Drift og vedlikehold av veier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune er veimyndighet og har ansvaret for drift og vedlikehold av det kommunale veinettet.

Veivedlikehold som utføres

  • Asfaltering
  • Soping
  • Grusvei vedlikehold
  • Rydding av vegetasjon
  • Gatelys langs kommunal vei
  • Brøyting
  • Strøing
  • Salting

Asfaltering av kommunale veier

Hvert år lages et eget asfaltprogram for nyasfaltering og rehabilitering av kommunale veier. Omfanget er avhengig av bystyrets bevilgninger i årlig budsjett. Asfaltprogrammet vurderes ut ifra databaserte beregninger og visuelle vurderinger. Programmet er et arbeidsdokument som ofte blir justert i løpet av driftsåret.

Gjeldende lov og regelverk

Vegnormalen N200, kapittel 6, gir retningslinjer for krav til asfaltarbeider.

Soping av kommunale veier og gater

Soping av kommunale veier og gater blir gjennomført i sommerhalvåret. Arbeidene starter normalt i april. Målsettingen er at sopingen skal gjennomføres innen midten av juni.
I sommerhalvåret blir det i helgene utført soping i Skien sentrum. Utover dette sopes det etter behov, og da spesielt om høsten i forbindelse med løvfall.

Grusvei vedlikehold

Høvling og etterfylling av masser på grusveier gjøres på våren og etter behov.

Vegetasjon langs kommunale veier

Drift veg gjennomfører hvert år kantklipping langs kommunale veier. Arbeidene starter i juni og avsluttes normalt i september. Arbeidene er viktige for det generelle veivedlikeholdet, spesielt for siktforholdene i kryss og vintervedlikeholdet. Eventuelle avvik om vegetasjon langs kommunale veier kan du melde inn på "varsle om feil"  på kommunens nettside.

Vegetasjon fra privat grunn som gror ut i kommunalt veiareal, skal beskjæres slik at det ikke gror utover egen eiendomsgrense.

Eget informasjonsskriv med lovhjemmel og frist for fjerning av vegetasjon blir sendt eller levert eier av eiendom dersom dette ikke overholdes. Eier får en frist på tre uker. Hvis ikke grunneier overholder fristen kan kommunen gjennomføre beskjæring. Det vil da bli benyttet grov mekanisk redskap.

Informasjonsskriv om kantklipping i Skien kommune

Gjeldende lov og regelverk

Henviser til Granneloven, § 12

Gatelys langs kommunale veier

Skien kommune har det overordnede ansvaret for gatelys på kommunale veier. Ved reparasjoner, vedlikehold og utskifting av lamper på kommunale veier, har vi driftsavtale med Laugstol AS. 

Eventuelle avvik på gatelys kan du melde inn på  "varsle om feil" på kommunens nettside.

Ved ønske om flytting av gatelyspunkter, må du sende skriftlig søknad med begrunnelse. Forslaget tegnes inn på et situasjonskart. Situasjonskart finner du på kommunens nettside. Hvis søknaden blir innvilget, må du selv dekke kostnadene. 

Søknad om gatelys sendes til Skien postmottak
Gjeldende lov og regelverk

Vegnormalen N100, Del B

Salting av kommunal vei

Skien kommune salter i prioriterte bakker og veier som har stor trafikk. Formålet er at disse veiene skal være snø- og isfrie om vinteren.

Saltet (NaCI) virker i temperaturer fra 0 til -8 grader Celsius. Av miljøhensyn vil salting begrenses så langt det er mulig.

Veier som saltes
Sted
Bedriftsvegen
Blåbærlia
Borgevegen
Frognervegen
Fylkesbakken
Greg. Dagssons gate
Gulsetringen
Hesselbergs gate
Hulkavegen
Kirkegata
Kjørbekkdalen
Kongensgate
Liegata
Løbergvegen
Meensvegen
Nedre Ilenveg
Raset
Rødmyr
Torggata
Ulefossvegen
Varpedelet
Øvregate
Publisert: 26.10.2016 15:04
Sist endret: 26.09.2022 12:18