Skien 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er Skien 2020?

Skien er en flott by og vi arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for mer liv i sentrum. Satsingen ble vedtatt av bystyret i juni 2013. Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. Kommunen jobber sammen med flere aktører i sentrum for å få til et felles løft.

I 2017 reviderte vi handlingsprogrammet og gjennom ulike medvirkningsprosesser fikk vi mange innspill til nye tiltak for sentrum. I det reviderte handlingsprogrammet ligger målene og strategiene fast, men vi har vedtatt flere nye tiltak. 

Handlingsprogram for Skien 2020

Trykksak Skien 2020

Filmen Velkommen til Skien   Welcome to Skien


Kontaktperson: leder by- og stedsutvikling Mette Gundersen, telefon 482 74 662

Samarbeidspartnere i Skien 2020

Bratsberggruppen AS   Kontorbygg AS   Bane Nor Eiendom   

Skien By   Grenland Næringsforening   Visit Telemark

 

By-lab

I 2018 åpnet vi en midlertidig bylab i Telemarksgata 10 som mange var innom. Nå er bylaben i 1 etasje på kjøpesenteret Arkaden. By-lab er et tiltak i Skien 2020, synliggjør kommunens- og private aktørers planer og prosjekter som planlegges og pågår i sentrum. Det er drøyt 30 små og store prosjekter som er gjennomført eller skal gjennomføres i sentrum de neste årene.

Oversikt planlagte prosjekter

By-laben er åpen for publikum i Arkadens åpningstider. Hverdager kl 10.00-20.00 og lørdager kl 10.00-18.00

Velkommen!

Prosjekter som presenteres i by-laben

Bakgården i kulturkvartalet

Bryggevannet rundt

Fisketrappa

Fortetting

Gang- og sykkelbru over Bryggevannet

Site Telemark - Gromstul - vårt nye industrieventyr

Kjørbekk

Kverndalen

Kverndalen bo- og dagsenter

Landmannstorget

Lie

Mosaikk

Mulighetsstudie for Arkaden

Nye Skien videregående skole

Skien Brygge

Stevneplassen

Telemark museum Brekkeparken

Tømmerkaia og Smieøya

Urbant landbruk

 

Prosjekter i Skien 2020

Bryggevannet rundt

Bryggevannet rundt er en gang- og sykkelpromenade som skal binde de nye sentrumsområdene, Klosterøya og Skien Brygge sammen med de eldre delene av sentrum. Noen strekninger er tilgjengelige i dag og skal rustes opp, andre steder skal det bygges nye forbindelser.

Flere delprosjekter rundt Bryggevannet er under planlegging. Noen skjer i privat regi, mens andre er kommunale. Flere av delprosjektene finansieres av Bypakke Grenland.

Området på Klosterøya øst utvikles med utleieboliger, næring og kultur. Gang- og sykkelforbindelse og bedre tilgjengelighet til vannet blir planlagt og gjennomført i takt med utbyggingsprosjektene. En ny bru over Damfossen, Smieøybrua, skal binde sammen Klosterøya og Smieøya. Byggestart høsten 2022 og ferdigstillelse samordnes med utbyggingen til Steinar Moe Eiendom AS.

Det er ikke mulig å få til en gang- og sykkelforbindelse forbi Mølla langs Bryggevannet på grunn av krav til sikkerhet rundt produksjonen til Norgesmøllene. Fra Smieøya går derfor forbindelsen videre på dagens gang- og sykkelvei langs Hjellevannet mellom Smieøya og fisketrappa.

Langbrygga, veien forbi Bryggeparken til Tollboden, skal få ny utforming for å gjøre byrommet hyggeligere og mer trafikksikkert. Grenland Havn skal utbedre kaia foran restaurantene. Disse prosjektene må samordnes.

En viktig lenke for å få til Bryggevannet rundt er en gang- og sykkelbru fra Klosterøya til Jernbanebrygga. Anbudsprosessen for brua pågår vinteren 2022 og bygging kan starte sommeren 2022.

Fisketrappa

Skien er Norges eneste by med kanalanlegg for båttrafikk, sluser og fisketrapp midt i sentrum. Den nye fisketrappa stod klar sommeren 2018. Anlegget er universelt utformet for at hele fem arter – laks, sjøørret, ål,niøye – og for oss mennesker. Skiensvassdraget, som renner gjennom sentrum, har helt spesielle miljøkvaliteter som vi må ta vare på. Den nye fisketrappa skal sørge for at fire viktige arter kan komme seg opp forbi kraftverkene og videre opp til gyte- og oppvekstområdene i Telemarksvassdraget.

Fisketrappa er et tett samarbeid mellom de frivillige i Grenland Sportfiskere, regulantene i Skiens Aktiemølle, Broerne 6 og Skagerak kraft, Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Skien kommune og et team kompetente fagfolk fra Multiconsult og UNI-research.

Prosjektet er unikt i den forstand at trappa inngår i et attraktivt bybilde og er første brikken i prosjektet Bryggevannet rundt. Det legges opp til at trappa og omkringliggende landskap skal benyttes til opplevelse, rekreasjon og undervisning.

