Hvordan kan du påvirke i planprosessen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Når kan du påvirke i planprosessen?

Når det settes igang arbeid med reguleringsplan som vil kunne berøre deg er det viktig at du setter deg inn i hva planen har å si for deg. Det kan være av avgjørende betyding at dine synspunkter blir kjent så tidlig som mulig, for at du skal kunne kunne påvirke hvordan området kommer til å bli.

En plan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen som vist nedenfor.

 

Etter bystyrets behandling har du anledning til å klage på vedtaket dersom du har klagerett.

Din første mulighet til å komme med synspunkter er når planarbeidet blir varslet igangsatt, ved forhåndsvarslingen. På dette tidspunktet foreligger det ikke noe planforslag, men ved varslingen skal det gå fram hvilket areal som sannsynligvis blir berørt og hva som er bagrunnen for at reguleringsarbeidet igangsettes. Selv om du ikke har et konkret planforslag å ta stilling til er det viktig at du allerede på dette tidspunktet forteller hva du mener forslagsstillers ønsker for området, eller kommer med opplysninger som kan påvirke hvordan planen blir utformet.

I varslingsteksten vil det også gå fram kontaktinformasjon til forslagsstiller samt frist for å komme med uttalelse.

Neste gang du inviteres til å komme med synspunkter er etter at planen er 1. gangsbehandlet politisk i Utvalg for klima, miljø og byutvikling (UKMB). Hvis planen legges ut på høring betyr det at kommunen ønsker å godkjenne planen slik den nå foreligger - utfra de opplysninger som foreligger på dette tidspunktet. Det kan imidlertid komme inn synspunkter i høringsperioden fra deg eller andre som kommunen mener bør tas hensyn til slik at plankart og/eller bestemmelser endres noe.

Etter at planen er godkjent av bystyret vil alle som er part i saken eller av annen grunn har rettslig klageinteresse kunne klage på bystyrevedtaket innen 3 uker etter at vedtaket annonseres. Kommunen skal behandle klagen først. Hvis klagen ikke blir tatt til følge går saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vurderer du å klage på et bystyrevedtak anbefaler vi at du kontakter kommunens saksbehandler.

Du finner mer opplysninger om klageretten i skjemaet Melding om rett til å klage på reguleringsvedtak - som alle som har rett til å klage får tilsendt. 

Publisert: 25.10.2016 23:48
Sist endret: 14.03.2020 21:24