Skogbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skogfond

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen. Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85%, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift).

Hva kan skogfond brukes til?
  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Vi du sjekke saldo på skogfond?

Saldo på skogfondet.

Skogfondskalkulator

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

Du kan bruke et av følgende skjemaer.
Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur.

Tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket.

Søknadsfrist er 20.november. 

For 2019 gis det tilskudd til følgende tiltak:

  • Ungskogpleie (kode 133)             40%


Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Det er innført en tilskuddsordning for å øke antall skogplanter ved foryngelse av eksisterende skogarealer. Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører ikke nye måter å bruke hogstarealene på. Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. 

Frist for å levere søknad til kommunen er 1.august for vårplanting og 7.november for høstplanting. 

Tilskudd ved nyplanting
Det kan gis 80 prosent tilskudd til skogeiere som planter inntil 50 planter per daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall (se tabell)

Bonitet     Minimum
 plantetall   pr.dekar
Intervall for plantetall som utløser tilskudd
(inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)
26 220 220 - 270
23 220 220 - 270
20 200 200 - 250
17 180 180 - 230
14 160 160 - 210
11 130 130 - 180
8 100 100 - 150

Tilskudd ved suppleringsplanting
På foryngelsesfelter med lav plantetetthet vil klimaeffekten av suppleringsplanting være stor. Det gis 50 prosent tilskudd til suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn, men det et krav at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, (jf. tabell for nyplanting.)

 

Vil du søke om tilskudd til næring- og miljøtiltak i skogbruket?

Du kan bruke et av følgende skjemaer.

 

Bygging av skogbruksveier

Det er mulig å søke tilskudd til skogsveiene i landbruket. Det kan gis tilskudd til både nybygging og ombygging av eksisterende skogsveier. Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av Statsforvalteren i samarbeid med kommunene og skognæringen. Disse retningslinjene er tilgjengelig på hjemmesidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er kommunen som tar imot og forbereder tilskuddsøknadene og Statsforvalteren gjør vedtak og utbetaler tilskuddet.
Bygging av skogbruksveier er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt. Naboer og rettighetshavere skal varsles om søknaden.

Skogbruksveier er skogsbilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendig for skogbruksvirksomheten. dersom landbruksnytten utgjør over 50% i veianlegget behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Har veien under 50% landbruksnytte vil den behandles etter plan- og bygningsloven.

Vil du søke om tilskudd til bygging av skogbruksvei?

Søknad om tilskudd til veibygging.

Regnskapssammendrag for skogsveianlegg

Kontaktperson:

Espen Nordstrand - tlf. 35 58 90 27
espen.nordstrand@skien.kommune.no

Publisert: 09.12.2016 12:47
Sist endret: 15.04.2021 14:21