Eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til Skien kommune, og de bidrar til finansieringen av de kommunale tjenestene.

Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatten legges ut 1. mars

Har du spørsmål om utregning av skatten og hvordan du eventuelt kan klage på den, finner du informasjon om det på denne siden. Hvis du ikke er kjent med eiendomsskatten som er utregnet for din eiendom finner du denne i linken under.                                            

Skien kommune takserte alle eiendommer i kommunen, gjeldende fra 2018. Denne takseringen kalles alminnelig taksering. Eiendomsskatteloven gir anledning til å ha en ny alminnelig taksering hvert tiende år. Skien kommune utførte forrige alminnelige taksering med virkning fra 2005. Eiendomsskatten tar utgangspunkt i rammer og takseringsretningslinjer vedtatt av sakkyndig nemnd.

Hvordan beregnes skatten?

Eiendomsskatten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige opplysninger. Skien kommune takserer eiendommer etter sjablongmetoden. Vi har sjablonger for boliger, landbrukseiendom og fritidseiendommer. Dette er en vanlig metode å bruke. Det er mange forhold å ta hensyn til i takseringen. Næring, Verk og bruk (industri) er taksert etter vurdering av markedsleie. Maskiner og utstyr takseres etter teknisk substansverdi.

Vi starter med å fastsette en verdi på eiendommen. Sjablongtaksering er kvadratmeterpris ganger areal på bygningen. Sjablongene favner om mange eiendomstyper av svært varierende alder i store geografiske områder. Når vi fastsetter kvadratmeterpris som skal benyttes i sjablongen ser vi på et gjennomsnitt for eiendomstypene i hele kommunen og i deler av kommunen. Gjennomsnittsprisen per kvadratmeter vil ikke være for nye boliger, men et gjennomsnitt for hva som er solgt i kommunen i en gitt periode. Når det er bestemt hvilken kvadratmeterpris som skal benyttes, legges denne inn i kommunens beregningssystem, slik at alle eneboliger verdsettes etter lik kvadratmeterpris og på bakgrunn av det arealet som er registrert. En del andre parametere, som blant annet sonefaktor og vekting av arealer legges også inn. På bakgrunn av dette får eiendommene en verdi som kalles sjablongverdi. Den fremkommer uten at eiendommen er taksert eller vurdert.

Jobben til de som takserer er å kontrollere at sjablongverdien er korrekt og vurdere eiendommenes indre - og ytre forhold. Indre forhold er forhold på eiendommen, ikke innvendige forhold. Det kan for eksempel være eiendommens funksjonalitet, alder, standard, kvalitet, tilstand og størrelse på arealer. Ytre forhold er forhold rundt eiendommen. Det kan for eksempel være beliggenhet, adkomst, tilgjengelighet, støy, utsikt og solforhold.

Etter vurderingen justeres eiendommens verdi. Har man et nyere hus, eller et hus som er modernisert, rehabilitert eller på annen måte er attraktivt slik som stilart og kvalitet, vil faktoren for indre forhold økes. Faktoren vil som oftest øke om man har små arealer, da statistikken tilsier at man får bedre betalt per kvadratmeter ved et eventuelt salg. Har man store arealer, et eldre hus og dårlig tilstand vil faktoren som oftest reduseres. 

Offentlig ettersyn

Sakkyndig nemnd har vedtatt alle eiendomsskattetakstene. Listene ligger ute til offentlig ettersyn  på våre hjemmesider og i Servicesenteret.. 

Klagefristen er 15. april.

Skattesatser

Bystyret vedtar vilkårene for fastsettelsen av skatten som skal betales ut i fra den vedtatte eiendomsskattetaksten.

Skattesatser bolig- og fritidseiendommer

Stortinget har vedtatt at skattenivået for bolig og fritidseiendommer skal være maksimalt 70% av totaltaksten  i 2023.

Øvrige skattesatser

Bystyret i Skien vedtok høsten 2018 skattenivået for ubebygd eiendom og næringseiendommer  i kommende 10-årsperiode . Bystyret vedtok i desember 2022 at bunnfradraget i 2023 skal være 400.000 kroner pr. godkjente boenhet.