Gang- og sykkelbru Klosterøya - Jernbanebrygga

Bygging av en gang- og sykkelbru mellom Klosterøya og Jernbanebrygga er viktig for å få til en sammenhengende forbindelse rundt Bryggevannet. Den vil bidra til å øke tilgjengeligheten mellom øst- og vestsiden av elva, og til at Klosterøya og Skien Brygge bindes sammen med resten av sentrum.

Brua vil krysse Bryggevannet rett nord for Katteskjær. Den blir 165 meter lang, 5 meter bred og blir universelt utformet. Brua får fjernvarme i dekket slik at den holdes snø- og isfri på vinteren. Flere benker, plassert i egne nisjer, gir mulighet for å stoppe opp og nyte utsikten.

Mindre fritidsbåter og lekterne til Norgesmøllene kan passere under brua. Ved behov, kan brua åpnes for større båter. Det er Vegtrafikksentralen i Porsgrunn som skal styre åpning og lukking av brua.

Det er Bypakke Grenland som finansierer brua, med bidrag fra eksterne aktører. Brua kan stå ferdig i 2023.

illustrasjon: soso36

Handelstorget

Handelstorget er et sentral punkt og møteplass som brukes til mange ulike små og store aktiviteter gjennom året. Under revisjonen av handlingsprogrammet for sentrum i 2017, kom det mange forslag om lek, bedre belysning, arrangementer og ikke-kommersielle aktiviteter som berører Handelstorget. De siste årene har det vært eierskifter i flere av bygårdene rundt Handelstorget. Med dem kommer nye tanker om bruken av bygningene og torget. R8s studie for det framtidige Arkaden går lengst i å tenke nytt for Handelstorget og gatene rundt.

En konsulentgruppe har vurdert de ulike innspillene og sett på hvordan Handelstorget kan møte nye behov. De har utarbeidet en idéskisse, kalt illustrasjonsplan, for torget. Gruppen har bestått av firmaene Sanden+Hodnekvam, Asplan Viak og Zenisk. Planen er et viktig grunnlag for eventuell videre planlegging og utvikling av Handelstorget og bebyggelsen rundt.

Se illustrasjonsplan for Handelstorget

Klosterøya 

På Klosterøya bygges det opp en ny bydel der hvor Norske Skog Union fabrikker drev fram til 2006. Flere offentlige og private virksomheter har etablert seg på østsiden og på vestsiden bygges det stadig flere boliger. Året før papirindustrien la ned ble det etablert en bredt sammensatt styringsgruppe som fikk i oppdrag å utrede nye muligheter for bruk av øya etter industriperioden. Styringsgruppen kom med rapporten Klosterøya nye muligheter i juni 2006. Denne rapporten, og delrapportene Klosterøyas egenart og Tematiske utredninger, tegner et bilde av Klosterøya som et sted for framtidsrettede og kreative næringer, med vekt på å fremheve og utnytte øyas unike og identitetsskapende kvaliteter.

Leiligheter, næring og offentlige bygg

På øyas vestside er det så langt bygd ca 150 leiligheter og det er rom for 150 til. Det er opparbeidet et stort friområde med badestrand langs Hjellevannet og det er flere grøntområder mellom bebyggelsen. På østsiden er det etablert mange nye arbeidsplasser i ombygde industrilokaler. Det er en stor bredde i bransjer med blant annet IT, konsulentvirksomhet, offentlige virksomhet, kunst, kultur, trening og helse. Teater Ibsen har fått nytt bygg og Telemark fylkeskommune har bygd videregående skole for 1150 elever og 160 ansatte. Bratsberggruppen prosjekterer næringsbygg på de ubebygde arealene i Gurvika, langs Klosterfossen, og ut mot elvas hovedløp. På sørspissen av øya planlegger Conceptor 70 nye leiligheter som skal stå på pæler i elva.

Steinar Moe Eiendom as har kjøpt den delen av Klosterøya som ligger nord for nye Skien videregående skole. Området kalles Tømmerkaia og har blitt omregulert for å legge til rette for parkering for den nye videregående skolen, ny bebyggelse og kjøreadkomst langs kaifronten. Adkomsten skal utformes på de gående sine premisser.

Det er bygd ca 40 boliger for Tyrilistiftelsen på området. Etter at den nye reguleringsplanen ble vedtatt, har Steinar Moe eiendom fortsatt byggingen av boliger nordover i området. Arbeidet med den store parken rett nord for Skien videregående vil begynne i 2022 og tilpasses byggingen av den nye gangbrua over elva. Gangpromenaden nordover langs Bryggevannet er påbegynt og vil bli videreført i en bro over til Smieøya i 2022 og inngå i turveiprosjektet Bryggevannet rundt.

Vi gjør det triveligere i Kverndalen

Få øynene opp for Kverndalen! Boligutbygging og nytt sykehjem drar i samme retning som bypakkeprosjekt, bymiljøtiltak og vilje og mot hos unge gründere. Til sammen investeres 800 millioner.

