Utbyggingsavtaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om utbyggingsavtaler, ta kontkat med 

Knut M. Amlie, utbyggingsansvarlig
telefon : 91 33 34 83
epost : knut.amlie@skien.kommune.no.

Generelt om utbyggingsavtaler

Hvorfor lage utbyggingsavtaler?

Utbyggingsavtaler er et verktøy som stimulerer til den ønskede utviklingen i kommunen. I utbyggingsavtalene tilrettelegges det for bolig- og næringsutvikling som er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Overordnede planer som kommuneplanen og reguleringsplaner, beskriver blant annet utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom. Disse planene sier imidlertid ingenting om hvem som har ansvaret for å bygge eller hvem som skal finansiere de offentlige tiltakene. Dette forhandles frem og bestemmes i en utbyggingsavtale. For utbygger gir en utbyggingsavtale nødvendig forutsigbarhet. Kommunen sikrer ansvarsavklaringer og økonomiske bidrag fra utbygger dersom offentlig infrastruktur eller offentlige rom søkes opparbeidet eller endret.

Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler

Skien bystyre vedtok prinsippsak for bruk av utbyggingsavtaler 7. mai 2020. Kommunen har utarbeidet en mal for utbyggingsavtaler.

En forutsetning for å inngå utbyggingsavtale, er at det foreligger en arealplan. Det kan være en kommunedelplan eller en reguleringsplan. Arealplaner fastlegger hvordan arealene kan disponeres gjennom plankart og bestemmelser. En arealplan sier ikke noe om hvordan den offentlige infrastrukturen skal finansieres, eller hvem som skal bygge den. En utbyggingsavtale er en privatrettslig avtale mellom kommunen og en grunneier eller utbygger. Avtalen avklarer utbygging av offentlig infrastruktur for å sikre gjennomføring av arealplanen.

Selv om en utbyggingsavtale forutsetter at det foreligger en arealplan, så oppfordres utbygger å starte arbeidet med en utbyggingsavtale tidlig, gjerne parallelt med reguleringsprosessen. På denne måten kan utbygger i en tidlig fase få indikasjoner på hvordan en utbyggingsavtale kan se ut – og ikke minst få indikasjoner på hvordan kommunen forventer at et ansvarsforhold og en finansieringsmodell vil se ut.

Samarbeid om merverdiavgift i utbyggingsprosjekter

Samarbeid om hvem som betaler merverdiavgift på offentlig infrastruktur, er et vesentlig bidrag for å redusere kostnaden i et prosjekt, og skaper dermed større sannsynlighet for gjennomføring. Justeringsrett er retten til å kunne søke staten om fradrag eller kompensasjon for den inngående merverdiavgiften som en utbygger har eller pådrar seg i forbindelse med opparbeidelse av et tiltak eller anlegg i det offentlige rom. Det finnes to modeller.

Justeringsmodellen

Utbygger og entreprenør inngår en avtale om den offentlige infrastrukturen, og utbygger inngår en avtale om justeringsrett med kommunen. Under bygging av den offentlige infrastrukturen, har utbygger kostnad for merverdiavgift som må betales fortløpende. Når prosjektet er ferdig, overføres den offentlige infrastrukturen vederlagsfritt til kommunen, og kommunen overtar retten til å søke staten om fradrag eller kompensasjon for inngående merverdiavgift (justeringsretten). Kommunen utbetaler et beløp til utbygger som tilsvarer nåverdi-justert merverdiavgift når infrastrukturen overtas.

Anleggsbidragsmodellen

Kommunen inngår en entrepriseavtale med entreprenøren som skal bygge den offentlige infrastrukturen. Det betyr at alle offentlige krav, som blant annet lov og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften, skal anvendes siden det er kommunen som er byggherre. Fordelen med modellen er at merverdiavgift på offentlig infrastruktur ikke blir en del av prosjektkostnaden for en utbygger, og at merverdihåndteringen avsluttes når prosjektet er ferdig.  

