud er gratis og man trenger ingen henvisning. Tjenesten gis til rusavhengige og deres pårørende ved hjelp av selvhjelpsprisnsippet og fellesskap. Vi tilbyr selvhjelpsgrupper hvor vi jobber med temaer som gir en egen styrke og som utfordrer, samt andre aktiviteter som fremmer recovery og tilfriskning. 

Lever du med noen avhengigheter? Er du pårørende? Jobber du i Fagfeltet? Studerer du helsefag? Er du politisk aktiv? Da er du hjertelig velkommen!

https://www.rot-no.net/For pårørende

Samarbeid med enheten

Pårørende har lovfestet rett til å

 • motta informasjon når klienten har samtykket til å oppheve taushetsplikten eller når forholdene aktualiserer det
 • få tilbakemelding ved gitt bekymringsmelding
 • medvirke sammen med klienter som ikke har samtykkekompetanse
 • uttale seg om klientens ønske der vedkommende regnes som ute av stand til å ivareta sin egen helse, og skal underrettes om vedtak når det er truffet

(Ref. Pasient- og brukerrettighetsloven).

Personalet bistår gjerne med å informere om tilbud og tiltak i kommunen tilrettelagt for pårørende.

Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Telemark

Lærings- og mestringssenteret holder kurs for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

Kursene har som mål å hjelpe pårørende å mestre stress, forebygge og redusere sykdom, hindre sykemelding og  gi økt livskvalitet og bedre helse.

Kursene er gratis og interesserte kontakter sykehuset.

A-larm

Tjenesten er et gratis veilednings- og oppfølgingstilbud til mennesker med rusproblematikk og deres pårørende.

Organisasjonens arbeid baserer seg på "hjelp til selvhjelp". Her tilbys individuelle samtaler og gruppesamtaler sammen med likemenn. Det gis hjelp til å bygge et rusfritt nettverk  Deltakere skal ikke møte ruspåvirket.

For mer informasjon, se a-larm.no/telemark.

Møteplass, pårørendeguide og behandling, Borgestadklinikken

Møteplass samles mennesker over 18 år som er pårørende til rusavhengige for erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon og dialog med fagpersoner. Fire temabaserte samlinger pr. halvår. Tilbudet er gratis.

Pårørendeguide er et tilbud til pårørende der det gis støtte og veiledning fra en likemann i en 6-ukersperiode med forlengelse ved behov.

Borgestadklinikken tilbyr også behandling til mennesker som opplever å være i en vanskelig livssituasjon som pårørende.

Interesserte kontakter resepsjonen: Tlf. 35 90 47 00.

For mer informasjon, se borgestadklinikken.no.

NKS veiledningssenter for pårørende

Tjenesten er et gratis veiledningstilbud for pårørende til mennesker med rusavhengighet.

Senteret tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler, grupper, temakvelder og foredrag.

Det kan være både krevende og belastende å være pårørende. Veiledningssenterets mål er å bidra til at pårørende kan få en bedre hverdag.

For mer informasjon, se sanitetskvinnene.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Telemark (LPP)

Tjenesten er et tilbud for pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusproblematikk.

LPP har temamøter, likemannssamtaler og selvhjelpsgrupper, og yter individuell veiledning.

Hovedmål er å gi støtte til pårørende som har behov for å dele erfaringer med kompetente likemenn, og å gi kunnskap som kan bidra til å styrke menneskers opplevelse av mestring i rollen som pårørende.

Kontor og møtelokaler i Citybygget, Torggt 10, Skien.  

For mer informasjon, se lpp.no/telemark

Al-Anon

Al-Anon familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap med ett eneste formål: Å hjelpe alkoholikerens familie. Al-Anon fellesskapet består av uavhengige, selvstyrte og selvhjulpne grupper.

Al-Anon ønsker å bidra til å skape håp og livslyst hos mennesker som er berørt av en venns eller et familiemedlems alkoholisme/avhengighet, og pårørende kan delta uavhengig av om alkoholikeren fremdeles drikker eller ikke.

For mer informasjon, se al-anon.org

Barn av rusmisbrukere

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som har opplevd eller opplever belastning på grunn av foreldres rusbruk.

Voksne barn av rusavhengige kan engasjere seg i nettverket eller henvende seg lokalt for likemannssamtaler.

For mer informasjon, se barweb.no

Livskrisehjelpen

Lavterskel samtaletilbud for innbyggere i Skien som opplever seg berørt etter selvmord. Samtalene blir individuelt tilpasset og er primært ment det første året etter dødsfallet.

For mer informasjon, se Livskrisehjelpen

Det nytter

"Det nytter" er den første kristne bruker og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet, og er en avdeling under Stiftelsen KRAFT; en landsomfatende paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse.

Vi har gruppesamling for pårørende til rusavhengide annenhver torsdag (oddetalluker) kl. 19.00 - 20.30, i Frelsesarmeens lokaler, i Skien.

Vi deler om hvordan vi har det - med fokus på hvordan vi selv har det og kan få det bedre, på tross av utfordninger hos noen vi er glad i .

http://detnytter.no

 

Hjelpetelefoner/chat

Hjelpetelefonen 116 123 – Mental helse

Hjelpetelefonen er en gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å prate med. Veilederne kan informere om relevante hjelpe- og aktivitetstilbud.