Den gamle middelalder forbindelsen nordfra gikk gjennom Kverndalen. Det gjorde også Kverndalsbekken som på sin ferd ned til Bryggevannet tok med seg søppel og avfall og fikk tilnavnet Lortebekk. På 1980-tallet var det en stor satsing på store forretnings- og kontorbygg i flere deler av Kverndalen. Seinere har området mistet flere byfunksjoner og har i noen år ligget stille. Nå skal området igjen få vise styrken sin. Det skjer mye i Kverndalen. Kommunen skal bygge nytt, urbant sykehjem og Bratsberg gruppen med samarbeidspartnere gjennomfører et stort boligprosjekt øst for Lietorvet. Det er satt av midler i Bypakke Grenland til opprusting av de offentlige arealene i Kverndalen.

Blant annet skal hovedsykkelforbindelsen mellom Skien stasjon og sentrum få en bedre utforming gjennom Kverndalen. Første etappe av hovedsykkelforbindelsen langs det nye boligprosjektet øst for Lietorvet er ferdig prosjektert. Planen for området skal legges fram politisk våren 2022.

Små og store initiativ popper opp – fra Norges eneste sykkelfabrikk som åpnet i 2017 og relanserer sykkelmerket Speed, til åpen kjøkkenhage ved gamle hotell Ibsen. Det er mange tiltak og prosesser som må koordineres i et felles løft. De store utbyggingsprosjektene må sys sammen med alt det andre som skal skje. Det er gjennomført flere idéverksteder i samarbeid med aktørene i Kverndalen. Temaene det jobbes med er blågrønn struktur (overvann og grønnstruktur), mobilitet og bevegelsesmønster, byliv og folkehelse. Resultatene vil danne grunnlaget for videre planlegging, på kort og lang sikt.

Kverndalen i fugleperspektiv. foto: Dag Jenssen

Landmannstorget

Landmannstorget sett med fugleperspektiv. 

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget ble offisielt åpnet 22. september 2020. 

Prosjektet er finansiert med midler fra  Bypakke Grenland.

Les mer om prosjektet.

Langbrygga

Jernbanebrygga, veien bak byggene på Langbrygga, er utvidet slik at det er plass til to biler i bredden. Dette bidrar til mindre trafikk på Langbrygga foran bygningene. Det skal også bli tydeligere at hovedsykkelruta går bak byggene. Arbeidet er finansiert med belønningsmidler og kommunes investeringsmidler.

Langbrygga sør skal rehabiliteres. Grenland havn starter arbeidet høsten 2022. Skien kommune skal utvide lekeplassen og endre trafikkløsningen med bedre universell utforming. Arbeidet starter i løpet av 2023. 

Adkomsten på hele Langbrygga blir trolig redusert størstedelen av 2023.

Lek i sentrum

Skien kommune har et spesielt fokus på å øke attraktiviteten til sentrum i "Skien 2020 – handlingsprogram for sentrum". Tilrettelegging for aktive byrom og lek er en viktig del av satsingen.

Lek i sentrum kan ha mange former. I nye prosjekter vil det anlegges noen rene leke- og aktivitetsplasser, mens andre steder vil leken være integrert på andre måter i anlegget. Et eksempel på det er vann som er attraktivt for barn å leke med, enten i form av små vannstråler som på Landmannstorget eller ved at det bygges grunne vannspeil barna kan vasse i. En annen måte å skape lekemuligheter på, er å lage skulpturer eller terrengformer som også kan ha en leke- og klatrefunksjon.

Bryggeparken aktivitetsplass

Bryggeparken aktivitetspark ble ferdigstilt sommeren 2014.

Aktivitetsplassen består av lekeutstyr som inviterer til ulike aktiviteter for barn og unge. «Spaceball» klatrefigur, mobile hoppesopper, faste hoppelementer, trampoliner, karuseller, gyngedyr, vippe og huske er noe av det du kan prøve. De voksne er også ivaretatt, med benker og bord. Her kan de sitte godt og ha full oversikt over barnas lek.

PROSJEKTFAKTA

Landskapsarkitekt: Skien kommune

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Skien sentrum

Oppdragsgiver/byggherre: Skien kommune

Byggeår/ferdigstilt: 2014

Prosjektperiode: 2014

Areal/Størrelse: 300 m2

Kostnad inkl mva: 1,5 mill (budsjettert)

Prosjektansvarlig: Mette Gundersen

Prosjektering og prosjektledelse/prosjektutførelse: Marja Skotheim Folde og Lene Borvik Larsen.

UNIQA AS har stått ansvarlig for leveranse av apparater og gjennomføringen av byggearbeidene i tett samarbeid med Skien kommune.

«På Bryggeparken var vi så heldige å arbeide sammen med kommunens egne arkitekter for å omskape en liten lekeplass med tilhørende gressplen til et unikt og innbydende område for barn i alle aldre og voksne. Fargespillet i underlaget og lekeskulpturene gjør Bryggeparken til en lekeplass man legger merke til, som man vil tilbake til gang etter gang etter gang….» Thorstein Hagen, daglig leder i Uniqa Norge.

Anleggsgartner: Grenland Hageselskap.

Underleverandører: UNIQA AS har levert helstøpt gummibelegg installert av TBL-Multiservice ved ansvarlig Thomas Larsen, SPACEBALL fra Berliner Seilfabrik , LOOP og HoPOP fra Out-sider og Hærverkssikre trampoliner fra EUROTRAMP. Kompan har levert apparatene i den eksisterende lekeplassen og en ny SUPERNOVA. Lek og Trivsel har levert grønne hoppesopper fra STILLUM. Vestre har levert FORUM benker og bord. Kantavgrensinger i brunt metall er levert av EVEREDGE. Gule volleyballestenger og nett er levert av IFAS sport.

