Skal du lage reguleringsplan?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lovhjemmel for privat plan

I henhold til plan og bygningslovens § 12-3 har private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter rett til å fremme forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget.

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik må det utarbeides og vedtas et planprogram og utarbeides en konsekvensutredning.

Finn ut om du trenger å lage konsekvensutredning?

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Oppstartsmøte

Når du vil starte arbeid med en detaljplan skal planspørsmålet legges fram for kommunen i møte, jfr. plan og bygningslovens § 12-8. Et slikt møte kalles oppstartsmøte og avholdes mellom forslagsstiller og Planenheten i kommunen.

 

Bestilling av oppstartsmøte
Det er forslagsstiller som tar initiativ til et slikt møte ved å benytte hjelpemiddel 52-010 Bestilling av oppstartsmøte som er en del av Grenlandsstandarden. Der finner du endel spørsmål vi ønsker skal besvares i forkant av møtet.

Kommunen vil på oppstartsmøtet blant annet påpeke viktige forhold som må utredes i tilknytning til planarbeidet og gi sine foreløpige råd og anbefalinger.

Kontaktperson:
Geir H. Sollid, Planenheten
Telefon: 35 58 11 06.   E-post: geir-halvor.sollid@skien.kommune.no

Grenlandsstandarden

Grenlandskommunene samt Drangedal og Kragerø har utviklet en felles standard som kalles Grenlandsstandarden. Dette er en samling av rutiner og hjelpemidler som primært omhandler plansaker og byggesaker.

I kapittel 5 vil du som planlegger finne rutiner/hjelpemidler som vil kunne være nyttige for deg som skal lage detaljplan i Skien.

Gode nettsteder

Her er noen linker til sider på nettet som kan være fint å være kjent med for deg som skal utarbeide reguleringsplan i Skien:

 

Publisert: 25.10.2016 22:33
Sist endret: 12.09.2022 23:21