For 2023 er det vedtatt følgende skattesatser:
3,9 o/oo (promille) for bolig-, fritids- og landbrukseiendommer.
3,2 o/oo (promille) for ubebygde tomter og næringseiendommer

Klage

I perioden 01.03.2022 – 15.04.2022 har skatteyter anledning til å klage på taksten.

For eventuelle framtidige klager; Klagen må være skriftlig, underbygget med dokumentasjon og være levert kommunen innen fristen på seks uker.

Skatteyter kan hvert år klage på den eiendomsskatt som skrives ut, men det kan ikke klages på samme grunnlag/forhold hvert år.

Hva kan du klage på?

-  Feil ved faktagrunnlaget – arealer, etasjebenevnelser, type/antall bygg
-  Takstgrunnlaget
-  Manglende bunnfradrag (hvis bolig/leilighet i bygningsmassen)
-  Produksjonsutstyr inngår i taksten

 Her kan du se hvordan man blant annet regner ut bruksareal BRA.

Hva du ikke kan klage på

-  Eiendomsskatten
-  Skattenivået
-  Promillen
-  Størrelsen på bunnfradraget
-  Sonefaktor
-  Indre faktor
-  Ytre faktor
-  Vedtektene
-  Takseringsreglene

 

Behandling av klager

En klage behandles først av Sakkyndig nemnd. Hvis klagen ikke får medhold der, kan Klagenemnda i eiendomsskattesaker gjennomføre en ny vurdering av taksten.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte oss via epost. Adressen er post@skien.kommune.no.  Du kan også kontakte oss på telefon 35 58 10 00. 

 

Skattetakst på ulike type eiendommer

Eiendomsskattetakst på bolig- og fritidseiendommer samt ubebygde tomter. Inkludert her er rekkehus, flerbruksboliger, seksjonerte leiligheter og borettslagsleiligheter.

Taksten som er utstedt på eiendommen gjelder i 10 år. Takstene skal gjenspeile en antatt markedsverdi/omsetningsverdi ved fritt salg jfr. Eiendomsskattelovens §8 – A2.

Taksten bygges opp ved å multiplisere totalt bruksareal med pris per kvaderatmeter og plusse på tomt. Summen man får kalles sjablontakst. (totalt bruksareal x pris pr kvaderatmeter + tomt = sjablontakst). Sjablontaksten blir justert for etasje, sone, og skjønnsmessigvurdering av eiendommen. Omsetning for sammenlignbare eiendommer er til hjelp ved fastsettelsen av taksten.

I den skjønnsmessige vurderingen av eiendommen ligger funksjonalitet, alder, tilstand, størrelse arealer, innlagt strøm/vann/avløp, adkomst, støy, utsikt/solforhold og beliggenhet.

Fritidsboliger/hytter takseres etter samme metode som eneboliger, men etter egne kvm-priser. Seterhus, koier og andre bygninger som benyttes som fritidsbolig/hytte, takseres som dette.

I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil Skien kommunes vedtatte arealplan/reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen.

 

Eiendomsskattetakst på landbrukseiendommer

Definisjon på landbrukseiendom:

Eiendom som «vart dreven som gardsbruk eller skogbruk» skal være fritatt for eiendomsskatt. Fritaket omfatter ikke våningshus og kårbolig med tilhørende garasje inkludert tomt som for boligeiendom, som helt eller delvis blir benyttet til bolig.

Eiendommer som kommer innenfor konsesjonsgrense på 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, eller samlet 100 dekar defineres som landbrukseiendom. (lovendring 2017).

For våningshus og kårboliger på landbrukseiendommer benyttes samme kvadratmeter pris som for eneboliger. For å ta hensyn til delingsforbud, konsesjonskrav og andre spesielle forhold som gjelder for landbrukseiendommer reduseres imidlertid taksten med 20% i forhold til boligeiendommer.  Driftsbygninger på en ikke-konsesjonspliktig landbrukseiendom, verdsettes etter skjønn.

I utgangspunktet vil en eiendom bli taksert slik den fremstår, og benyttes. Likevel vil Skien kommunes vedtatte arealplan/reguleringsplaner, kunne få betydning ved takseringen.