 

Mosaikk - levende gårdsrom

Skien kommune etablerte i 2010 prosjektet Mosaikk som er en del av satsingen Skien 2020. Målsettingen var fornying av byrommene i murbyen i tett samarbeid med gårdeierne. Det finnes rundt 40 bakgårder i murbyen Skien. Fem av bakgårdene har blitt rustet opp. Fokus på kunst og grønnstruktur har vært viktige faktorer i fornyingsarbeidet.

Bakgårder som er fornyet

Bak Mamis - Torgata 11
Bak Sitt Ned - Telemarksgate 14
Ibsen passasjen - Henrik Ibsensgate 10
Ibsen passasjen - Torggata 9
Lundetangen pub - Telemarksgate 22
Kart som viser de ulike bakgårdene i Skien sentrum.

Mosaikk Rapport byromsprosjekter, 2011
Mosaikk erfaringer, tips og gode råd fra Skien, 2012
Mosaikk Kunst i Skien bakgårder, 2012
På taket Bylandbruk i Telemarksgata 14, forstudie 2013
Pilotbolig Skistedet 7, 2013

 

Ny Skien videregående skole

Skien videregående skole på Klosterøya er det største fylkeskommunale byggeprosjektet i Telemark noensinne. Prisen ble nærmere 700 millioner kroner. Skolen ble tatt i bruk høsten 2018 og erstatter de tidligere avdelingene på Prestejorden og Brekkeby. Den har rundt 1050 elever og 160 ansatte. Utdanningsprogrammet består av programfagene studieforberedende, service/samferdsel og musikk/dans/drama. Skolen har 66 flerbruksrom, en rekke grupperom, flerbrukshall og auditorium. I tillegg har fagretningene ulike spesialrom som blant annet kjemi- og biologilaber, dansesaler, øvingsrom, blackbox, whitebox og kammersal.

Landskapsplan

foto: Per- Åge Eriksen

Skien Brygge

Bystyret vedtok reguleringsplan for Skien Brygge 15. desember 2016. Planen legger til rette for at området kan bli en ny og levende del av sentrum.


Det legges til rette for boliger, offentlige funksjoner, kontor- og servicefunksjoner, offentlige byrom, gangforbindelser gjennom området og varierte og spennende møter med vannet. Rom Eiendom, Grenland Havn og Skien kommune startet samarbeidet om utvikling av området i 2010. Det ble avholdt en plan - og designkonkurranse hvor Arkitektkontoret Alab og Leth & Gori vant konkurransen med bidraget "Tett på Bryggebyen". Vinnerbidraget har vært utgangspunktet for utformingen av reguleringsplanen.

Vedtatt plankart og planbestemmelser

Saksframstillingen med vedlegg

Det er utarbeidet en rekke utredninger og rapporter som følger konsekvensutredningen og som ligger til grunn for planforslaget.

Bane Nor eiendom er nå eneste eier av utviklingsområdet og skal gjennomføre utbyggingen. Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ble godkjent i desember 2019. Det første byggetrinnet vil bli påbegynt i 2021 i den nordre delen av området, fra Tollboden og sørover.

Smieøya

Smieøya med den fredete PM5-bygningen ble overtatt av Steinar Moe eiendom i 2017. Firmaet skal foreta en totalrenovering av den gamle industribygningen fra 1882 og fylle den med innhold. Den nye eieren ønsker at uteområdet skal være åpent og passe for alle og at det kommer serveringssteder og andre funksjoner som gjør at øya pulserer fra morgen til langt på natt. 

Steinar Moe eiendom vil at Smieøya skal bli et samlingspunkt for innbyggere og besøkende til Skien, knyttet til kanalen og vannspeilene på begge sider. Utearealene vil bli tilrettelagt for rekreasjon og arrangementer. Ny gangbru over til Klosterøya og en god gangforbindelse som knytter Smieøya til den nordre delen av sentrum vil gi enda en lenke i promenaden Bryggevannet rundt.

Bru over Damfossen

For å kunne restaurere og ta i bruk bygningen (PM5) på Smieøya, må det etableres en ny bru over Damfossen. Brua blir også et viktig ledd i forbindelsen Bryggevannet rundt. Den bygges primært for gående og syklende, men blir dimensjonert for å kunne brukes blant annet til varetransport og utrykningskjøretøy.

Finansieringen hentes fra Bypakke Grenland og kommunens midler fra salget av Smieøya til Steinar Moe Eiendom AS. Bygging av brua starter høsten 2022. Ferdigstillelse samordnes med utbyggingen til Steinar Moe Eiendom AS.

Illustrasjon av den nye brua over Damfossen, illustrasjon: Vill Arkitektur.

Togstopp

I 2018 gjennomførte Jernbanedirektoratet en mulighetsstudie som tyder på at det er mulig å etablere et togstopp i fjellet ved Landmannstorget, til en langt rimeligere kostnad enn tidligere antatt. Togstoppet ble i studien anslått til rundt 130 millioner kroner, med en usikkerhetsmargin på +/- 40 prosent.

