Gravemelding

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gravetillatelse - kommunal vei

Skien kommune har en gravemeldingstjeneste og webbasert elektronisk behandling av gravesøknader. Geomatikk AS leverer denne landsdekkende tjenesten for gravemelding og kabelpåvisning, hvor du enkelt kan søke om gravetillatelse eller få klarering for området med hensyn på kabler og ledninger.

Gravemeldingstjenesten Geomatikk har telefonnummer 09146 og faks nummer 80080146. 

Målgrupper

Alle som skal grave:

  • I kommunale veier og kommunal veigrunn
  • Nær eller inntil kommunal vei i uregulert område
  • I grøntarealer, i og langs kommunale veier
  • I parker og friområder som forvaltes av kommunen
Ansvarlig fagenhet

Forvaltning og service
Henrik Ibsens gt. 2, Skien
tlf. 35 58 10 00

Legging av kabel

Skien kommune benytter KGrav som søknadsportal for søknader angående legging av infrastruktur i kommunal grunn.

KGrav benyttes av infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter for å sikre koordinering mellom de forskjellige kabeleierne. Koordinering av planer er gjeldende for gravearbeider som har en utstrekning på mer enn 40 m eller som medfører kryssing av offentlig vei. 

Planer som blir lagt inn i KGrav, vil først få en foreløpig godkjenning av trasévalget. Denne gis av vegmyndigheten i Skien kommune. Gjelder arbeidet strekninger mindre enn 40 meter så vil planen unnlates videre koordinering og behandles for direkte godkjenning av Skien kommune. Overskrider planen strekning på 40 meter vil planen bli lagt ut på høring slik at alle ledningsaktører har mulighet for å koordinere seg, eller gi bemerkning til planen.

For å ta i bruk KGrav må brukertilgang bestilles. Bestillingsskjema for KGrav ligger på denne siden: https://gravemelding.no/tjanster/kgrav/

Dersom du allerede har brukertilgang i en annen kommune, må utvidelse av brukertilgang bestilles.

Aktører som ikke er ledningseiere kan kontakte Geomatikk for innlegging av planer i KGrav, tlf. 915 09 146.

 

Aktuelle lover

Lov om Kulturminner

Plan og bygningsloven

Vegloven

Gravearbeid i Skien kommune

Geomatikk har i tillegg en tjeneste som heter publikumsportalen. Her finner du et oversiktskart over pågående graving i kommunen. Her kan du også hente ut informasjon om hvilke gravearbeider som pågår, og hvilken entreprenør som er ansvarlig.

Oversiktskart over gravearbeid i Skien kommune

Graving på privat grunn

Skal du grave på din egen eiendom er det flere ting du må undersøke og gjøre før du starter gravearbeidet. Er det gravearbeid for bygging av tilbygg, garasje, terrasse, oppsett av bod eller fjerning av masse for belegningsstein må du søke om graving på privat grunn.

Det må kartlegges om det er fredete kulturminner på din eiendom. Under bakken kan det ligge telefon- og el-kabler, vann- og avløpsledninger og i noen tilfeller nedgrave oljetanker.

Skal du bygge og lurer på om du må sende en byggesøknad? Nærmere informasjon om det finner du her. 

Søknadsprosessen

1. Kontakt Geomatikk på telefon 09146, for å få kart over eventuelle kabler på eiendommen.
Når du har mottatt kart fra Geomatikk, undersøker du om det er i konflikt med der du skal grave. Er det konflikt, må du kontakte Geomatikk igjen for påvisning av kabler i bakken.

2. Søknadsskjema, graving på privat grunn sendes til Skien kommune. Vann- og avløpsenheten vil undersøke om det er konflikt med kommunale- eller private ledninger på eiendommen. Samt om det er fredete kulturminner eller nedgravd oljetank på eiendommen.

Graving på privat grunn

3. Ved godkjent arbeid mottar du et ferdig utfylt skjema.

Ansvarlig fagenhet

Vann- og avløpsenheten
Henrik Ibsens gate 2
Tlf. 35 58 10 00

Publisert: 26.10.2016 15:03
Sist endret: 28.02.2019 15:15