Trær og hekker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Trær på kommunalt areal

Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er søknadspliktig.

Søknad om trefelling

Følgende regelverk legges til grunn ved behandling av søknaden:

Beslutningen som tas er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

Verdt å vite
  • Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse til å felle trær som er regulert til bevaring med mindre trærne utgjør en fare for omgivelsene.
  • Det gis ikke tillatelse til felling før yngletiden er over dersom det er rugende fugler eller dyr i treet/trærne det søkes om å felle.
  • Ulovlig felling blir anmeldt. Strakstiltak for  å unngå skade på person eller eiendom utføres uavhengig av ordningen.
  • Når søker feller selv er han/hun ansvarlig for egen og andres sikkerhet.
Pris for tjenesten 

Utgifter i forbindelse med felling av trær som utgjør en risiko for liv og helse eller skade på vesentlig materielle verdier dekkes av Skien kommune.

For trær som ikke utgjør fare for omgivelsene faktureres søker med kr. 700,- per time. Denne fellingen vil normalt foregå på vinterstid.

Dersom søker feller selv, men ikke rydder opp etter seg vil søker bli fakturert med kr. 700,- per time.

 

Nødvendige vedlegg

Underskrift fra naboer, gjenboere og eventuelt velforening/borettslag kan legges ved på eget ark og må inneholde  navn, adresse, gnr/bnr.

Kart som viser eiendomsgrenser, gnr/bnr og omtrentlig plassering av trær/kratt. Kart lastes ned fra

http://www.grenlandskart.no/ eller fås ved henvendelse til Servicesenteret på tlf 35 58 10 00.

Trafikksikkerhet og skolevei

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Lov og retningslinjer

Det er i henhold til Vegloven §31 og § 43 den enkelte hus- og hageeiers ansvar å beskjære egen vegetasjon og med det sørge for god sikt. Skien kommune, enhet for veg og park, vil i enkelte tilfeller klippe private hekker og vegetasjon der dette er nødvendig for å ivareta sikt og trafikksikkerhet.

Skien kommune har retningslinjer for beskjæring av vegetasjon for at hageeiere skal få vite litt mer om hva som forventes.

Retningslinjer om beskjæring av vegetasjon ved veikryss

Retningslinjer om beskjæring av vegetasjon ved avkjørsel

Publisert: 26.10.2016 14:36
Sist endret: 02.04.2020 10:43