Opprustning av kollektivknutepunktet på Landmannstorget, stod ferdig høsten 2020. Togstopp i fjellet ved Landmannstorget vil bidra til sammenhengende reiser med flere kollektive transportmidler, og gjøre togtilbudet tilgjengelig for en større andel av befolkningen enn dagens lokalisering av Skien stasjon gjør. Flere reisende til og fra Landmannstorget vil gi mer aktivitet og grunnlag for virksomheter i sentrum.

Jernbane er statlig infrastruktur, og det er vanligvis Bane NOR som igangsetter og planlegger slike prosjekter. Jernbaneinvesteringer prioriteres gjennom porteføljestyring og de årlige statsbudsjettene på bakgrunn av samfunnsøkonomi. Togstopp i sentrum er et viktig prosjekt for å bedre togtilbudet og styrke Skien som regionhovedstad. Skien kommune og Bystrategi Grenland-samarbeidet ønsker å ta en mer offensiv rolle i prosjektet for å sørge for fremdrift. Kommunen har påtatt seg å lede arbeidet, i tett samarbeid med BaneNOR og Jernbanedirektoratet, samt de andre partene i bystrategi-samarbeidet. I dialog med BaneNOR er det avdekket behov for å avklare ulike usikkerhets- og risikoelementer før tiltaket kan gå videre til regulering. Blant annet tilstanden på fjellet, samfunnsøkonomiske analyser og mulige finansieringsformer. Det er satt av lokale midler til videre planlegging, fra kommunens budsjettoverskudd 2018 og fra Bypakke Grenland.

Slik kan togstoppet i sentrum bli. Illustrasjon: Vill

Gjennomførte prosjekter og tiltak

Etablere gårdeierforening
Skien gårdeierforening ble etablert i 2012. Foreningen er nå en del av Skien By.

Fornying av benker og søppelkasser i murbyen
Benker er fornyet i murbyen.

Profilering og markedsføring av Skien 2020
Dette pågår løpende ved informasjon på nettsider, sosiale medier, møter, trykksaker og presseomtale.

Etablere Næringsforum
Næringsforum som en møteplass mellom politikere og næringsliv ble etablert i 2013. Aktører fra næringslivet som representerer ulike bransjer og representanter fra posisjon og opposisjon møtes 3 til 4 ganger i året og diskuterer aktuelle temaer og utfordringer.

Fysisk modell av sentrum
Det er utarbeidet en fysisk modell av sentrum som viser fremtidige prosjekter i Skien 2020. Modellen er plassert i lokalene til Byutvikling i 1 etg i Kaffehuset (Henrik Ibsengate 2).

Fyll butikkene – hvordan utnytte de ledige lokalene?
I 2013 ble det etablert et prosjekt hvor målet var å få på plass etableringer i ledige lokaler. Det ble montert informasjon i noen av lokalene hvor publikum ble oppfordret til å komme med innspill på hva de ønsket seg i lokalet. Mange innspill kom via sosiale medier. Parallelt jobbet vi med etablerere som hadde ideer de ønsket å starte opp. De deltok bl.a på et 10 ukers etableringskurs. Interiørbutikken Nord er en av etableringene som ble realisert.

Etablere kommunalt boligteam
Skien kommune har etablert et tverrfaglig team som har fokus på boliger i sentrum.

Første byggetrinn Klosterøya vest
Første byggetrinn er ferdigstilt. Andre byggetrinn startet opp høsten 2015. Her blir det til sammen 59 leiligheter. Byggetrinn 3 er nå under planlegging.

Lek i Bryggeparken
I august 2014 stod lek- og aktivitetsplassen i Bryggeparken klar til bruk og den har blitt tatt godt i mot av store og små.

Mulighetsstudie for Smieøya
Samarbeidsprosjekt med Telemarkskanalen regionalpark og virksomheter rundt Bryggevannet. Mulighetesstudien viser hvordan eksisterende og nye forbindelser kan bedre tilgjengeligheten til Smieøya. Tilgjengelighetstiltak vil sammen med en oppgradering av PM5-bygget gjøre Smieøya mer attraktiv for etableringer.

Bussenes og bybanens arealbehov i sentrum
Reguleringsplan for Landmannstorget hvor dette er beskrevet er vedtatt. Alle arealplaner og prosjekter i sentrum må ta hesyn til fremtidig bybane.

Kanalbyen Skien, synliggjøring og koordinering av aktiviteter
Løpende samarbeid med Visit Grenland og Telemarkskanalen regionalpark.

Utarbeide Ibsenstrategi
En strategi for arbeidet med Henrik Ibsen for perioden 2015 – 2024 er utarbeidet. Målet i arbeidet er å skape begeistring for Henrik Ibsen som en av verdens store kunstikoner. Ambisjonen er å etablere Skien som Ibsenbyen,
som et viktig bidrag i å gjøre Skien enda mer attraktiv å bo i eller besøke.

Forprosjekt for Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek
Forprosjekt, hvor fokus har vært på innholdskonsept, ble avsluttet våren 2016 . Hovedprosjektet startet høsten 2016.

