Postkassestativ

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planlegger du å montere postkassestativ sammen med naboene? Da må du kontakte oss for å avklare om plasseringen er grei.

Posten har i sine retningslinjer vedtatt at postkasser kan plasseres inntil en 100 meter fra port eller innkjørsel til eiendommen. Mange som bor i Skien har mottatt brev fra Posten med krav om at postkassene skal plasseres i samlestativ. Med brevene følger det ofte et kart med anvisning om hvor det nye samlestativet skal stå. Plasseringen er valgt for å få en mest mulig effektiv og rasjonell postomdeling.

Det er imidlertid ikke alltid at den foreslåtte plasseringen er den mest heldige med tanke på trafikkavvikling, fri sikt, sikkerhet, ledninger og kabler. Derfor kan større samlestativ være søknadspliktig og noen ganger også i direkte strid med plan- og bygningsloven og andre lover.

Skien kommune ønsker å tilpasse regelverket slik at mindre konstruksjoner, under visse forutsetninger, kan føres opp i strid med byggegrensen uten at dispensasjon til det er behandlet i forkant.

Søknadsplikt

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

For at et postkassestativ ikke skal være søknadspliktig, må det være unntatt søknadsplikt i lov eller forskrift. Plan- og bygningsloven åpner for et unntak fra søknadsplikt for «andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten» (plan og bygningsloven § 20-5 g).

Skien kommune mener at samlestativ for inntil 15 postkasser på visse vilkår kan fritas fra søknadsplikten. Antallet er satt i et forsøk på å angi en størrelsesbegrensning. Også stativer med flere enn 15 kasser, kan under visse omstendigheter være unntatt søknadsplikt. Disse vurderes særskilt.

Du har selv ansvaret for at plasseringen er lovlig og ikke i strid med verken plan- og bygningsloven, andre lover eller private rettigheter.

Før du setter opp postkassestativ

Det er viktig at du sjekker om det er ledninger eller kabler i grunnen der du ønsker å plassere stativet. Du kan sjekke dette her 

Send en forespørsel til Skien kommune hvor du legger ved kartskisse som viser ønsket plassering og målbar skisse av stativet. Vi vurderer da om du må sende søknad eller ikke. Du sender forespørselen til Erik Kvam på epost: erik.kvam@skien.kommune.no

Forholdet til planbestemmelsene

I regulerte områder er det ofte tegnet inn en byggegrense langs veiene (se bildet).

I områder hvor det ikke er vedtatt noen reguleringsplan, gjelder kommuneplanens bestemmelse om en minimumsavstand på 5 meter fra veikant. Byggegrensen skal sikre en inngrepsfri buffer mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir gata struktur, gir plass til snømasser og bidrar til å sikre fri sikt. Postkassestativ er en konstruksjon som i utgangspunktet ikke kan plasseres utenfor byggegrensen uten at det eventuelt blir søkt om og gitt dispensasjon.

Grunneiers tillatelse

Vi minner om viktigheten av å ha det privatrettslige i orden før man går i gang med arbeidet. Eier av tomta hvor stativet skal stå, må være enig i plasseringen og en slik avtale bør tinglyses.

Publisert: 10.07.2020 13:08
Sist endret: 04.03.2021 13:24