Helse- og omsorgstjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vi ønsker at du skal oppleve egenmestring, trygghet og å kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig. Vår målsetning er sømløse, fleksible, individuelle og virkningsfulle helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal være tilgjengelige, samordnet og preget av kontinuitet, slik at ressursene blir utnyttet på en god måte.

Kommunens mål og rammer

Kommunen er forpliktet til å yte tjenester i tråd med lover, forskrifter, verdigrunnlag og vedtatte normer. Skien kommune følger nasjonale føringer hvor det legges spesielt vekt på brukermedvirkning, fokus på forebygging, tidlig innsats og mestring, samt helhetlige og koordinerte tjenester og samhandling. Tjenestekontoret har hovedansvaret for å ivareta innbyggernes rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansatte skal utføre tjenester i tråd med vedtak, behandlingsplan, faglig standard og verdigrunnlag for tjenesten.

Helse- og omsorgstjenester i Skien kommune

Tjenestenivåer i helse- og omsorgstjenestene

Helse og velferd har ulike nivåer av tjenestetilbud, og tilbudet tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte innbygger har. Tilbudene differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskel-tilbud) til stort hjelpebehov (høy terskel).

Helse og omsorgstjenester i Skien

Målsettingen er at innbyggerne opprettholder størst mulig grad av egenmestring og livskvalitet, og at eventuell reduksjon i funksjonsnivå skal forebygges og motvirkes ved først å sette inn tiltak som fremmer egenmestring. Det tilstrebes å ha minst mulig grad av inngripen i den enkelte innbyggers liv.

Mer informasjon om de ulike tjenestenivåene og det tjenestetilbudet vi har i Skien, finner du i Tjenestetrappa i Skien kommune

Søk på tjenester

Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å søke på tjenester på Skien.kommune.no/søk om tjenester

 

Klag på tjenester

Du finner mer informasjon om hvordan du går frem for å søke på tjenester på Skien.kommune.no/ønsker du å klage

Publisert: 19.10.2021 09:07
Sist endret: 25.01.2022 09:26