Fornye benker og søppelkasser i Bryggeparken
Våren 2016 ble det plassert flere ulike benker og sitteinnstallasjoner i Bryggeparken som er tilpasset ulike brukergrupper.

Funksjonsplan for byrom i sentrum
Utredning av behov i byens uterom er utarbeidet.

Strategiutvikling for Kunstnerbyen Skien
Strategier for Kunstnerbyen Skien 2015 - 2022 er utarbeidet.

Opprustning av Skistredet 7; testområde for utredning av grunnforhold i murbyen
Det er foretatt grunnundersøkelser som gir kunskap om forholdene i murbyen. Dette er kunnskap som er overførbar til andre prosjekter.

Gjestebrygge og tilrettelegging langs Telemarkskanalen
Det er gjort noen fysiske utbedringer ved Bryggevannet samt satt opp benker som nevnt ovenfor. Sommeren 2016 ble det montert informasjonsskilt innerst i Bryggevannet og utenfor Hamburgskuret med informasjon til båtturister.

Utvikling av Ibsenprodukter og Ibsen App
I 2014 ble det utviklet og produsert Ibsenprodukter som selges på ulike steder i Skien.
Sommeren 2016 lanserte Telemark museum i samarbeid med Skien kommune en Ibsen App hvor du kan lese om forfatteren, søke i ibsenminner og se guidede turer i Skien sentrum. Appen finnes både på norsk og engelsk. I 2018 skal de ulike attraksjonene i de guidede turene markeres med fysiske spor.

Lysprosjekt i undergangen i Kverndalen
Høsten 2016 ble gang- og sykkeltunnel i Kverndalen utsmykket og lyssatt. Kverndalstunnelen har blitt rustet opp med kunstnerisk utsmykning og ny belysning. Målet med tiltaket er at det skal føles trygt å gå og sykle der, samtidig som det skal være en opplevelse som gjør at folk har lyst til å gå der. Prosjektet er et ledd i en større satsing på Kverndalen.

Fornye benker og søppelkasser i Lundedalen                                                                       Nye bord og benker ble satt ut langs ferdselsåren i Lundedalen høsten 2017.

Evaluering og rullering av handlingsprogrammet ble gjennomført i 2017. Nytt handlingsprogram for sentrum ble vedtatt høsten 2017.

Ny fisketrapp  Den gamle laksetrappa innerst i Bryggevannet var i dårlig forfatning og flommen i 2015 gjorde store skader. Ny trapp som hjelper flere typer fisk å komme seg opp mellom Bryggevannet og Hjellevannet, stod ferdig våren 2018. Fisketrappa har blitt et flott byrom hvor befolkningen kan nyte utsikten og oppleve fisken. Dette var et spleiselag mellom Miljødirektoratet, kraftselskapene og kommunen.

Ny Skien videregående skole
Telemark fylkeskommune har bygd ny videregående skole på Klosterøya. Den nye skolen stod klar til å ta imot 1050 elever og 60 lærere i august 2018. Bygget er på 18000m2 og inneholde blant annet et stort innendørs atrium, 34 flerbruksrom, grupperom, musikkrom, dansesaler, balckbox, whitebox, laboratorier, flerbrukshall og kafé.

Ny Skien videregående skole
Ny skole bygges på Klosterøya
Ansvar: Telemark fylkeskommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2018

Gågata som opplevelsesgate
Utarbeidet strategi for gågata

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget
Hele kvartalet Landmannstorget er fornyet. Byrommet har fått nytt kollektivknutepunkt i gatene og en grønn park for alle. I parken er det sykkelhotell og et bygg som rommer kafé, gatekjøkken og venterom for busspassasjerer.  
Byromsprosjektet er finansiert med midler fra Bypakke Grenland.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart bygging: 2018
Ferdigstilt: 2020

Nytt hovedmuseum i Brekkeparken
Telemark Museum har bygd nytt hovedmuseum i Brekkeparken. Det nye museet gir innbyggerne og besøkende et helårsåpent museumstilbud i Skien. Det nye bygget inneholder kontorer, publikumsarealer (auditorium, servering, garderobe osv), utstillingsrom og gallerier, samt resepsjon og museumsshop.
Ansvar: Telemark museum
Ferdigstilt: 2021

 

Planlagte prosjekter og tiltak

Det gode vertskap for sentrum
Løpende fokus på sentrums vertskapsrolle for besøkende; renhold, framkommelighet, trygghet mm.
Ansvar: Skien By og Skien kommune
Ferdigstilt: løpende

Lek på Handelstorget
Etablere lekeområde på Handelstorget i samarbeid med eierne av Arkaden
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: avklares med eier av Arkaden

Gågata som opplevelsesgate
Følge opp tiltak i strategi for gågata som for eksempel opprustning av belegg, belysning, bygårder, innhold i lokalene, salg og opplevelser i gata.
Ansvar: Skien kommune og Skien By (gårdeiere og næringsdrivende)
Ferdigstilt: løpende

Arrangementsutvikling
Fokus på publikumsutvikling, arrangørutvikling, helhetlig markedsføring og flere nye arrangementer
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: løpende

Lysplan for sentrum
Plan for belysning som sikrer helhet ved gjennomføring av mindre prosjekter.
Ansvar: Skien kommune
Vurderes sammen med ny sentrumsplan

