Tilskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Her finner du en oversikt over Skien kommunes tilskuddsordninger, både kommunens egne og ordninger, og tilskudd vi videreformidler fra ulike statlige ordninger. Har dere spørsmål rundt tilskudd eller arrangementer, ta kontakt med kontaktpersonene du finner under de ulike ordningene. 

Tilskudd kulturarrangement

Planlegger dere et kunst- eller kulturarrangement? 
Dere kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti. Arrangementet må være publikumsretta og ikke kommersielt. Eksempler på arrangementer det kan søkes til er konserter, dans- og teaterforestillinger, litteraturformidlinger og utstillinger.
Send søknaden minst en måned før arrangementet skal gjennomføres.

Søk her

Kriterier for å søke:
 • Kulturarrangementet må gjennomføres i Skien og være åpent for alle.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av arrangementet (tittel, innhold, medvirkende, tid og sted) og budsjett.
 • Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.
 • Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune, kan ikke søke.
Slik søker du

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.
Husk å legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er minimum en måned før arrangentet finner sted. Det kan ta oss opp til tre uker å behandle søknaden, så det er lurt å søke i god tid.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

Tilskudd kulturprosjekter

Det er ikke midler igjen under ordningen Tilskudd kulturprosjekter i 2022. Nye prosjektmidler blir, avhengig av kommunens budsjettprosess, lyst ut i 2023. 

Vi gir tilskudd til utvikling av nye kunst- og kulturprosjekter/produksjoner, for eksempel innenfor:

 • musikk
 • scenekunst
 • visuell kunst
 • film
 • litteratur
 • lokalhistorie

Frivillige foreninger, kunstnere og andre kulturaktører kan søke om støtte til kulturprosjekter. Prosjektet må være knyttet til Skien kommune - enten gjennom søker eller innhold. 

Slik søker du

Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes som epost skien.postmottak@skien.kommune.no. eller i ordinær post til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturprosjekt

Søknadsfrist

Søknadsfrist er fortløpende. Behandlingstid er inntil 3 uker.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Tilskudd kulturarrangører

Er du arrangør av en rekke kulturarrangementer gjennom året? Eller planlegger du en festival? Dersom arrangementene er publikumsretta og ikke-kommersielle kan du søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Man kan ikke søke tilskudd til enkeltarrangementer herfra.

Kriterier for å søke

Arrangementserien eller festivalen må gjennomføres i Skien.

Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune kan ikke søke.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

 • prosjektbeskrivelse med spesifisert arrangementsplan/festivalprogram
 • budsjett
 • rapport med regnskap fra siste års virksomhet

Søknad sendes som epost til skien.postmottak@skien.kommune.no. eller i ordinær post til

Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturarrangør.

Søknadsfrist

For vårprogram/festivaler i første halvår: 15. desember.

For høstprogram/festivaler i andre halvår: 15. mai.

For søknader som gjelder program for hele året er fristen 15. desember.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Ingrid Betten, tlf. 478 06 480.

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus

Denne ordningen samordnes fra og med 2022 med en ny støtteordning til drift av organisasjonseide klubbhus.

Se informasjon om den nye tilskuddsordningen lenger ned.

Refusjon av eiendomsgebyr

Denne ordningen  erstattes fra og med 2022 av en ny støtteordning til drift av organisasjonseide klubbhus.

Se informasjon om den nye tilskuddsordningen under.

Tilskudd til drift av organisasjonseide klubbhus

(Retningslinjer vedtatt av bystyret i sak 172/21)

Kultur - og idrettsforeninger som er hjemmehørende i Skien kan søke om støtte til drift av organisasjonseide klubbhus/forsamlingshus/grendehus (heretter kalt klubbhus).

Eksempler på type foreninger som kan søke: idrettslag, kor, korps, orkestre, teatergrupper, historielag, speidergrupper, «grønne foreninger», religiøse foreninger uten tilskudd som trossamfunn, velforeninger og grendelag.

