Eiendomsgrenser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Søk om grensejustering (.pdf)

Et situasjonskart hvor det omsøkte areal er tegnet inn skal vedlegges søknaden.

Du kan bruke kommunens webkart for å lage situasjonskart

Situasjonskart kan eventuelt bestilles og kjøpes via Infoland

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Ønsker du større endringer, må du søke om arealoverføring. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (ekstern lenke).  Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Pris

Gebyr for grensejustering 

Saksgang

Saken går direkte til oppmåling. Dersom søknaden blir godkjent må det avholdes en oppmålingsforretning. Kommunen varsler alle berørte parter (rekvirent og naboer) om når forretningen skal avholdes. Ved forretningen avklares eksisterende grenser samt de nye grensene som avmerkes og registreres i Matrikkelen.Det justerte arealet legges direkte inn i den andre eiendommen og eiendomsretten blir automatisk overført når forretningen er ført i Matrikkelen. Saksbehandlingstid er max 16 uker. Eventuell klageinstans er Fylkesmannen.

Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Dette gjelder også for tidligere oppmålte grenser der grensemerket er borte.

Søk om grenseoppmåling (.pdf)

Et situasjonskart der de ønskede punkter er avmerket skal vedlegges søknaden.

Du kan bruke kommunens webkart for å lage situasjonskart

Situasjonskart kan eventuelt bestilles og kjøpes via Infoland

Mer om kriterier for klarlegging av eksisterende grense

Der grensene er fastsatt og koordinatbestemt tidligere gjennomføres saken som en  grensepåvisning. Aktuelle grensenpunkt blir da satt ut og merket med godkjente grensemerker. Dersom grensene ikke er fastlagt tidligere, eller grensene ikke lar seg rekonstruere, må partene påvise sine grenser. Hjemmelshaver eller fester må underskrive på søknadsskjemaet. Det må legges ved et kart som viser hvilke grensepunkter som ønskes satt ut eller hvilke grenselinje som ønskes klarlagt.

Pris

Gebyr for grensejustering

Saksgang

Saken går direkte til oppmåling. Saksbehandlingstid er max 16 uker. Eventuell klageinstans er Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 92 05 81 37 Geodata, analyser og statistikk 
Eirik Norheim 35 58 11 59 / 90 72 31 71 Forvaltning av WebKart
Publisert: 26.10.2016 09:09
Sist endret: 03.01.2023 10:08