Kverndalen – utforming av uterom
Utforme uterom i samarbeid med utbyggere av boliger og næring. Tilrettelegge for god tilgjengelighet for gående og syklende.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: planlegging i 2016

Ibsenbiblioteket med Sølvåren Ibsen formidlingssenter

Nytt bibliotek, innbyggerservice og nasjonalt formidlingssenter.
Planlegging, prosjektering og bygging. Les om prosjektet
Ansvar: Skien kommune
Oppstart: 2016
Ferdigstilt: 2027

Gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya
Gang og sykkelbru over elva som finansieres med midler fra Bypakke Grenland.
Ansvar: Skien kommune
Utsatt på grunn av manglende finansiering. Prosjektet vurderes som en del av porteføljen i en eventuell Bypakke Grenland fase 2. 

Opprustning av Torggata
Opprustning av gata slik at det er god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.
Ansvar: Skien kommune
Oppstart planlegging: 2022
Byggestart: tidligst 2025

Første byggetrinn Skien Brygge
Det planlegges bygging av leiligheter og kontor på Skien Brygge.
Ansvar: ROM eiendom

Sammenhengende gangforbindelse rundt Bryggevannet
Sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet som skal gi gående og syklende bedre fremkommelighet og bidra til et mer attraktivt og levende byområde. Sees i sammen heng med gang- og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya.
Ansvar: Skien kommune med samarbeidspartnere
Oppstart: planlegging starter i 2017
Ferdigstilt: opparbeides i etapper

Nyhetsbrev Bryggevannet rundt 1/2018

Tidslinje

Tidslinje gjennomførte og planlagte prosjekter: 

Torggata

Torggata skal rustes opp både over og under bakken. Det er behov for å bedre forholdene for de ulike brukerne av gata (gående, syklende, bilister og kollektivtransport). Når arbeidet er utført er det et mål at:

 • Flere syklister og gående bruker gata
 • Alle kan bruke gata, uavhengig av funksjonsnivå
 • Torggata har økt attraktivitet som handlegate
 • Torggata er rustet opp som flomvei og håndterer dagens og framtidige nedbørsmengder

Oprustingen finansieres med midler fra Bypakke Grenland.

Samtidig med opprustingen skal kommunen legge nytt vann- og avløpssystem i Torggata. 

Utstilling av alternativer

Norconsult gjennomfører på vegne av Skien kommune en mulighetsstudie av Torggata hvor ulike alternativer for fremtidig utforming av gateløpet blir vurdert.

I begynnelsen av juni ble forslag for «nye Torggata»vist i en stand på Landmannstorget i Skien sentrum. Der kunne publikum se de ulike forslagene og si sin mening om dem. De ulike alternativene ble også vist i Skien kommunes bylab i 1. etasje på Arkaden kjøpesenter i juni.

Framdrift i prosjektet

Medvirkningsprosess utarbeidede alternativ: juni 2022

Politisk behandling: høsten 2022

Oppstart: tidligst 2025

Ferdigstilt: 2028

Bakkestranda

Med sin sentrumsnære beliggenhet er Bakkestranda et viktig friområde med plass til alle som ønsker. I 2018 ble det gjennomført en mulighetsstudie for å utvikle Bakkestranda til å bli et enda bedre friområde. Da den politiske saken kom opp samme år, ble det laget en prioriteringsliste over hvilke tiltak man ønsket å gjennomføre. Siden den gang har vi planlagt utviklingen av området og første fase med tiltak er nå på plass.

I desember 2020 fikk kommunen tilslag på midler fra Kulturdepartementet gjennom ordningen "nyskapende aktivitetsarena". Tilskuddet var på til sammen 3,1 millioner kroner. Med tilsvarende egenandel har vi et godt utgangspunkt for å kunne realisere flere tiltak for å gjøre Bakkestranda til et bedre aktivitetsområde.

Dette er på plass på Bakkestranda 

 • Brygge for kano- og kajakkslipp som har universelt utformet adkomst slik at alle kan komme seg ned til brygga.
 • Løpebenk. Dette er en lang sittebenk som i tillegg er et balanseelement for små barn. Benken slynger seg rundt kirsebærtrærne og er en hvileplass i skyggen på varme sommerdager.
 • Lekeplass med en lekekarusell, en liten trampoline og hengekøyer hvor det er lagt stor vekt på at alle skal kunne bruke lekeapparatene (universelt utformet). Det er terskelfritt og avsatt god plass rundt elementene. 

I tillegg kommer det en badebinge på området sommeren 2022.

Dette kommer på Bakkestranda

Skien kommune jobber med å etablere HC-parkering og en drop off lomme for kano og kajakk. Deretter ønsker vi å få på plass et godt toalettilbud, skifterom og utedusj. Når dette er på plass vil Skien ha en universelt utformet badeplass tett på sentrum. Vi ønsker også å friske opp de elementene som allerede er på Bakkestranda som grillplass, skilter osv.

Vi planlegger også å etablere en sykkelbane, en klatreskulptur og en form for vannlek.

