Demens

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bokollektiv for personer med demens

Bokollektiv for personer med demens finnes på Østli og Vestli Klyvetunet, Gulset sykehjem og bokollektiv, Gjerpen sykehjem og bokollektiv og Haugsåsen bokollektiv.

Hver beboer har egen leilighet eller rom, tilknyttet personale og fellesareal. I boligen ytes praktisk og personlig bistand og/eller helsehjelp. Omsorgsboligen er en tilrettelagt leilighet som fyller Husbankens krav. Den er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og utformet slik at beboeren får en lettstelt og tiltrettelagt bolig. Boligen er beboerens eget hjem.

Kriterier

Det må foreligge søknad. Pårørende kan skrive under på søknaden dersom det ikke er oppnevnt verge. Bruker må være motivert til å søke ny bolig og må bo eller oppholde seg i kommunen. Det må foreligge nødvendige legeopplysninger (medisinsk/ sosialmedisinsk vurdering).

Pris for tjenesten

Beboer betaler husleie og abonnement for praktisk bistand. I tillegg deler beboerne på faktiske husholdningsutgifter.

Søk om plass i bokollektiv

Du kan også få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Dagtilbud for personer med demens

Dagavdelingen er lokalisert til Klyvetunet og er et tilbud for personer med demenssykdom som bor i eget hjem. Vi tilbyr sosialt fellesskap og varierte aktiviteter ut fra individuelle hensyn. Dagavdelingen kan også gi avlastning for pårørende.

Det er 27 plasser i ordinært tilbud fordelt på to avdelinger. Dagtilbudet for yngre personer med demens har 8 plasser.

Brukeren blir tilbudt transport til og fra dagavdelingen.

Dagsenteret er åpent hverdager fra kl. 08.00-15.30.

Aktiviteter/tilbud

Turgåing, trim, sang/musikk, dans, historiefortellinger og ordleker er noen av tilbudene. Individuelle ønsker og behov blir vektlagt i forhold til aktiviteter.

Dagsenterets brukere kan benytte seg av frisør og fotpleie på senteret.

Pris for tjenesten

Det vil framgå av vedtaket hvor mye man skal betale.

Kontaktinformasjon

Klyvetunet, Klyvevegen 58, 3738 Skien
Tlf.: 35 50 49 29

Eldre gruppe 1 etasje: 40903750
Eldre gruppe 2 etasje: 40916818
Ung gruppe: 40903749

Søk om dagtilbud for personer med demens

Du kan også få hjelp med søknadsprosessen ved Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Vi benytter et opplysningsskjema for hver enkelt bruker, slik at vi som ansatte vet litt om bakgrunnen til hver enkelt og slik at vi lettere kan kommunisere og hjelpe den enkelte med å holde tråden i sitt eget liv. 

Demensteamet

Demensteamet skal sikre at personer med klare symptomer på demens blir kartlagt og vurdert med tanke på tilrettelegging av tjenestetilbudet.

Dersom du trenger et slikt tilbud, skal alltid Tjenestekontoret kontaktes først.
Tlf.: 35 58 18 70

Pårørendetilbud

Samtalegruppe

Samtalegruppe for pårørende hver andre torsdag i måneden. Målet er å gi kunnskap om demens og tilby støtte og veiledning til pårørende.

Kontaktinformasjon

Demensforeningen i Skien har ansvaret for pårørendemøtene. 

Kontaktperson: Liv Molteberg tlf.: 45 61 81 85.

Pårørendeskole

Pårørendeskole er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demnes, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Skien kommune gjennomførte kurs i oktober og november 2022. Ny informasjon legges ut når nytt kurs planlegges.

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Publisert: 27.10.2016 14:11
Sist endret: 21.11.2022 12:17