Private avløpsanlegg (septik)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tømming av tette tanker bestiller du hos Skien kommune på telefon 46 83 01 89 eller 35 58 10 00.

 

Eiendommer med innlagt vann, som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må søke om å etablere egne private avløpsløsninger. En utslippstillatelse gir huseier lov til å forurense etter gitte vilkår satt i utslippstillatelsen. Et privat avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt med bruk av for eksempel slamavskiller med infiltrasjon, tett tank eller minirenseanlegg.

Skal du etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse til kommunen.

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (PBL) og forurensningsforskriften Kap.12.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som er plassert i pbl   §20-2 kategori a, det betyr at det stilles krav om ansvarlige foretak.

Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslipp etter Forurensingsloven § 52a og Forurensingsforskriften § 11-4

Timesats (etter medgått tid) kr 1250,00
Søknad om utslippstillatelse inntil 15 pe (personekvivalent) kr 5000,00
Søknad om utslippstillatelse 16-50 pe, 4-10 boliger kr 7000,00
Søknad om utslippstillatelser > 50 pe medgått tid
Søknad om utslipp av oljeholdig-/fettfoldig avløpsvann kr 7000,00
Søknad om påslipp av kommunal ledning kr 7000,00

Hvem skal utarbeide en utslippssøknad og hva skal søknaden inneholde?

1)      Huseier/anleggseier må utarbeide en skriftlig, fullstendig søknad som skal inneholde de nødvendige opplysningene kommunen trenger for å behandle søknaden.

Innhold i søknaden:

  • Huseiers/anleggseiers navn og adresse
  • Opplysninger om utslippet. Søknaden skal også inneholde opplysninger om utslippet skal etableres og driftes i samsvar med kravene i § 12-7 til 12-13 eller om det søkes dispensasjon fra disse kravene.
  • Plassering av avløpsanlegget og utslippssted på kart i målestokk 1:5000 eller større.
  • Dokumentasjon på hvordan utslippet skal etableres og driftes
  • Utslippets størrelse i PE
  • Beskrivelse av utslippsstedet
  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning,   rekreasjon eller næringsvirksomhet
  • Oversikt over hvem som skal varsles
  • Samtykke fra kommunenes planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven 

2)      Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden.

Søknadsskjema for utslippssøknad

Varsling av slamtømming

For at kommune skal få til en effektiv tømmeordning, blir huseier varslet i forkant av rutinetømming. Skien kommune varsler dette via sms. Huseier vil motta en meldingstekst om tømmeperiode, at anlegget må klargjøres og veien må være fremkommelig. Det betyr blant annet at huseier må påse at lokket er lett synlig, veien er brøytet, strødd og trær kvistet, slik at de ikke skraper inntil slambilen.

Dersom avløpsanlegget ikke er klargjort og avløpsanlegget ikke blir tømt på rutinetømming, vil  det bli tømt på en rute for ekstra tømming. Det vil gi økte kostnader for kommunen, og resultere i at huseier mottar en ekstra kostnad for denne ekstratømmingen.

Slamavskillere

Slamavskillere tømmes og kontrolleres hvert andre år. Dersom boligen ikke benyttes til fast bosetting, kan huseier søke om endring av tømmehyppighet til hvert fjerde år.

Dersom en slamavskiller trenger hyppigere tømming enn hvert andre år, kan det skyldes at tanken er dimensjonert for liten eller har mangler. Gebyrsats for rutinetømming av slamavskiller er beregnet ut i fra tømming hvert andre år. Dersom huseier trenger å få tømt slamavskilleren hyppigere, må huseier bestille ekstra tømming. Huseier vil motta et eget gebyr for denne ekstra tømmingen.

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg tømmes ved rutinetømming hvert år. Skien kommune fakturerer huseier for tømmingen. Gebyrsatsen reguleres hvert år og vedtas av Bystyret. 

I tillegg må huseier inngå en serviceavtale med sin leverandør eller annen fagkyndig. Huseier mottar egen faktura for denne tjenesten direkte fra leverandør/fagkyndig.

Tett tank

Tette tanker blir tømt etter forespørsel fra eier, siden denne avløpsløsningen kan kreve hyppig tømming. Kommunen skal gjennomføre tømming av tett tank i løpet av 3 virkedager, fra det tidspunktet kommunen mottok bestilling fra huseier.

Dersom huseier har behov for raskere tømming for å unngå forurensning, har kommunen et tilbud om nødtømming. Kommunen skal da tømme avløpsanlegget i løpet av 24 timer.

Dersom eier av en tett tank ikke rekvirerer tømming minimum en gang i året, kan kommunen få anlegget tvangstømt og kostanden påføres huseier.

Tømming av tett tank bestilles ved å ringe til Skien kommune på telefon 468 30 189 eller
35 58 10 00. Eier må klargjøre anlegget for tømming.

Gråvannstank

Slamavskiller for gråvann (avløpsvann fra dusj- og oppvask) tømmes på rutinetømming hvert fjerde år.

Ekstratømming

All tømming av minirenseanlegg og slamavskillere utover rutinetømming (hvert år eller hvert andre år), anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunen for å avtale tømmetidspunkt.

Kontroll av anlegget ved rutinetømming

Når slamrenovatøren foretar rutinetømming gjennomføres det også kontroll av anlegget. Dersom kontrollen viser at anlegget har mangler vil huseier/fester bli kontaktet omgående for å unngå skader på mennesker/dyr eller lokal forurensning. Manglene kan for eksempel være at lokket er ødelagt, dykkerter har falt av eller infiltrasjonsanlegget er tett.

Tilsyn av private avløpsanlegg

Skien kommune som forurensningsmyndighet, skal starte et arbeid med å gjennomføre kontroll og tilsyn av de private avløpsanlegg jf. Forurensningsloven §48.

Tilsynet vil bli gjennomført områdevis og huseier blir varslet i forkant.

For å gjennomføre kontroll og tilsynsarbeidet har kommunen vedtatt å innføre et årlig tilsynsgebyr fra 01.01.2022 jf. Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsforskriften.

Tilsynsgebyret gis til eiendommer med innlagt vann og som ikke har utslipp av avløpsvann til offentlig avløpsledning.

Gebyrsatsen vedtas årlig av bystyret og gebyrsatsene fremkommer i kommunens gebyrregulativ.

Gebyret skal dekke kostnadene kommunen har med å kontrollere om det foreligger endrede avløpsforhold beskrevet i utslippstillatelsen. Tilsynet vil også blant annet omfatte kontroll av avløpsanlegg, utslippssted, renseeffekt og lukt. Huseier vil motta en tilstandsrapport i etterkant av tilsynsbesøket.

Publisert: 10.03.2021 13:23
Sist endret: 03.01.2023 10:46