 

Eiendomsskattetakst på næringseiendom

Næringseiendom takseres etter en antatt markedsverdi. Dette utføres på bakgrunn av tekniske verdier og kapitalisering av leiepriser i området. Tomteverdi verdsettes etter hva som er normalt i området. Kapitaliseringsrente på den enkelte eiendom fastsettes av Sakkyndig nemnd etter skjønn.  

 • For eiendommer som i utgangspunktet er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5 og §7, men som delvis benyttes til formål som medfører skatteplikt, skal denne delen av bebyggelsen med tilhørende nødvendig uteareal takseres som øvrige næringseiendommer.
 • Ubebygde næringstomter takseres på bakgrunn av størrelsen på tomten, opparbeidelse, bruk, regulering, tilgjengelighet og beliggenhet.

På de eiendommer som inneholder både næring- og boligarealer, vil det bli sendt to stk vedtaksbrev til skatteyter. Ett vedtak for boligdelen, og ett vedtak for næringsdelen.

Samlet takst skal være i overenstemmelse med takstrapporten som er utarbeidet på eiendommen.

 

Eiendomsskattetakst på verk og bruk

Verdiberegningsmetode:

Eiendommen verdsettes til markedsverdi. Verdien bestemmes etter to parametere, som hovedregel, eiendommens tekniske dagsverdi inklusive tomt (substansverdi) og evt. dens økonomiske verdi.

Teknisk dagsverdi beregnes ut fra eiendommens produksjonskostnad, hvorfra det trekkes for aldrer, slitasje, rasjonalitet og anvendelighet. Tomtekostnaden tillegges som for mindre næringseiendommer for å komme frem til teknisk dagsverdi/substansverdi. Substansverdi er hovedregelen, men det kan være aktuelt å beregne den økonomiske verdien ut fra kapitalisering av faktiske eller skjønnsmessige leiepriser der det er hensiktsmessig i forhold til marked/anvendelighet.

Leiepriser og/eller kapitaliseringsfaktor blir veid mot eiendommens attraktivitet og risiko, anvendelighet og marked. Dersom deler av bygningsmassen er av en slik art at den enkelt kan benyttes til andre formål, vil forrentningsverdien legges til grunn.

For verker og bruk, der det fastmonterte integrerte driftsutstyret skal tas med, er taksering etter teknisk dagsverdi (substansverdi) hovedregelen. Det er kun unntaksvis og på strenge vilkår at avkastningsverdi benyttes for verk og bruk, og som ellers ville fulgt hovedregelen om verdsettelse til teknisk dagsverdi/substansverdi. Dette fremgår av flere Høyesterettsdommer.

Avkastningsverdien fastsettes ut i fra faktisk og forventet inntjening i en virksomhet, først og fremst basert på regnskapsinformasjon. Fastsettelsen vil bero på en helhetlig vurdering av utviklingen i inntjening frem til beregningstidspunktet, og hvilken framtidig inntjening som er sannsynlig ut i fra markedssituasjonen, risikobetraktninger og andre forhold som kan påvirke inntjeningen. 

Med hensyn til vilkårene for å benytte avkastningsverdi, er Rt 2007 side 149 (LKAB) en sentral dom. I denne dommen fremgår at følgende vilkår alle må være oppfylt:

 • Avkastningsverdien må kunne beregnes med rimelig grad av sikkerhet

 • Det må være en klar forskjell mellom substansverdi og avkastningsverdi, hvor avkastningsverdien ligger mye lavere enn substansverdien.

 • Det må være temmelig åpenbart at det i takstperioden ikke kan regnes med lønnsom drift.

Hvilket driftsutstyr skal være med Spørsmålet er meget vanskelig å generalisere. Svaret avhenger av type drift, og utstyrets karakter.

Det er eiendomsskattelovens §4 andre ledd og tredje punktum at det defineres hvilke bygninger og anlegg som skal regnes sammen med”verker og bruk”

I andre ledd fjerde punktum er det definert når maskiner og utstyr skal inngå i takstgrunnlaget: "Bygninger og anlegg skal regnes sammen med verket eller bruket når de hører til eller er nødvendig for verksdrifta. Maskiner, utstyr og anlegg som inngår i takstgrunnlaget for verker og bruk takseres særskilt. Arbeidsmaskiner og tilhørende ting som kan settes i klasse med slikt, skal derimot ikke regnes med uten at tingen er en part av selve foretaket."