Telefontjenesten tilbyr gruppesamtaletilbudet «Samtalerom» for de som ønsker å snakke med mennesker i lignende livssituasjon.

Dette er et europeisk hjelpetelefonnummer og du kommer til hjelpetjenesten i det landet du befinner deg. Hvis du er i utlandet og ønsker å snakke med den norske Hjelpetelefonen, taster du først 0047 91. Mobiltakst i henhold til telefonleverandørs pris.

For mer informasjon, se mentalhelse.no//hjelpetelefonen

Sidetmedord.no – Mental helse

Sidetmedord.no er en gratis tjeneste for de som foretrekker å skrive med veilederne.

Nettsiden tilbyr også chat i åpne fora eller privat via vennetjenesten.

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 – Mental helse

Arbeidslivstelefonen er et tilbud for alle som har spørsmål i forhold til arbeidslivet eller vanskelige situasjoner på jobb.

Arbeidslivstelefonen ønsker å bidra til problemløsning og mestring, jobbglede og god helse. Tjenesten har to fast ansatte rådgivere.  

Det er mulig å sende epost eller chatte med rådgiverne via nettsiden arbeidslivstelefonen.no, hvis man ikke ønsker å ringe.

Kameratstøtte.no – Mental helse

Kameratstøtte.no er et gratis lavterskeltilbud for soldater, veteraner og deres familier. Målet er å forebygge psykiske helseplager blant denne målgruppen. Nettsiden tilbyr også forum og vennetjeneste.

Kirkens SOS 22 40 00 40

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett for alle som har behov for å prate med noen. I tillegg tilbys SOS-chat, en skriftlig form for dialog som foregår her og nå.

Kirkens SOS har rutiner for å varsle AMK ved akutt selvmordsfare dersom innringer eller innskriver oppgir nødvendig informasjon.

Rustelefonen 08588

Rustelefonen er en landsdekkende veilednings- og opplysningstjeneste om rusmiddelproblematikk. Veilederne gir informasjon om rusmidler og lokale hjelpetiltak.

Tjenesten er for brukere, pårørende og profesjonelle.

Nettsiden har også en chatte-tjeneste.

Rustelefonen tilbyr appen «Drikkevett», hvor brukere kan planlegge alkoholforbruket og regne ut estimert promille for å få større kontroll over eget alkoholinntak.

Rustelefonen tilbyr appen «HAP» for den som ønsker å slutte med eller redusere bruk av cannabis/hasj. Her kan brukere føre triggerdagbok, og det gis informasjon om skadevirkninger og tips for håndtering av russug. Appen er primært ment som et tillegg til et hasjavvenningskurs, men kan også brukes alene. 

Mannstelefonen 22 34 09 60/ - 50

Mannstelefonen er et tilbud til menn som strever psykisk, f.eks. pga. samlivsproblemer, ensomhet, aggresjon, konflikter eller annet, og som trenger noen som lytter og hjelper til med å sette utfordringene i et nytt perspektiv.

Mannstelefonen er tilknyttet «Reform – ressurssenter for menn» i Oslo.

Dopingkontakten 800 50 200

Dopingkontakten besvarer spørsmål om doping. Brukere eller pårørende kan motta informasjon om bivirkninger og behandling.

Hjelpelinjen for spilleavhengige 800 80 040

Dersom du tror du er spilleavhengig, bør du søke hjelp tidlig slik at spillingen ikke får konsekvenser og går utover nære relasjoner, jobb og utdanning.

Hovedmål for Hjelpelinjen er å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp og samle informasjon om avhengighet.

Landsforbundet Mot stoffmisbruk 800 40 567

Støttetelefon for pårørende av rusmisbrukere.

For mer informasjon, se motstoff.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 22 49 19 22

Rådgivningstelefon for pårørende av psykisk syke.

For mer informasjon, se lpp.no

Barnevernvakten 90 05 33 04

Akuttberedskap utenfor barnevernets kontortid.

Åpent: Alle dager fra kl.15:30-08:00

For mer informasjon, se barnevernvakten.no

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen er en offentlig beredskapstelefon som er tilknyttet barnevernet.

Åpningstid: Alarmtelefonen er døgnåpen.

For mer informasjon, se 116111.no

Ungdomstelefonen 400 00 777

Ungdomstelefonen er en gratis telefon- og chattetjeneste for unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning og forelskelse. Her besvares også henvendelser fra familie, venner og det offentlige hjelpeapparatet.

For mer informasjon, se ungdomstelefonen.no

Korspåhalsen 800 333 21

Korspåhalsen er et tilbud fra Røde Kors til barn og unge under 18 år som trenger en voksen å prate med.

For mer informasjon, se korspahalsen.no

Youchat

Youchat er en rådgivningstjeneste drevet av Helseutvalget for unge som ønsker å snakke med noen om å være tiltrukket av en med samme kjønn. 

For mer informasjon, se helseutvalget.no/youchat

BARsnakk

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn av rusmisbrukere som opplever belastninger på grunn av foreldres rusmisbruk.

Chattetjenesten er et tilbud til barn av rusmisbrukere i alle aldre.

For mer informasjon, se barsnakk.no

Organisasjonen voksne for barn

Voksne for Barn har fagpersoner som veileder og gir råd til voksne som er bekymret for barn eller unge.

For mer informasjon, se vfb.no

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 19.07.2022 11:58