Drift og utbedringer

Det gis støtte til ordinær drift av klubbhuset. Kulturforeninger kan også søke midler til mindre utbedringer av lokalet.

Tilskudd gis for det året søknaden mottas. Tilskudd gis ikke etterskuddsvis for tidligere år.

Organisasjoner med flere undergrupper søker samlet gjennom sin hovedforening.

Midlene i tilskuddsordningen (totalt 1,5 mill i 2022) fordeles på følgende måte:

 • 70 % av tilskuddspotten tildeles foreningene basert på deres netto driftsutgifter knyttet til klubbhuset.
 • 20 % av tilskuddspotten tildeles foreningene basert på antallet medlemmer under 20 år.
 • 10 % av tilskuddspotten fordeles etter skjønn/til mindre utbedringer/investeringer.
Kriterier for å søke
 • Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister og i frivillighetsregisteret.
 • Organisasjoner skal ikke ha ulovlig eller støtende formål, herunder rasistiske organisasjoner og/eller organisasjoner som diskriminerer mennesker, organisasjoner som fremmer negative holdninger til mennesker på basis av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.
Unntatt fra ordningen
 • Religiøse foreninger/menigheter som mottar statlig støtte som trossamfunn. Det kan likevel gis støttet til drift av speiderhus selv om de er eid av menigheter som mottar tilskudd som trossamfunn. Det må da leveres separat driftsregnskap for speiderhuset og medlemstall i speidergruppa oppgis.
 • Idrettslag kan ikke tildeles midler til rehabilitering av klubbhus fra denne ordningen, da det eksisterer en egen særskilt tilskuddordning for idretten til dette.
 • Det gis ikke støtte til foreninger som har som sin oppgave å samle inn midler som fordeles videre til andre (veldedige foreninger), eller til interesseorganisasjoner (fagforeninger, politiske partier eller yrkessammenslutninger osv).
 • Det gis ikke støtte til drift av foreningslokaler som leies ut til kommersiell næringsvirksomhet. Utleie av lokalet som selskapslokale eller forsamlingslokale regnes i denne sammenheng ikke som kommersiell næringsvirksomhet.
 • Det gis ikke støtte til lokaler som brukes som hybler/boliger til foreningens medlemmer eller eksterne brukere.
Krav til søknaden

Det søkes på eget skjema (se under) hvor vi krever opplysninger om:

 • Regnskapstall for driften av klubbhuset (herunder utgifter til VAR, strøm, forsikring, renhold, ordinært vedlikehold osv. og evt. utleieinntekter). Midler avsatt til investeringer/utbedringer holdes utenfor.
 • Antall medlemmer under 20 år pr. 31.12. foregående år.
 • Hvor vidt lokalet også leies ut til andre enn foreningens egne medlemmer (grendehusfunksjon).

Kulturorganisasjoner som søker om støtte til utbedringer (investering) må i tillegg inneholde:

 • Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til
 • Budsjett for tiltaket
 • Årsmelding for forrige år
 • Aktivitetsplan for klubbhuset/grendehuset gjeldende år
Slik søker du

Det må søkes på eget skjema. Søknadsfristen er 1. april og søknader som kommer inn etter dette vil ikke bli behandlet.

Søk her

Klageadgang

Ved første gangs tildeling (2022) legges fordelingen av midlene fram for UKIFF til behandling.Foreninger og lag gis anledning til å påklage tildelingen og klagene legges fram for UKIFF for avgjørelse.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen tlf. 900 68 041, Ingrid Betten, tlf. 478 06 480 og Eli Haugland, tlf. 950 01 566.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00. 

Lokalutvalgsmidler

Skien kommune deler årlig ut lokalutvalgsmidler. Lokalutvalgene behandler søknadene, og avhengig av antall innbyggere i området, har hvert utvalg fra kr. 20 000 - 40 000 til utdeling. 

Kriterier for å søke

Alle som driver aktivitet i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke. Bystyrets intensjon er at frivillige lag og foreninger for barn og unge prioriteres, men at lokalutvalgsmidlene også kan gå til frivillige organisasjoner med andre formål. Det gis ikke tilskudd til drift. 