Størrelsen på maskinen har betydning for om den skal være med, men også hvor godt denne er integrert i bygningsmassen rent fysisk.

Om maskinene skal tas med beror på en vurdering av tilknytningsforholdet etter fysiske, tekniske samt forretningsmessige kriterier.

Relevante momenter:

 • Maskinens størrelse og vekt.

 • Hvordan den er festet/integrert til bygningen.

 • Er det enkelt å flytte maskinen, og hvilke kostnader og komplikasjoner dette vil medføre.

 • I hvilken grad er det gjort bygningsmessige tilpasninger til den aktuelle driften. Er bygningen oppført med det aktuelle formål for øye?

 • Bygningsmessige tilpasninger som takhøyde, rominndeling, nedfelling i gulv, støpte fundamenter osv.

 • Krever maskinen særlig forsterkning av gulvet?

 • Får det noen betydning for restanlegget om maskinene fjernes?

 • Vil det være enkelt å finne andre egnede lokaler for maskinene slik at produksjonen kan videreføres der?

 • Inngår maskinene i en sammenhengende teknisk prosess?

Det er ikke nok at maskinene er integrert i hverandre hvis det ikke foreligger bygningsmessige tilpasninger, det være seg fysiske tilpasninger ved bygningsmassen, trykkluft, strømkurser, avtrekk el.  Uten en slik type integrering vil det være lett å flytte og installere hele produksjonslinjen i andre lokaler. Hvis maskinene lett kan demonteres og flyttes uten uforholdsmessig store omkostninger, produksjonen lett kan videreføres til andre lokaler, og restanlegget ikke lider noe verditap, må det vurderes hvorvidt maskinene skal medtas.

 

Juridiske avklaringer Nedenfor gjennomgås noen viktige juridiske avklaringer som vil være viktig for Skien kommune i forbindelse med alminnelig omtaksering.

Det er eiendommen som objekt som skal takseres Det legges ikke vesentlig vekt på eiendommens potensial. Det er eiendommen som objekt slik den framstår som skal takseres.

Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved taksering Det er eiendommen som objekt som skal takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen gjennom eksempelvis privatrettslige avtaler, som for eksempel festetomter eller bruksrett, skal ikke vurderes.

På de eiendommer som inneholder både verk og bruk og boligarealer, vil det bli sendt to stk vedtaksbrev til skatteyter. Ett vedtak for boligdelen, og ett vedtak for verk og bruk-delen.

Samlet takst skal være i overenstemmelse med takstrapporten som er utarbeidet på eiendommen.

 

Nytt fra 2019 - Verk og bruk

Bygninger som i dag er taksert som verk og bruk, skal fra skatteåret 2019 takseres som ordinær næringseiendom. Verdien av maskiner og driftsutstyr skal nedtrappes med 1/7 hvert år fra 2019. Det betyr at driftsutstyret er verdsatt til 0 kroner i 2025.

Generell informasjon om eiendomsskatten

Hvem gjelder eiendomskatten for?

I Skien kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk og ubebygde tomter.

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten.

Unntak kan være hvis det fins en langvarig festeavtale, eller hvis et ikke tinglyst eierskifte kan dokumenteres med kjøpekontrakt el.

Dersom du eier en selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.

Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.

Hvis det er flere tinglyste eiere blir en av dem satt som kontaktperson. 

Eiendomskattens størrelse

For 2023 er skattesatsen/skattøret:

Næring, verk og bruk, samt ubebygde tomter = 3,2 promille.

Bolig, landbruk og fritidseiendommer = 3,9 promille.

Skattenivået for bolig/landbruk/fritidseiendommer er 70 %.
Skattenivået for ubebygde tomter, næring samt verk og bruk er 90 %.

Bunnfradraget per godkjent boenhet er kr 400.000,-

Godkjent boenhet:

 • tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
 • være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak.
 • ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
 • ha egen separat inngang
 • tilfredsstille alle øvrige krav til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med mer

Det er eiendommens markedsverdi, på befaringstidspunktet, som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

Bystyret fastsetter størrelsen på skattesatsen hvert år;
For bolig og fritidseiendommer - mellom 1 og 4 promille og bunnfradrag hvert år.
For ubebygde tomter, næring, verk og bruk - mellom 1 og 7 promille.

Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatt = (eiendomsskattetakst – skattenivå - bunnfradrag) * skattesats

Endring i skattesats, størrelse på bunnfradrag og andre generelle endringer informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt ved utlegging av skattelister til offentlig ettersyn.

Viktige tidspunkt

Når kommer fakturaen?

Eiendomsskatten følger fakturering av kommunale avgifter med forfall tre ganger årlig. 

Terminperioder for eiendomsskatt 2023 Forfall
Termin 1 20.02.2023
Termin 2 20.06.2023
Termin 3 20.10.2023

Det er åpnet for mulighet for månedlig fakturering av kommunale avgifter.

Når blir endringer i eiendomssituasjonen regnet med? Endringer på bygg og tomt som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter.

Det er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av eiendomsskatten.

I visse tilfeller kan det være aktuelt å benytte endringen med en gang, f.eks ved seksjonering.

Fritak for eiendomsskatt

Bystyret kan i henhold til eiendomsskattelovens § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Dette er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, landbrukseiendommer mm.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan bystyret vedta å gi eiendommer som oppfyller kriteriene i lovparagrafen helt eller delvis fritak for eiendomsskatt. Skattyter har dog ikke krav på fritak fra eiendomsskatt selv om vilkårene i § 7 er oppfylt. Bystyret står fritt i spørsmålet om det vil bruke sin myndighet etter eiendomsskatteloven § 7, og kan for eksempel beslutte at det bare innvilges fritak etter enkelte av lovens alternativer, eller bare for visse grupper innen de enkelte alternativer.

Gjeldende kriterier for å få fritak for eiendomsskatt etter § 7 i Skien kommune kan da forenklet beskrives slik:

 • Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for  kommunen, et fylke eller staten
 • Krav til virksomheten:
 • Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet «som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten»
 • I følgende uttalelse fra Finansdepartementet av 12 juni 2003, har vi foretatt konkret helhetsvurdering, hvor vi her vurderte følgende:
  • Om stiftelsen/ institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaret as av det offentlige
  • Om stiftelsen/ institusjonen har til formål å gå med overskudd
  • Om/stiftelsen institusjonen deler ut utbyttet til sine medlemmer
  • Finansieringen av stiftelsen/ institusjonen

Det er hjemmelshaver som må søke om fritak etter § 7 dersom man mener eiendommen oppfyller disse kriteriene.

Søknaden må inneholde:

 • Begrunnelse på hvorfor eiendommen er berettiget til fritak etter § 7
 • Kopi av vedtekter/regnskap som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell, men en ideell organisasjon.

Søknad sendes til:

Skien kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 158 sentrum, 3701 Skien

Områder hvor taksten er redusert med 20 %

I henhold til vedtak i bystyret i sak 192/17 den 14.12.17 er eiendomsskatten redusert med 20 % for bygninger oppført før 1940 innenfor to områder i kommunen.

De aktuelle områdene er vist på kartet under.

 

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, hvis du mener det har oppstått forhold i din livssituasjon som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold kan være sykdom, arbeidsledighet, brann eller naturkatastrofe.

Det vil bli gjort en konkret helhetsvurdering av søknaden og vedtak fattes av sakkyndig nemnd, jf. eiendomsskattelovens § 28. Det må søkes for hvert år.

Søknadsfrist:

Det er ingen spesiell søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Se søknadsskjema for mer informasjon om de vilkår og vedlegg som kreves.

Søknadsskjemaet for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt finner du her:

                                  Søknadsskjema for nedsettelse og ettergivelse  

Søknadsskjemaet sendes til:

Skien kommune, eiendomsskattekontoret, postboks 158 sentrum, 3701 Skien

Ligningsverdi og eiendomsskatt

For bolig- og fritidseiendommer er det i Skien kommune i dag, ikke noen sammenheng mellom verdsettelse for ligningsformål (Skatteetaten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål (kommunen).

Du kan lese mer om ligningsverdi for bolig- og fritidseiendommer på Skatteetatens web-sider.

Ligningsverdien er et skattebegrep, og har først og fremst betydning for formuesskatten.

Ligningsverdien er den verdien som boligen (eller hytta) skal ha når formuen din skal skattemessig beregnes i selvangivelsen hvert år.

