Hjemmetjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hjemmetjenesten har blant annet ansvar for å utføre tjenester som personlig stell, pleie av alvorlig syke og døende, administrering av medisiner, sårskift, måltider til hjemmeboende. Det er hjemmetjenesten som kommer hvis du bruker trygghetsalarmen.

Hjemmehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen.

Kriterier

Den som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie daglige gjøremål, har krav på hjelp.

Pris for tjenesten
Månedlige abonnementspriser pr 01.01.20:
NettoinntektInntektBeløp
Inntil 2G 212 798 215,-
2G-3G 212 798 - 319 196 1 130,-
3G-4G 319 197 - 425 595 1 741,-
4G-5G 425 596 - 531 994 2 443,-
Over 5G 531 995 3 304,-

1G = kr. 111.477,- pr 12.09.22.
G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år.

For de som inngår timeavtale, utgjør prisen pr. time kr. 529,- som er lik kommunens selvkostpris.

For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 2.

Målgruppe

Personer som har et særlig hjelpebehov i forhold til praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom/funksjonshemming.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Tamburlund Terrasse 16, 3732 Skien

Enhetsleder Turid Veronica Bomodden. Tlf.: 35 54 46 02

 

Søk om hjemmehjelp

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Her kan du lese beskrivelse av tjenesten hjemmehjelpen gir.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov i hjemmet. Dette kan for eksempel være hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, medisinadministrering m.m.

Kriterier

Det må foreligge et reelt behov for nødvendig helsehjelp.

Pris for tjenesten

Hjemmesykepleie er gratis.

Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede m.m.

Kontaktinformasjon

For pårørende:
Alle som mottar tjenester fra hjemmesykepleien, har en hjemmejournal. Der finner du telefonnr. du  kan ringe for å kontakte hjemmesykepleien.

For helsepersonell:
Skal du ha kontakt med hjemmesykepleien, bruk E-melding.

Ønsker du kontakt med hjemmesykepleien og nattjenesten, kan du nå oss på telefon 35 50 87 05. Telefonmottaket er lagt til Alarmsentralen, og er derfor bemannet hele døgnet. Alarmsentralen har sykepleier på vakt som vil svare og koordinere henvendelsene.

Søk om hjemmesykepleie

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, slik som arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator og mer.

Korttidsutlån

Korttidsutlån inntil 2 år der hjelpemidlet lånes i påvente av et fast hjelpemiddel eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidslån kan du

Langtidsutlån

Langtidsutlån formidles av Hjelpemiddelsentralen (NAV) etter søknad og vedtak. For å få hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Ved behov for hjelpemidler til langtidslån kan du

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i eget hjem. Bruker får en alarmknapp som kan trykkes på for å oppnå kontakt. Når alarmen utløses, vil kyndig personell straks ta telefonisk kontakt og eventuelt komme hjem til vedkommende innen 30 min.

Kriterier

Alarmen tildeles etter vurdering av funksjonsnivå. Du må kunne forstå og bruke alarmen.

Pris for tjenesten

Prisen for trygghetsteknologi vil beregnes innenfor rammen av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søk om trygghetsalarm

Du kan få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på, skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemnd for endelig avgjørelse.

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Postadresse til Tjenestekontoret: Skien kommune, postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70.

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjeneste

 

Publisert: 27.10.2016 14:16
Sist endret: 08.12.2022 08:52