Sammenslåing av eiendommer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier, kan slås sammen. Vær oppmerksom på at skjemaet må leveres kommunen med original underskrift for å få sammenslåingen tinglyst. Du kan altså ikke sende inn skjemaet elektronisk

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Legg ved:

Detaljert om sammenslåing av eiendommer

Generelt: Matrikkelenheter som har samme eier og brukes som en enhet kan sammenslås til en matrikkelenhet. Tilsvarende gjelder for anleggseiendommer. Matrikkelenheter eller anleggseiendommer som skal slås sammen skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum.  

Kriterier: Den eller de som har grunnbokshjemmel som eier, kan kreve sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter. Matrikkelenhetene skal ligge i samme kommune og ha samme hjemmelsforhold. Festeenheter kan slås sammen dersom de hører til eller er utskilt fra samme grunneiendom og festekontraktene har samme innhold og gjelder mellom samme parter. Matrikkelenheter som skal utgå må være fri for heftelser, eventuelt ha samme heftelser som matrikkelenheten som skal bestå.  

Før krav om sammenslåing sendes kommunen, bør søker ha kontaktet tinglysingen ved Statens kartverk for å få oversikt over eierforhold og eventuelle panthavere på alle matrikkelenheter som inngår i sammenslåingen. Dersom eierforhold og/eller pant er ulike på de forskjellige matrikkelenhetene, må det ryddes opp i dette på forhånd.  

Krav om sammenslåing skal sendes kommunen skriftlig og være underskrevet av samtlige hjemmelshavere. Med kravet skal følge kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder, bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet og dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, f.eks samtykke til tinglysing fra rettighetshavere ved urådighet.  

Målgruppe: Eiere eller festere til matrikkelenheter eller anleggseiendommer

Ansvarlig fagenhet: Geodataenheten

Om søknadsprosessen: Søker (hjemmelshaver) sender krav om sammenslåing (skjema) sammen med eventuelle vedlegg.

Behandlingsprosessen: Kommunen kontrollerer kravet og gir sin godkjenning dersom vilkårene er oppfylt. Kommunen sender melding om godkjenningen til tinglysing. Tinglysingsmyndigheten avgjør endelig om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og sender melding om sammenslåing til kommunen. Kommunen utsteder matrikkelbrev.

Saksbehandlingstid: 6 uker

Klagemulighet: Fylkesmannen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen, skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.
Eiendommer kan ikke slås sammen hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er gebyrfritt både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst, blir det utstedt et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 92 05 81 37 Geodata, analyser og statistikk 
Eirik Norheim 35 58 11 59 / 90 72 31 71 Forvaltning av WebKart
Publisert: 26.10.2016 09:11
Sist endret: 18.06.2021 15:00