Arealplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Type arealplaner

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Plandokumenter

I Skien er det i tillegg syv temakart som ikke er juridisk bindende men som er retningsgivende for de temaene de omhandler.

Temakart

Kommunedelplan

En kommunedelplan er - som kommuneplanens arealdel - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. Kommunedelplaner dekker en del av kommunen man har funnet det gunstig å lage en egen plan for. I Skien har vi to kommunedelplaner. Dette er kommunedelplan for Skien sentrum og Kommunedelplan for Borgestad/Menstad, se plandokumenter nedenfor. Disse planene suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene. Kommuneplanens bestemmelser om Uterom for bolig (pkt. 26) gjelder foran kommunedelplanene.

-------------

Kommunedelplan for Skien sentrum

Juridisk bindende plandokumenter

Ikke juridisk bindende dokumenter

-------------

Kommunedelplan for Borgestad/Menstad

Juridisk bindende dokumenter

Ikke juridisk bindende dokumenter

 

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utarbeides to typer reguleringsplaner

  • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.
  • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak.

Reguleringsplanene suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende tema ikke er behandlet i reguleringsplanene. Kommuneplanens bestemmelser om Uterom for bolig (pkt. 26) gjelder foran reguleringsplanene. Bestemmelser for Forretning (pkt. 29) gjelder foran reguleringsplaner vedtatt før 01.07.2008.

Ønsker du å undersøke hva din eiendom eller andre områder er regulert til og hvilke bestemmelser som gjelder så anbefaler vi at du går til vår informasjonsside om hvordan du kan finne gjeldende arealplaner.

Publisert: 23.11.2016 07:09
Sist endret: 09.12.2021 00:32