Fengselshelsetjeneste

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fengselshelsetjeneste

Skien kommune er vertskommune for Telemark fengsel, Skien avdeling, og har et lovbestemt ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengselet, på linje med det tilbudet som befolkningen for øvrig får.

I fengselshelsetjenesten jobber det sykepleiere, lege og fysioterapeut.

Fengselslegen har det medisinskfaglige ansvaret for helse- og omsorgstjenester til innsatte, og henviser til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Sykepleiere i fengselshelsetjenesten har kompetanse og videreutdanning innen psykisk helse og rus.

Skien kommune ved fengselshelsetjenesten skal tilby følgende tjenester:

  • helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsestasjon
  • utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning      
  • sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
  • hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt
  • andre helse- og omsorgstjenester som helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, inkl. praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, plass i sykehjem eller annen institusjon og avlastningstiltak.
  • svangerskaps- og barselomsorg

Skien kommune har en samarbeidsavtale med lokalt helseforetak (STHF) som sikrer innsatte tilgang på spesialisthelsetjenester på fast basis inne i fengselet.

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.   

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Publisert: 28.11.2016 13:46
Sist endret: 27.05.2021 13:27