Viktige prinsipper for utbyggingsavtaler i Skien kommune
  • Skien kommune tilbyr utbyggingsavtaler innenfor Skien kommunes grenser. I større og komplekse byomformingsområder skal det inngås utbyggingsavtaler.
  • Som et hovedprinsipp skal utbyggerne, innenfor et utbyggingsområde, selv bære alle utbyggingskostnadene med teknisk og blå/grønn infrastruktur, som er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplanen, innenfor rammen i Plan- og bygningsloven § 17-3.
  • Samarbeid om merverdiavgift i justeringsmodellen og anleggsbidragsmodellen:  
  1. Samarbeid om merverdiavgift skal som hovedprinsipp følge justeringsmodellen.
  2. Samarbeid om merverdiavgift ved bruk av anleggsbidragsmodellen skal kun unntaksvis benyttes når det ansees som særdeles viktig for utviklingen av Skien.

Skien kommune har bærekraftsmål som overordnede føringer. På de områder Skien kommune har eierskap skal disse målene vektlegges.

Det er vedtatt et risiko- og administrasjonsgebyr for samarbeid om merverdiavgift på 3% av anleggskostnad eksklusiv merverdiavgift.

Hvordan blir avtalen utarbeidet og vedtatt?

1. Varsel om oppstart av forhandlinger mellom kommune og utbygger/grunneier.
2. Innspill - berørte parter har mulighet til å komme med innspill og kommentarer.
3. Forhandlinger om utbyggingsavtalen kan med fordel pågå samtidig med utarbeidelse av reguleringsplan. Endelig utbyggingsavtale forutsetter reguleringsplan godkjent i bystyret.
4. Vurdering av utbyggingsavtale i forhold til offentlige innkjøpsbestemmelser må gjennomføres.
5. Utkast til fremforhandlet utbyggingsavtale legges ut til offentlig høring.
6. Vedtak - utbygger signerer avtalen og sender den til kommunen. Dersom det er en enkel utbyggingsavtale, kan kommunedirektøren signere avtalen. Mer omfattende avtaler skal behandles politisk, se prinsippsak om bruk av utbyggingsavtaler. Bystyret vedtar utbyggingsavtalen og avtalen blir kontrasignert.

Bakgrunnsdokumenter

Prinsippsak om utbyggingsavtaler vedtatt av Skien bystyre 7. mai 2020

Skien kommunes mal for utbyggingsavtaler 

Skien kommunes mal for justeringsavtaler

Varsling/kunngjøring av utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler som er varslet igangsatt siden august 2021

Følgende utbyggingsavtaler er varslet igangsatt etter august 2021. Det er anledning for berørte parter å komme med innspill.

- Gbnr 54/32 - Bjørkelund, Tufte
- Del av Nenseth gård

- Del av Tollnesmoen
- Gulset lokalsenter felt S2

- Håvundvegen 371
- Strømdaljordet 58
- Rødmyr sør
- Menstad næringspark
- Hentiåsen
- Søndre Bjørntvedt
- Bølevegen 80
- Klosterøya sørvest

Utbyggingsavtaler som ligger ute på høring
Sak Uttalefrist
Utbyggingsavtale for Hentiåsen, trinn 1.  03.04.2023

 

 

 

Utbyggingsavtaler / Justeringsavtaler som nylig er godkjent

Justeringsavtale for Strømdaljordet

Avtale om bidrag til gangbro over Bryggevanne

Klosterøya sørvest 

Utbyggingsavtale Gamle Siljanveg 6

Utbyggingsavtale for Lekelandtomta

Justeringsavtale for Tollmotunet

Justeringsavtale for Hoppestad nord

Justeringsavtale for Hoppestad sør

Utbyggingsavtale for Kverndalen

Utbyggingsavtale for Gromstul 

Utbyggingsavtale Skien Brygge

Publisert: 14.05.2020 13:22
Sist endret: 25.02.2023 13:41