Slik søker du

Søknadene som behandles skal være korte og konkrete og angi hva midlene skal brukes til. 

Oppgi hvilket lokalutvalg det søkes om lokalutvalgsmidler fra. Skriv dette i emnefeltet og i selve søknaden. Her finner du oversikt over lokalutvalgene i Skien

Søknad sendes på e-post til skien.postmottak@skien.kommune.no

Søknadsfrist

Søkandsfrist for 2023 er 19. februar. 

Tilskudd kommunale aktivitetsmidler idrett

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til arrangement og tiltak som fører til økt fysisk aktivitet. Kulturkontoret har kr. 200.000,- til dette.

Søk  her

Kriterier for å søke

Organisasjonen må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.

Slik søker du

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.

Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er minimum en måned før arrangentet finner sted. Det kan ta oss opp til tre uker å behandle søknaden, så det er lurt å søke i god tid.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf. 900 06 841.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00. 

Lokale aktivitetsmidler - LAM (Skien idrettsråd)

Formålet med tilskuddsordningen til lokale idrettslag er å støtte opp om den frivillige medlemsbaserte idrettens arbeide for barn (6-12 år) og ungdom  (13-19 år). På bakgrunn av antallet barn og ungdom i kommunene er det avsatt en sum til fordeling mellom idrettslagene i alle landets kommuner. Idrettsrådet skal fordele det avsatte beløp mellom idrettslagene i sin kommune. Alle lag som aktiviserer barn og unge skal tildeles minimum kr. 1.000,- i støtte uten å måtte sende søknad om midler.

Overordnede retningslinjer for fordeling av midler er:

 • Støtte skal kun gis til de idrettslag som driver (idrettslig) virksomhet for barn (6-12 år) og / eller ungdom (13 – 19 år) 
 • Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 del av midlene tilfaller hver målgruppe. Idrettsforbundet ønsker at tiltak for ungdom (13-19 år) skal prioriteres i forhold til barn.
 • Utøvere med spesielle behov (bl.a. funksjonshemmede) skal ivaretaes ved fordelingen.

I henhold til vedtak på Skien Idrettsråds årsmøte 04. april 2022 fordeles midlene for Skien kommune slik:

2/3 deler av det samlede tilskudd fordeles etter registrerte medlemstall for hvert enkelt idrettslag/forening i aldersgruppene 6-12 år og aldersgruppen 13-19 år. Den resterende 1/3 del av tilskuddet fordeles etter søknad til ulike tiltak som hvert enkelt lag/forening har planer om og som kan relateres direkte til aktivitet for gjeldene aldersgrupper.

Eksempel på dette kan være:

 • Tiltak for å få barn og unge tilbake til idretten.
 • Spesielle tiltak som gjør sitt til at aktiviteten øker i nærmiljøet.
 • Tilrettelegging for økt aktivitet for funksjonshemmede.
 • Legge til rette for at nye grupper barn og ungdom finner idrettstilbudet så
 • attraktivt at de vil delta.
 • Utdanne ledere og trenere innen barne- og ungdomsidrett.

Søknad på lokale aktivitetsmidler for 2022 sendes Skien Idrettsråd med frist 20. juni 2022.

Det kreves ikke oppgitt medlemstall for gjeldende aldersgrupper som tidligere år da dette hentes ut av idrettsregistreringen for det enkelte lag/forening.

Søknad sendes på epost til Skien Idrettsråd ved Dag Nielsen, mail dag.nielsen@megaflis.no

Kontaktinformasjon

Skien Idretssråd, ved leder Dag Nielsen, tlf 971 95 333.

Tilskudd statlige spillemidler

Frivillige organisasjoner kan søke statlige spillemidler til idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg. Ta kontakt med kulturkontoret dersom dere vurdere å søke om spillemidler.

Søknadsprosessen

Alle søkere må kontakte kulturkontoret for en gjennomgang av søknaden.

Tidligere innsendte søknader må fornyes hvert år fram til søknaden er innvilget.

