Legetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fastlegeordningen

En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen. Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har fått tilbud om fastlege.  Barn under 16 år får automatisk samme lege som foreldren har, som barnet er registrert bosatt hos.

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan finne ledig fastlege her. Du kan også se hvilken fastlege du har, og finne viktig informasjon om alle landets fastleger, bytte fastlege samt melde deg inn eller ut av ordningen, helt uavhengig av fastlegekontorets åpningstid. Se Min helse.

For mer informasjon kan du ringe Fastlegetelefonen 800 43 573

Fastleger i Skien

Hvis fastlegen din slutter eller blir pensjonist

Du som pasient vil fortsatt høre til samme pasientliste.

I perioden pasientlisten står uten fastlege, har kommunen ansvar for at du som pasient får legetjenester. Det vil da benyttes tjenester fra vikarbyrå i rekrutteringsperioden.

Vi ønsker å skape mest mulig stabilitet for innbyggerne. Det jobbes aktivt med å rekruttere nye leger til vår kommune og ivareta  fastlegene vi allerede samarbeider med.

Legesentre

Legesentre i Skien med besøksadresse og telefonnr.
Legesentre i Skien
LegesenterTelefon
Bergsland legesenter, A. Kiellandsgate 24 B, 3716 Skien 35 52 55 70
Borgåsen legesenter, Buervegen 18, 3711 Skien 35 50 43 90
Falkum legesenter, Bj. Bjørnsonsgate 1, 3722 Skien 35 52 39 55
Gulset legekontor, Ulefossveien 51, 3710 Skien (Skien legevakt) 35 50 55 20
Holbergsgate legesenter, Holbergsgate 6, 3722 Skien 35 58 70 90
Kirkegaten legesenter, Kirkegaten 1, 3717 Skien 35 58 78 70
Klosterhagen legesenter, Industrigata 10, 3730 Skien 35 50 33 33
Legene på Lie, Cappelensgate 15, 3718 Skien 35 52 30 60
Sentrum legesenter, Telemarksgate 10, 3724 Skien 35 50 66 00
Solum legesenter, Pelotongvegen 2, 3734 Skien 35 91 55 80
Stadion legesenter, Fr. Nansens gate 21, 3722 Skien 35 50 69 70

Skien kommunale legesenter

Skien kommune har opprettet et nytt kommunalt legekontor. Legehjemmelen til Jan Henning Pedersen er overført til Skien kommune og driftes midlertidig som et nytt legesenter i lokalene til Skien interkommunale legevakt (Ulefossvegen 51b).

Telefonnummer er 35503040.

Åpningstid 08.00 til 15.00.

Telefontid fra 08.30 – 11.00 og fra 12.30 til 14.30.

Gjestepasientordningen

Jeg har ikke fastlege, men trenger legehjelp – hva gjør jeg?

Enkelte innbyggere i Skien har ikke tilgang på egen fastlege, men har allikevel rett til nødvendig helsehjelp fra lege.

I tillegg kan det være andre personer som oppholder seg i kommunen, som også har rett til nødvendig helsehjelp fra lege. Dette kan være personer som bor midlertidig i kommunen, turister, arbeidsinnvandrere, asylsøkere med flere. Hva som er nødvendig helsehjelp må vurderes konkret i hvert tilfelle, den vurderingen skal behandler/lege gjøre. 

På Helsenorge kan du lese mer om helserettigheter som utlending i Norge.

De som har rett til helsehjelp fra lege, men ikke har egen fastlege, kan henvende seg til gjestepasientordningen. I Skien får gjestepasienter tjenester på dagtid ved Skien Interkommunale legevakt. 

Er du nyinnflyttet?

Hvis du flytter til Skien kommune og står på venteliste hos en lokal fastlege, vil du kunne benytte seg av kommunens gjestepasientordning.

Det må forventes at du benytter din fastlege ved planlagte undersøkelser og utredninger, så langt fastlegen fortsatt er innen rimelig avstand.

Det vil gjøres individuelle vurderinger på bakgrunn av situasjon og hastegrad. Vurderingene gjøres på dagtid av sykepleiere på legevakten, tlf 116 117.

Kontakt gjestepasientordningen

Du må ringe og avtale time før du kommer.

Kontakt oss på telefonnummer: 116 117

Adressen er Ulefossvegen 51 B og ligger ved siden av Skien Helsehus. Dette er på samme området som du også finner Sykehuset Telemark. 

Legevakt

Det er i hovedsak fastlegene som dekker opp legevakten kvelder, netter og helger.

Legevakten er derfor tilgjengelig når fastlegekontoret er stengt, og hjelpen ikke kan vente til neste virkedag.

Les mer om Skien interkommunale legevakt

Legetjenesten

Legetjenesten i kommunen skal ivareta kurative og forebyggende oppgaver definert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Kurative legeoppgaver kommunen har er:
Allmennlegetjeneste/fastleger, legevakt, fengselslege og tilsynsleger.

Forebyggende legeoppgaver kommunen har er:
Legetjeneste ved helsestasjonene, skolelege ved spesialskoler, smittevern, miljørettet helsevern og samfunnsmedisin.

Kommuneoverlege Anne Gunnhild Waagsbø-Kjellsen er smittevernlege i Skien kommune.
E-post: anne.gunhild.waagsbo-kjellsen@skien.kommune.no Tlf. 454 77 877

Kriterier

Alle som bor i en kommune, har rett til nødvendig helsetjeneste, herunder legetjenester.

Enhver som er bosatt i en norsk kommune har rett til å stå på liste til fastlege. Som bosatt regnes den som i folkeregisteret er registrert i en norsk kommune.

Fastlegene har ansvar for øyeblikkelig hjelp fra kl. 08.00-15.00. Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl. 15.00, skal innbyggerne henvende seg til legevakten.

Pris for tjenesten

For konsultasjon hos fastlege og legevakt betales egenandel etter offentlige takster. For barn under 16 år er tjenesten gratis. Bruk av medisinsk materiell/medisiner og prøvetaking må betales. Dette gjelder også for pasienter under 16 år og pasienter med frikort.

Andre legetjenester i kommunen er gratis.

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Mer om retten til å klage på helsenorge.no   

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Publisert: 27.10.2016 14:18
Sist endret: 06.02.2023 10:39