Bolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Omsorgsbolig

En omsorgsbolig med husbankfinansiering er tilpasset bevegelseshemmede og ofte tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg. Boligen er beboerens eget hjem og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kriterier

Personer som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom, har et pleie- og omsorgsbehov, kan kjøpe omsorgsbolig. (Det er ikke et krav at den interesserte mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen.)

Pris for tjenesten

Innskudd og husleie varierer på de ulike boligene - ta kontakt med forretningsfører/megler.

Hvordan søke 

Nødvendige skjema fylles ut hos forretningsfører/megler.

Etter søknadsfristen oversender forretningsfører/megler listen med interessenter til Tjenestekontoret for prioritering blant de interesserte. Det er Tjenestekontoret som har tildelingsrett - og plikt på disse boligene.
Telefonnummeret til Tjenestekontoret er 35 58 18 70.

Vedlegg til søknaden

Det skal foreligge opplysninger fra fastlege eller fysio/ergoterapeut.

Søknadsfrist

Annonseres ved det enkelte salg.

Klageadgang

Ingen klageadgang

 

Kommunal leiebolig

Kommunen leier ut boliger til personer som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig, herunder

a) Personer som har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonsnedsettelse
b) Vanskeligstilte på boligmarkedet som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

Søknaden behandles av Tildelingsutvalget. Søker får skriftlig beskjed om utfallet av behandlingen. Tildelingsmøte er andre torsdag i måneden.

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Søknadsskjema kommunal bolig

For mer informasjon, ta kontakt med Tjenestekontoret for helse og velferd på telefon: 35 58 18 70.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Klagenemnda. Eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og sendes innen tre uker etter mottakelsen av vedtaket. Hvis avslaget opprettholdes i Tildelingsutvalget, sendes saken til Klagenemnda.
Eventuell klage sendes Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Publisert: 27.10.2016 14:22
Sist endret: 09.03.2020 13:10