Dere søker via elektronisk søknadskjema. Lenke til dette får dere av kulturkontoret.

Søknadsfrist

1. oktober. Saksbehandlingstiden er ca. 8 måneder.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf. 900 68 041.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

Kommunale midler til idrettsanlegg

Skien kommune har satt av 1,5 millioner kroner til nybygg/rehabilitering av idrettsanlegg. Ta kontakt med kulturkontoret dersom dere vurdere å søke om spillemidler.

Søknadsprosessen

Alle søkere må kontakte kulturkontoret for en gjennomgang av søknaden.

Tidligere innsendte søknader må fornyes hvert år fram til søknaden er innvilget.

Dere søker via elektronisk søknadskjema. Lenke til dette får dere av kulturkontoret.

Søknadsfrist

1. oktober. Saksbehandlingstid for kommunale anleggsmidler er ca. 4 måneder.

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Lene Borvik Larsen, tlf. 900 68 041. 
Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

Driftstilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Vi gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Skien kommune. Organisasjoner som søker driftstilskudd må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Driftstilskuddet gis pr. medlem.

Skolekorps og idrettslag er unntatt fra denne ordningen.

Søk her

 

Hvordan søke

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. Klikk på "Søk her"-knappen ovenfor.

Husk å legge ved:

 • Liste over medlemmer under 19 år
 • Regnskap for forrige år
 • årsmelding
 • budsjett for søknadsåret
 • aktivitetsplan
Søknadsfrist

1. april. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Saksbehandlingstiden er ca. 2 måneder.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret, Henrik Ibsensgate 2, Skien. 

Tlf. sentralbord 35 58 10 00.

 

Tilskudd ungdomsaktiviteter (Skien ungdomsråd)

Planlegger dere et arrangement/aktivitet for ungdom i Skien? Da kan dere kan søke om tilskudd fra Skien Ungdomsråd. Ungdomsrådet har en tilskuddspott på kr. 100.000,- til fordeling årlig. Det kan gis støtte til f.eks. konserter, forestillinger, utstillinger, kurs, samlinger, fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 – 25 år. Det er ingen klagerett på ordningen.

Kriterier

Arrangementet/aktiviteten må være publikumsretta.
Arrangementene/aktivitetene det søkes om støtte til må være rusfrie.
Både ungdom og foreninger som gir tilbud til ungdom kan søke.

Søknadene vurderes etter

 • Graden av ungdomsinvolvering
 • Hvor bredt aktiviteten når ut
 • Graden av nyskapning
 • Hvor vidt søker har mottatt, eller mottar tilskudd fra andre (må opplyses om i søknaden)

Søknaden må inneholde opplysninger om hvem som søker, hva det søkes til, når arrangementet/aktiviteten skal gjennomføres og et budsjett. Etter at arrangementet eller aktiviteten er gjennomført må det leveres en enkel rapport.

Det gis ikke støtte til
 • utstyr til enkeltpersoner.
Søknadsfrist

Midlene fordeles likt på fire bolker, med tilhørende søknadsfrister:

1. mars (for arr. april – juni)
1. juni (for arr. juli – september)
1. september (for arr. oktober – desmber)
15. desember (for arr. jan – mars)

Retningslinjene ble vedtatt av ungdomsrådet i møte 6. mars 2023.

Søknad sendes til

Skien kommune
Skien ungdomsråd, v/ Frederik Lervåg, fritidsenheten

PB. 58,
3701 SKIEN

eller på mail til skien.postmottak@skien.kommune.no og merkes "Søknad ungdomsrådet".

 

 

Tilskudd til integreringsarbeid – IMDi-midler

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns-og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn.

Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd.

Søk her

Hva kan dere søke støtte til

A)  Tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement for innvandrere og øvrig befolkning.

B) Tilskudd for å øke kunnskap om det norske samfunnet, og styrke kvalifisering for utdanning og arbeid blant innvandrere.

