Prosjekter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Grenland landbrukskontor er engasjert i flere prosjekter. Her kan du lese mer om noen av disse:

Miljø- og klimavennlig landbruk

Et nytt løsdriftsfjøs på Kolkind hos Kim Erik Ellingsen. Bygging startet i 2019 og i 2021 bygning står ferdig. Kim Erik driver med økologisk melkeproduksjon og kjøttproduksjon på kastrater. Nytt fjøs er bygd i slipplaft solid malmen furu, bygd av Telebygg Bratsberg AS. Det gikk 67,52m3 treverk til bygget fra lokale bedrifter. Dette er viktig bygg i klimasammenheng.

Bilder

Vipeprosjekt 

Vipa (Vanellus vanellus) ble lagt inn i den norske rødlista som sterkt truet art i 2012. Skien kommune ønsket derfor, med oppfordring fra politikere i MDG og NOF Grenland, å bidra med midler til langsiktig arbeid for å redde en truet art. I 2019 søkte prosjektet eksterne midler fra Miljødirektoratet og fikk innvilget 230 000 kroner av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (FMVT). Prosjektansvaret ble lagt til Grenland landbrukskontor, der Marion Lukkari Arnesen leder prosjektet. Arbeidsgruppa ble satt sammen av Kristian R. Størkersen og Lasse B. Nilssen fra NOF Grenland lokallag, som har hovedansvaret for gjennomføringen av feltarbeidet og grunneier Vidar Kvernes, som representant for bøndene og rettighetshaverne til eiendommene i Gjerpensdalen. Det ble besluttet at prosjektet skal gå over en 3-års periode, men med muligheter for videreføring.

Sesongen var i gang på slutten av februar. Det ble utarbeidet et metodehefte og et eget prosjekt i artsobservasjoner. Sesongen var ferdig i slutten av juli og det ble registret totalt 932 individer av vipe rundt Børsesjø. Av disse ble det registrert 20 par og 18 reir, 48 pulli og det ble observert ca. 10 – 15 flygedyktige unger. Da NOF startet den landsdekkende kartlegging, da vipa var årets fugl i 2012, ble det kartlagt 15 – 20 hekkende par ved Børsesjø. Resultatet fra årets sesong kan indikere en stabil bestand av vipe i Børsesjøområdet.

Prosjektet har utført ulike tiltak i 2020 sammen med kartlegging. Det ble holdt et informasjonsmøte om prosjektet i juni og et foredrag om minkfangst i oktober. Det er videre planlagt å holde et foredrag om Vipeprosjektet i Ski, som NOF Oslo og Akershus har gjennomført i 2019. Det skal også utføres fangst av mink (Mustela vison) i løpet av vintersesongen 2020/2021.

Årsrapport 2020 - vipeprosjekt i Gjerpensdalen 

Årsrapport 2021 - vipeprosjekt i Gjerpensdalen

Minkfangstrapport

Veileder bakkehekkende fugler (Norges Bondelag og Birdlife Norge)

 

Jarsengprosjekt

Prosjektet på Jarseng ble startet i 2007 av Grenlands landbrukskontor i samarbeid med grunneiere på Jarseng-Ramsåsen og IF Ørn.

Målet med prosjektet var å fremme verdifullt kulturlandskap og biologisk mangfold ved å legge til rette for gode beiteforhold. I tillegg skulle prosjektet bidra til gode tur- og opplevelsesverdier.

Prosjekt pågikk frem til 2017, og resulterte i over 2 kilometer med nye gjerder, hydroteknisk anlegg ved Myrerød, sikring av vann til beitedyr og etablering av sti fra Klepp til Jarseng.

Siste etappe av prosjektet var å sette opp en skigard for å skille landbruk fra friluftsliv og idrett. I disse dager settes skigarden opp. Den gir en fin estetisk ramme for både kulturlandskap og idrett.

Presentasjon av Jarsengprosjekt

Ansvarlig: Teresa Dalen, tel.35 58 90 22

Publisert: 06.12.2017 15:39
Sist endret: 19.04.2022 11:36