Parkering

Bakkestranda er et populært besøksmål, men det er ikke plass til at alle kjører dit. Har du mulighet anbefaler vi andre transportmidler, for eksempel sykkel. Dersom du er avhengig av bil, bruk parkeringen i Oscars gate. Det er viktig at du parkerer der og ikke langs friområdet. Parkering på friområdet er ikke tillatt og det kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Strandgata langs Bakkestrandafriområde er først og fremst turvei, med tillatt kjøring til eiendommene.

Skien kommune har søkt om å etablere HC-parkering på Bakkestranda. Det planlegges tre fullverdige HC-plasser ved dagens toalettbygning. Dette vil gjøre at flere kan besøke Bakkestranda. Vi har samtidig søkt om å etablere laste og losselomme for kano og kajakk.

Kontaktperson
Dersom du har spørsmål om prosjektene på Bakkestranda, ta kontakt med prosjektleder Ola Skovly på telefon 976 72 229 eller epost ola.skovly@skien.kommune.no

Landmannstorget

foto: Per- Åge Eriksen

Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget ble offisielt åpnet 22. september 2020.

Se film fra åpningen      Se film fra byggeprosessen

Prosjektet er finansiert med midler fra  Bypakke Grenland.

Slik er det nye kollektivknutepunktet

Bussene har holdeplasser i Kongens gate og Hesselbergs gate. Taxiene har holdeplasser i Skistredet og det er korttidsparkering i Torggata og i Skistedet. I midten er det en grønn park og det er sykkelparkering på og rundt torget.

Det nye kollektivknutepunktet skal bidra til:

 • flere busspassasjerer til og fra Landmannstorget
 • økt tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende
 • effektiv avvikling av busstrafikken
 • et universelt utformet og trafikksikkert kollektivknutepunkt
 • etablering av virksomheter i nærheten av Landmannstorget på grunn av nærheten til kollektivknutepunktet og den nye byparken
 • at Landmannstorget blir et attraktivt, grønt og pulserende byrom i sentrumskjernen

Kart og kjøremønster

Vi har laget to informasjonsfilmer som forklarer hvordan du kjører og hvordan du finner bussen på Landmannstorget. 

Hvordan finne frem:

 

Hvordan kjøre:

Filmene er produsert av Fredrik Sørheim & Theo Aasland Valen.

 

Kjøremønster for kollektiv- og biltrafikk

Slik finner du bussen på Landmannstorget

Slik kjører du bil på Landmannstorget

Slik sykler du på Landmannstorget

Arkeologiske utgravinger

Det er en gammel kirkegård under Landmannstorget. Riksantikvaren gjennomførte utgravinger på området i mai og juni 2019. En dag i uka kunne publikum følge med på arkeologenes arbeid. De fant blant annet graver, skjeletter, hverdagsklær, knappenåler og en giftering.  Funnene ble presentert på et arrangement i Ibsenhuset høsten 2019. 

Sykkelhotell på Landmannstorget

Velkommen til sykkelhotellet på Landmannstorget!

Sykkelhotellet kompletterer det nye kollektivknutepunktet på Landmannstorget med et trygt sted å sette sykkelen dersom du skal på reise, pendle eller om du bare skal være i byen noen timer. Det er åpent hele døgnet og har plass til 40 sykler og fem spesialsykler. 

Adgangskontrollen til sykkelhotellet er et system levert av den norske leverandøren Bikely. Via en app på telefonen kan syklister enkelt få tilgang til sykkelhotellet. Det er også Bikely som har levert sykkelskapene som blant annet står ved Skien stasjon.

Fra 1. januar 2023 er de 12 første timene du parkerer i sykkelhotellet er gratis, deretter er leieprisen 10 kroner pr. time.   

Sykkelhotellet er prosjektert av samme prosjekteringsteam som på Landmannstorget (Structor, Arkitema og Dronninga Landskap) og bygget av Tveito i samarbeid med Laugstol, Telemark Områdesikring og Dørautomatikk. Det er blant annet finansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Lås sykkelen din, også inne i sykkelhotellet. Sykler som blir stående over 7 dager, blir fjernet.

Strategi for gågata

Gågata blir av mange oppfattet som hovedpulsåra i sentrum og er ofte det området som et bysentrum blir målt på når det gjelder aktivitetsnivå og attraktivitet. En strategi for gågata er ett av tiltakene i Skien 2020, Handlingsprogram for sentrum. I tråd med målene og strategiene i handlingsprogrammet skal gågatestrategien bidra til mer liv i Skien sentrum, byfornyelse og økt samarbeid. 

Skien, og de fleste større og mellomstore byer i Norge, etablerte gågater på 60- og 70-tallet. Bilfrie gater gir rom for aktiviteter og arrangementer utendørs, både ved at butikkene kan trekke ut i gata og ved mer selvstendige arrangementer på torg og plasser. Aktiviteten i bygårdene i gågatesystemet i Skien har vært varierende. Kartlegginger og målinger over flere år viser at antallet som bruker og flytter til sentrum øker. Det viser at det er tro på sentrum og gjennom et sett strategier får kommunen og aktørene i sentrum noen omforente rammer for den videre satsingen på gågata.

Skien kommune har utarbeidet en veileder for uteserveringene i sentrum. Det er ett av tiltakene i handlingsprogrammet Skien 2020.

Publisert: 25.10.2016 22:56
Sist endret: 02.03.2023 11:33