C) Tilskudd for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Kriterier for tilskudd

a) Aktiviteten må foregå i Skien.

b) Det er bare frivillige lag og organisasjoner som kan søke.

c) Dere må ha organisasjonsnummer.

d) Aktiviteten skal fremme samarbeid mellom ulike nasjonaliteter og organisasjoner.

e) Aktiviteten kan ikke være et internt arrangement, kurs eller en medlemsfest.

Kriterier for driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner

a) Dere må oppgi organisasjonens formål.

b) Organisasjonen må holde til i Skien.

c) Organisasjonen må ha eksistert i minimum to år.

d) Dere må legge frem medlemsliste når dere søker. Medlemmene må ha betalt kontingent og være bosatt i Skien. Dere må ha minimum 20 medlemmer for å søke.

e) Dere må legge frem regnskap og årsrapport når dere søker.Søknadsfrist og klagemulighet

Søknadsfrist er 1. mai

Avslag
Denne tilskuddsordningen forvalter vi på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIi). Hvis dere har fått avslag på en søknad om IMDi-midler, kan dere klage. Fristen er 3 uker fra man mottar vedtaket. Klagen sendes til Skien kommune.

Kontaktinformasjon

Del A, og driftstilskudd: Kulturkontoret ved Caroline Wahlstrøm, telefon: 959 37 426.
Del B: Levekårskoordinator Ann-Beate Myhra, telefon 90171532
Del C: Sosialmedisinsk senter ved Tore Anton Svanes, telefon 47835730

 

Tilskudd til helse- og velferdsformål

Tilskuddsordningen for helse- og velferdsformål skal fremme helse og forebygge sykdom hos kommunens innbyggere. Tilskuddene skal støtte tiltak som bidrar til å realisere politiske og administrative mål for tjenestene, og som kommer i tillegg til kommunens eget arbeid. Tiltakene det kan søkes tilskudd for skal være i tråd med kommunens satsingsområder og utfordringer innen helse og velferd.  

Søk her

 • Frivillige lag og foreninger, organisasjoner, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider med tiltak i Skien kommune. Tiltakene kan ikke motta midler til samme drift fra andre områder i Skien kommune.
 • Lag og organisasjoner med virkeområde få mennesker ut i lønnet arbeid prioriteres særskilt.
 • Bidra til å realisere politisk vedtatt handlingsprogram for helse og velferd og kommunedelplan for helse og omsorg.
 • Bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggere i Skien kommune.
 • Bidra til økt livskvalitet og egenmestring, samt fremme det frivillige engasjementet.
 • Bidra til økt samskaping (samarbeid mellom kommunen, private og frivillige lag og organisasjoner).
 • Bidra til helsefremmende og forebyggende aktiviteter
 • Midler til enkelttiltak eller til delvis støtte av tiltak som går over flere år.
 • Midler til drift og organisasjonsstøtte (som f.eks. husleie, strøm, lønn, medlemsaktiviteter)
 • Midler til kommunale eller interkommunale prosjekter (kostnader knyttet til avgrensede tiltak).

Søknadsfrist for 2023 er 1. november. 

Svar på søknaden og eventuelt utbetaling vil årlig foreligge innen utløpet av februar for det året søknaden gjelder for, basert på politisk behandling. Totalrammen for tilskuddsordningen blir bestemt i forbindelse med den politiske budsjettbehandlingen i desember. Rammen for 2022 var kr. 662 000.

 

Kontaktinformasjon

Kulturkontoret ved Eivind Løberg, tlf. 916 38 664.
Tlf. sentralbord 35 58 10 00. 

 Tilskudd musikktiltak (Skien musikkråd)

Skien Musikkråd disponerer kr 60.000,- til aktiviteter for sine medlemsorganisasjoner.

Kriterier for å søke

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. Tilskuddet utbetales når prosjektet er gjennomført.

Kun medlemmer av Skien Musikkråd kan søke. 

Slik søker du

Skriftlig søknad sendes til:

Skien Musikkråd v/Øyvind Strand, Mælagata sør 25, 3716 Skien

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon

Skien Musikkråd, leder Øyvind Strand.