Ligningsverdien fastsettes til 25 prosent av markedsverdien på boligen.

 

Eiendomsskattetaksten skal være tilnærmet 100 % av markedsverdi ved siste alminnelige omtaksering i 2017.

Eiendomsskattetaksten skal stå fast i 10 år av gangen.

Siste alminnelige taksering i Skien kommune var i 2004, gjeldene fra 2005.

Det er gjennomført ny alminnelig taksering for Skien i 2017, som er gjeldene fra 2018.

Takseringsmetode, lovgrunnlag og historikk

Hvordan skjer takseringen? Hvert år endres taksten for ca. 1500 eiendommer i Skien kommune. Dette er eiendommer hvor det er gjort endringer i form av nye bygg, tilbygg, revet bygg, fradeling, sammenslåing, arealendringer osv. Disse endringene blir befart/kontrollert på hver enkelt eiendom. Kommunen har egne ansatte (Eiendomsskattekontoret) som utfører denne jobben.

Alle eiendommer som befares og (re)takseres, blir varslet i forkant pr brev og/eller mail.

Eiendomsskattetaksten bygger på faktaopplysninger (fra Matrikkel) og skjønnsmessige vurderinger.

Faktaopplysninger om tomter og bygninger blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og det nasjonale eiendomsregisteret matrikkelen. Dette er informasjon om areal, bygningstype, antall boenheter mm. Hvordan bruksarealet (BRA) som ligger inne i matrikkelen er beregnet finner du informasjon om her.

Kvadratmeterpriser for tomt og bygninger er fremkommet ved analyser hentet fra Eiendomspriser.no, Eiendomsverdi AS og pristabeller fra Statistisk sentralbyrå. Sammen med faktaopplysningene gir disse en første sjablongtakst. I tillegg gjøres det alltid skjønnsmessige vurderinger for å komme fram til endelig takst. Eiendomsskattetaksten er ikke pris x areal.

Skjønnsmessige vurderinger tar for seg standard og beliggenhet for eiendommene, og innebærer en utvendig besiktigelse. Sjablontakst er en takst uten skjønnsmessig vurdering.

Det er også gjort analyser av priser i forskjellige områder i kommunen. Det er tatt i bruk sonefaktorer/soneinndelinger. Faktoren skal fange opp de forskjeller som er på omsettingsverdi av fast eiendom i Skien kommune. Hver eiendom vurderes individuelt. 

  

  Faktaopplysninger     &  Skjønnsmessige vurderinger  =>  Eiendomsskattetakst     

  

Lovgrunnlag   Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Eiendomsskattetaksering skjer i henhold til kapittel 3 i eigedomsskattelova. Verdien av eiendommen skal settes til "det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal".

I Skien kommune har Bystyret vedtatt at en Sakkyndig nemd vedtar takstene på bakgrunn av forslagframsatt av eiendomsskattekontoret. Dette er i tråd med § 8 A-3 pkt 4 i eigedomsskattelova.

Klagenemnda i eiendomsskattesaker behandler klager på de vedtatte eiendomsskattetakstene.

Nemnda kan kun ta stilling til takster som er lagt frem for nemnda gjennom klage. Jf: Eiendomsskatteloven § 19.

Historikk  Skien kommune har skrevet ut eiendomsskatt siden 1964. Her er noen utvalgte nøkkeltall:

 • I 1964, 1970, 1984 og 2004 gjennomførte Skien Ny alminnelig taksering.
 • I 1994, 1995 og 2017 ble det gjennomført kontorjustering.
 • I 2013 utvidet skattesonen seg til å gjelde hele Skien kommune

I 2017 ble det gjennomført ny alminnelig taksering, som er gjeldene fra 2018.

Ønsker du å se informasjon som ble lagt ut om takseringen i 2017 finner du dette i vår informasjonsbrosjyre om eiendomsskatt.

Kontakt oss

Postadresse:

Skien kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158 Sentrum
3701 Skien

Telefon:

Skien kommunes sentralbord tlf: 35 58 10 00 fra 08.00 - 16.00.

Besøksadresse:

Henrik Ibsens gate 2
3724 Skien 

E-post:

post@skien.kommune.no

Publisert: 01.03.2019 00:10
Sist endret: 20.02.2023 11:43