Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystyret vedtok områderegulering for Stevneplassen i sitt møte 4. oktober 2018. 

 


Plankart for Stevneplassen etter vedtak i bystyret 4. oktober 2018. Det som er markert i grønt er blant annet regulert til park, idrett og aktivitet.

Stevneplassen som aktivitets- og bydelspark skal utvikles videre til et levende nærmiljø. Dagens aktiviteter videreføres, samtidig som det skapes muligheter for nye tilbud på området. Uteområdene sammen med brakkene og hallene skal bli et flerbruks- og aktivitetsområde for bydelen. Ny utforming og effektiv organisering vil gi nye muligheter for arrangementer og aktiviteter. Eksempler på aktiviteter er tivoli, konsert, teater, treningsapparater, treningsløype, street basket, outdoor skating og sparkesykkel, sykkelopplæring, parcours, lekeplasser, oppholdsrom, møteplasser, gjenbruksstasjon, sansehage m.m. Sammenheng og synergi mellom bebyggelse og uterom legger til rette for aktivitet og liv inn i området og vil sammen med nye forbindelseslinjer knytte området tettere til nabolaget. Innenfor grønnstrukturen er det regulert inn en lekeplass for de minste.

Bakgrunn

Stevneplassen er kommunalt eid og eiendommen har vært brukt som stevneplass siden 1921.

Selskapet Stevneplassen AS ble nedlagt i 2012, og eiendomsmassen er overført til Skien kommune. Området på rundt 60 daa er regulert til offentlig formål.

I desember 2015 vedtok bystyret premissdokumenter for Stevneplassen. Premissdokumentet og vedtaket ligger til grunn for planarbeidet som startet i 2017. I planarbeidet ble det gjennomført en medvirkningsprosess med naboer, lokalutvalg, bedrifter/virksomheter i området og frivillige organisasjoner. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en reguleringsplan oktober 2018.

 

Medvirkningsprosessen

Det ble gjennomført en omfattende medvirkningsprosess bestående av et befolkingspanel, to åpne ideverksteder, workshop med ungdom og intervjuer med enkeltpersoner. Det er fire nøkkelord som uttrykker befolkingens behov og ønsker for området:


Åpen - ønsket om en plass som er åpen for hele befolkingen og for ulik type bruk, med gode koblinger til omgivelsene. Det betyr for eksempel bedre tilgjengelighet, belysning, transparens og mulighet til flerbruk.
Sosial - ha en plass på deling – et sted hvor man deler helgen, kvelden eller treningen med andre. Da handler det om å kunne møte andre mennesker, at det finnes for eksempel en kafe, servering og tjenester, offentlige plasser og at alle kan delta på aktiviteter eller kan gjøre noe selv (egenaktivitet).
Idrett - er samlende, sunt og viktig for Skien. Baner for både bredde- og toppidrett kan bidra til en plass full av liv. Brukermedvirkningen viste at det finnes et økt behov for idrettstilbud, samlende aktivitet og større arrangementer.
Attraksjon - ønsket om at Stevneplassen er et sted for liv og røre med spennende arrangementer, konserter eller festivaler som trekker folk og gjør plassen attraktiv og noe som trigger kreativiteten. Da kan en tenke på sport og bevegelse, kultur, utsmykning, design og spennende miljøer.

 

Gjennomførte tiltak 
  • Gjerdet rundt området er fjernet.
  • Utendørs belysning er utbedret og ny belysning er på plass.
  • Gang- og sykkelforbindelser har blitt utbedret med asfalt og oppmerking.
  • Treningsapparat, benker og griller har blitt satt opp i samarbeid med borettslagene på Mæla og Falkum, Toppidrett gymnaset og Mæla ungdomsskole.
  • Street-basketball-bane er på plass - et initiativ av Skien Ghost basketball klubb.

Tiltak i 2019
  • Bygge tribune av trestokker ved basketballbanen.
  • Fjerne, beskjære og kronesikre de gamle trærne
  • Gjøre endringer i parkeringssituasjonen
  • Planlegge turveg, treningsløype, lekeplass og utendørs skate/sparkesykkelområde.
Landskapsplan 

En landskapsplaner et hjelpemiddel ved prioritering av tiltak og sørger for en sammenhengende parkstruktur. Planen viser hvor og hvilke type aktiviteter som planlegges, hvordan de forholder seg til hverandre og skaper synergier. Landskapsplanen samordner tanker og tiltak både på kort og lang sikt.

 
Publisert: 03.07.2017 08:53
Sist endret: 14.12.2022 15:05