Utdanningsstipend (Skien musikkråd)

Skien musikkråd deler ut utdanningsstipend hvert andre år (i år med ulike tall). Søker må være medlem av en organisasjon eller lag tilsluttet Skien musikkråd. 

Statutter

Statutter - pdf

Søknadsskjema

Søknadsskjema - pdf

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni. 

Kontaktinformasjon

Skien Musikkråd, leder Øyvind Strand. E-post: oeyvind.strand@gmail.com

 

Fritidskortet

Klikk her for informasjon

Kontaktinformasjon

Fritidsenheten ved Tonje Johansen

Kontingentkassa

Målgruppa for Kontingentkassa er barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk og har bostedsadresse i Skien.

Hva kan det søkes støtte til?

Støtten skal dekke kontingent eller utstyr som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Vi gir inntil kr. 4.000,- pr. person i året. Tilskuddet gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte. 

Hvem kan søke?

Ledere, ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.

Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du

 Søk her  Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet. 

 

Kontaktinformasjon

Fritidsenheten ved Aleksandra Mijatovic, telefon 476 70 258

Fritidsfondet

En støtteordning som har som formål å gi barn og unge fra familier med vedvarende lavinntekt mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og skal være et supplement til Kontingentkassa.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist)

Hva kan det søkes støtte til?

Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til en organisert fritidsaktivitet og/eller bidrar til rekruttering til faste organiserte aktiviteter.

Inntil kroner 5.000,- i tilskudd per barn per år

Hvem kan søke?

Ledere, ansvarlige for lag/foreninger eller representanter for offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, NAV, Forebyggende helse eller miljøterapeut på skole.

Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Fondet finansieres gjennom bidrag fra Skien kommune, næringslivet, lag og foreninger.

Krav til søker

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familien er i en slik situasjon at utgiftene ikke kan dekkes av familien.

Slik søker du

Søk her  Vær nøye med å lese informasjonsbrevet og fylle ut hele søknadsskjemaet. 

Vil du bidra?

Ønsker du, din bedrift eller organisasjon å bidra til at barn og unge i Skien får en innholdsrik fritid?

Du kan vippse ditt bidrag til 783174 - Fritidsfondet Skien kommune eller sett det inn på kontonummer 1506.85.67928.

 

Kontaktinformasjon

Fritidsenheten ved Aleksandra Mijatovic, telefon 476 70 258

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tilskuddet til tros-, og livssynssamfunn er flyttet fra kommunen til Statsforvalteren. Du kan lese mer hos Statsforvalteren

Tilskudd fra Flerkulturelt utvalg

Retningslinjer
 • Aktiviteten må foregå i Skien
 • Tiltaket må fremme mangfold og inkludering
 • Tiltaket bør stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for en flerkulturell befolkning.
 • Ved søknad om støtte til arrangementer eller aktiviteter vil det være en fordel om arrangør eller medansvarlig har flerkulturell bakgrunn.
 • Det kan maksimalt søkes om et tilskudd på 10000 kr.
 • Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket og budsjett.

 • Det er ønskelig med en enkel rapport/tilbakemelding i ettertid på hvordan tiltaket har fungert.

Søknadsfrist

Søknader blir behandlet fortløpende fra januar til november.

Kontaktinformasjon

Søknad kan sendes på e-post til sekretær i Flerkulturelt utvalg:

Camilla Madeleine Strøm

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for frivilligheten.

Skien kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og tilbyr foreninger i Skien å registrere seg her. Det er gratis for foreninger som har adresse i Skien kommune og et organisasjonsnummer å benytte seg av tjenesten.

Tilskuddsportalen.no

 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Neste søknadsrunde åpner 18. januar 2023, med søknadsfrist 15. februar klokken 13.00. I neste søknadsrunde kan dere søke støtte for perioden oktober, november og desember. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Mer informasjon på nettsiden til Lotteristiftelsen.  

 

Publisert: 21.10.2016 09:58
Sist endret: 08.03.2023 09:25